Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer

  (XLS:) Download XLS

in procenten

2010

2009

 

 

 

Delta Lloyd Levensverzekering NV

6,7

7,3

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

5,1

5,4

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

4,8

5,3

Stichting Pensioenfonds ABP

4,7

5,1

Friesland Bank NV

4,6

5,1

NAGRON Nationaal Grondbezit BV

4,0

4,5

Beheersmaatschappij Breesaap

3,2

3,5

PGGM Pensioenfonds Z&W

3,1

3,5

 

 

 

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 12 (2009: 13) instellingen met een belang van ten minste 1%. Hun totale belang bedraagt 41,9% (2009: 46,8%).

Oorsprong en doelstelling

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg: Administratiekantoor) heeft alle aandelen van Triodos Bank NV in beheer en geeft certificaten van aandelen uit aan particulieren en instellingen die in het kapitaal van Triodos Bank willen participeren. De certificaten van aandelen zijn niet-royeerbare certificaten op naam. Het Bestuur van het Administratiekantoor oefent als aandeelhouder het stemrecht uit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank.

Voor deze structuur is gekozen om de identiteit en missie van Triodos Bank te kunnen beschermen. De recente ontwikkelingen in de economie en financiële markten hebben de waarde van deze structuur opnieuw bevestigd. De duurzame benadering van bankieren door Triodos Bank – uitsluitend kredietverlening aan duurzame organisaties die actief zijn in de reële economie – wordt op deze wijze beschermd tegen korte-termijnsentimenten die in een geheel open aandelenmarkt kunnen ontstaan.

Het spreekt voor zich dat de identiteit van Triodos Bank het best wordt gewaarborgd als de leiding in handen is van een bekwame Directie onder toezicht van een terzakekundige Raad van Commissarissen. Zij zijn verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van de bank met als basis de waarden en missie van de bank. Het Administratiekantoor oefent op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders namens de certificaathouders het stemrecht uit. Naast de goedkeuring van de jaarstukken, de vaststelling van het dividend betreft dit ook de goedkeuring of afwijzing van de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen vanuit zijn rol als enige aandeelhouder van Triodos Bank NV. Zo werd in 2010 de benoeming van mevrouw C. van der Weerdt goedgekeurd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

Bestuur

Het Bestuur van het Administratiekantoor laat zich leiden door de doelstellingen van Triodos Bank, zoals deze zijn vastgelegd in haar statuten en zijn beschreven in haar missie. Het Bestuur is onafhankelijk en speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de missie en onafhankelijkheid van de bank. Om tegenstrijdige belangen te vermijden mogen leden van de Directie en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen zitting nemen in het Bestuur van het Administratiekantoor. De (her)benoeming van bestuursleden geschiedt door de Algemene Vergadering van Certificaathouders die jaarlijks wordt gehouden en waarin het Bestuur verslag doet van zijn werkzaamheden. Overeengekomen is dat bestuursleden maximaal vier perioden van drie jaar zitting kunnen hebben in het Bestuur. Dit betreft een interne afspraak die niet statutair is vastgelegd. De huidige samenstelling van het Bestuur staat in Biografieën.

De vergoeding van de leden en de voorzitter van het bestuur, en van de toeslag voor extra reistijd van de niet-Nederlandse leden van het Bestuur van het Administratiekantoor, staat vermeld in de jaarrekening. De vergoeding behoeft de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van het Administratiekantoor en het Bestuur wordt als drieledig gezien:

  • het waarborgen van de missie van Triodos Bank
  • het garanderen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank
  • er voor zorgen dat de economische belangen van de certificaathouders, zoals rendement en het ontvangen dividend, worden behartigd.

Activiteiten

In 2010 zijn het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie vier keer bijeengekomen. Het Bestuur heeft ook gesprekken gevoerd met leden van de Raad van Commissarissen en het senior management van Triodos Bank over de maatschappelijke rol van de bank. Tijdens de bestuursvergaderingen van het Administratiekantoor is gesproken over de algemene gang van zaken binnen Triodos Bank, waarbij vooral werd gekeken naar de wijze waarop de bank gestalte geeft aan haar missie: het bevorderen van het bewust omgaan met geld als middel om maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Verder werd gesproken over de betekenis van duurzaam aandeelhouderschap en over de gevolgen voor Triodos Bank van de kredietcrisis en de algemene economische ontwikkelingen.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie van Triodos Bank. Ook bezoeken bestuursleden klantendagen in de landen waar Triodos Bank een vestiging heeft en wonen zij andere openbare bijeenkomsten bij om zicht te krijgen op de manier waarop de bank invulling geeft aan haar missie en hoe die zich versterkt en verdiept. Tijdens bezoeken aan de vestigingen in België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben bestuursleden van het Administratiekantoor gesproken met medewerkers en klanten om een indruk te krijgen over het functioneren van de bank in deze landen. Diverse andere formele en informele gelegenheden boden de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met de belangrijkste stakeholders van Triodos Bank, waaronder klanten, certificaathouders, externe relaties en medewerkers. Zo werd samen met leden van de Raad van Commissarissen en het senior management van Triodos Bank een dagexcursie gemaakt naar de biologisch-dynamische boerderij De Zonnehoeve in Flevoland, een klant van Triodos Bank van het eerste uur. Dit bood de gelegenheid om standpunten uit te wisselen over aspecten van duurzame landbouw en voeding, en de mogelijk meer intensieve rol voor Triodos Bank op dit terrein te bespreken.

Betrokkenheid

De constante steun van certificaathouders is van essentieel belang voor Triodos Bank en haar verdere ontwikkeling. Dit is alleen mogelijk als certificaathouders zich verbonden en betrokken (blijven) voelen bij de bank en haar missie.

Naast directe contacten vormen ook de berichtgeving in de media en openbare discussies rond Triodos Bank en haar medewerkers een bron van informatie voor het Bestuur van het Administratiekantoor. Op bestuursleden in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje wordt nadrukkelijk een beroep gedaan om contact te houden met de lokale vestigingen en om hun bevindingen te delen in vergaderingen van het voltallige Bestuur. Informatie over de ontwikkelingen in Duitsland is vooralsnog alleen afkomstig van de Directie.

Op basis van alle informatie die het Administratiekantoor ter beschikking staat stelt het Bestuur vast dat Triodos Bank er in 2010 in is geslaagd haar missie effectief uit te voeren. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Triodos Bank op alle afdelingen en alle niveaus voor hun inzet. Verdere groei van de bank en groei van het aandelenkapitaal in het bijzonder vergt een actieve dialoog tussen certificaathouders en de bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor wil er op toezien dat deze dialoog plaatsvindt, en bijdraagt aan zowel groei als het vergroten van onze impact. Hiertoe zal het Bestuur in de nabije toekomst op zoek gaan naar nieuwe, jongere leden en zal het streven naar een goede balans tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bestuursleden.

Ontwikkelingen

Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar dat de samenstelling van het Bestuur zich aanpast aan de ontwikkelingen van Triodos Bank. Uiteraard snijdt het Bestuur ook zijn werkwijze daarop toe. Hiertoe heeft het Bestuur zijn rol en werkwijze in 2010 tegen het licht gehouden, uiteraard rekeninghoudend met de rol die zij binnen de governance van Triodos Bank speelt.

Het Administratiekantoor is een onafhankelijke stichting en maakt tegelijkertijd deel uit van de governance van Triodos Bank. Het Administratiekantoor moet zich mee ontwikkelen met de groei en de maatschappelijke invloed van Triodos Bank. In de loop van 2010 is een proces van heroriëntatie op de rol van het Administratiekantoor ingezet evenals een versterking van het Bestuur. Hiertoe zijn mevrouw J. de Zwaan, jurist, en de heer F. de Clerck, voormalig directeur van Triodos Bank, in 2010 benoemd in het Bestuur van het Administratiekantoor.

Het Administratiekantoor wil actief invulling geven aan haar rol en de taken die zij tot haar verantwoordelijkheid rekent, zoals hierboven omschreven. Eveneens onderkent het Administratiekantoor het belang, naast rendement en continuïteit, van het regelmatig evalueren van de impact die de bank heeft op kernthema’s als maatschappelijke vernieuwing, duurzame ontwikkeling, krediet en beleggingsbeleid en transparantie.

Om gezondheidsredenen kon de voorzitter van het Administratiekantoor, J. Nijenhof, in 2010 niet aan de activiteiten van het Bestuur deelnemen. In december heeft hij besloten zich per 1 januari 2011 uit zijn functie terug te trekken. Met volledige instemming van zijn medebestuursleden heeft hij de heer M. Rutgers van Rozenburg gevraagd het voorzitterschap van het Bestuur op zich te nemen. Tijdens de afwezigheid van de voorzitter heeft hij als vice-voorzitter zijn taken waargenomen. Op 1 januari 2011 heeft hij het voorzitterschap formeel overgenomen. Onder zijn leiding is een begin gemaakt met een verdere professionalisering van de werkwijze van het Bestuur.

De heer Nijenhof bleef deel uitmaken van het Bestuur om samen met de overige bestuursleden te werken aan de verdere ontwikkeling van het functioneren van het Administratiekantoor. Zijn huidige termijn loopt af in 2011 en hij stelt zich beschikbaar voor herverkiezing als lid van het Bestuur voor nog een periode van drie jaar.

Het Bestuur van het Administratiekantoor staat volledig achter zijn herverkiezing. De heer Nijenhof is een toegewijd en kundig bestuurslid en heeft sinds zijn toetreding tot het Bestuur in 2005 veel kennis vergaard over en ervaring opgedaan met Triodos Bank. Zijn expertise is van grote waarde voor het Administratiekantoor en het wordt bijzonder gewaardeerd dat hij bereid is nog eens drie jaar binnen het Administratiekantoor actief te blijven.

Zeist, 24 februari 2011

Namens het Bestuur van het Administratiekantoor

Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)