Code Banken

Als reactie op de financiële crisis heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2009 de Code Banken opgesteld. Deze code heeft tot doel het geschade vertrouwen van de klant in de financiële sector te herstellen. De code bestaat uit een aantal aanbevelingen en principes om het optimaal functioneren van banken te bevorderen. De code is op 1 januari 2010 in werking getreden. Triodos Bank onderschrijft, als in Nederland gevestigde financiële instelling, de code en heeft sindsdien veel aandacht besteed aan de invoering ervan. Daar waar de bank van de code afwijkt, zal dit duidelijk worden aangegeven en gemotiveerd.

De grote nadruk die de code legt op goed bestuur (governance) en het centraal stellen van de belangen van de klant past volledig bij de visie en de uitgangspunten (Business Principles) van Triodos Bank. De klant is en blijft bij alles wat we doen een belangrijke stakeholder.

De Code Banken is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Triodos Bank onderschrijft de Code Banken en heeft de code in 2010 geïmplementeerd. De gehele onder de Code Banken vereiste “pas toe of leg uit”-verklaring is te lezen op de website van Triodos Bank. Daarin staan de belangrijkste thema’s van de Code Banken en de manier waarop Triodos Bank daarmee omgaat.

Risicomanagement

Voor Triodos Bank staat risicomanagement hoog op de agenda. Het beleid, de procedures en de taken en verantwoordelijkheden van de Directie en de betrokken afdelingen op dit gebied voldoen aan de aanbevelingen van de code. Waar wenselijk zijn in 2009 en 2010 verdere aanscherpingen ingevoerd. Zo is in 2010 de Audit Committee van de Raad van Commissarissen uitgebreid tot een Audit- and Risk Committee.

De financieel directeur (CFO) is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het risicobeleid. Het reglement van het Audit- and Risk Committee maakt deel uit van het reglement van de Raad van Commissarissen en is terug te vinden op de website.

Het Hoofd Interne Audit rapporteert aan de Directie. Eerste aanspreekpunt is de CFO. Het Hoofd Interne Audit heeft direct toegang tot de voorzitter van het Audit- and Risk Committee en de CEO.

In 2010 werd het Goedkeuringsproces voor Producten beschreven in overeenstemming met de aanbevelingen van de code. Dit proces garandeert niet alleen dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de risico’s van de desbetreffende producten voor Triodos Bank, maar ook dat er expliciet rekening wordt gehouden met de belangen van en de risico’s voor de klant. De risicomanagementfunctie binnen Triodos Bank wordt voortdurend geëvalueerd, verbeterd en vernieuwd. In 2010 is een begin gemaakt met het vaststellen van een integraal Ondernemingsrisicomanagementsysteem dat naar verwachting in de loop van 2011 zal worden voltooid.

Beloningsbeleid

Triodos Bank heeft een beloningsbeleid dat goed aansluit bij de uitgangspunten van de code. Het bonusbeleid van Triodos Bank gaat zelfs nog een stap verder dan de code adviseert.

Het salarissysteem bij Triodos Bank is gebaseerd op de overtuiging dat het resultaat van de bank afhankelijk is van de gezamenlijke inspanning van iedereen die er werkt. Triodos Bank kent mede daarom geen variabele beloningen. Hierdoor wordt vermeden dat medewerkers meer voor eigen gewin werken dan voor de belangen van de bank en haar klanten. Dit bevordert dat er medewerkers worden aangetrokken die bewust kiezen voor Triodos Bank en haar doelstellingen. Bijzondere prestaties van individuele medewerkers worden in uitzonderlijke gevallen wel extra beloond. Deze beloning wordt nooit in het vooruitzicht gesteld als bepaalde doelen worden bereikt, maar in voorkomend geval achteraf vastgesteld en is beperkt tot een maximum van twee maandsalarissen. De beloning van de Directie en directieleden ligt ruim beneden de door de code vereiste mediaan.

Als Triodos Bank goede resultaten heeft behaald, ontvangen alle medewerkers een gelijke eindejaarsuitkering. Over 2010 ontvingen zij EUR 300. Tot slot beperkt Triodos Bank de verschillen in beloning tussen het hoogste en het laagste salaris.

Er is uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor medewerkers, leden van de Directie, leden van de Raad van Commissarissen of bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. In lijn met haar waarden vindt Triodos Bank een optieregeling geen passend instrument om prestaties te belonen.

Klant staat centraal

De middelen die onze klanten ons toevertrouwen worden uitgeleend aan bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Hier zijn wij volledig transparant over. Triodos Bank is ervan overtuigd dat de sleutel tot succesvol bankieren ligt in het onderhouden van lange-termijn relaties met de personen en bedrijven die geld bij haar lenen of sparen. Triodos Bank heeft dit uitgangspunt op de volgende wijze binnen haar organisatie verankerd:

  • Triodos Bank ziet er nadrukkelijk op toe dat er uitsluitend producten worden aangeboden waar klanten bij gebaat zijn, met eerlijke en heldere productvoorlichting.
  • Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit. Dit voorkomt dat er financiële prikkels worden gekoppeld aan het aantrekken en uitzetten van middelen van klanten.
  • Triodos Bank geeft volledige transparantie over waar de spaargelden van klanten terecht komen. Dit biedt klanten de gelegenheid de bank aan te spreken over het door haar gevoerde beleid. Op de website van Triodos Bank staat een complete lijst met projecten en bedrijven waarin het spaargeld van klanten wordt geïnvesteerd, zodat klanten precies kunnen zien wat er met hun geld gebeurt.

Educatie

In de code wordt het belang beschreven van permanente educatie van bestuursleden en commissarissen van banken, zodat zij voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de financiële sector. De code beveelt aan hiervoor een programma op te stellen.

Triodos Bank heeft hier veel aandacht aan besteed. In 2009 en begin 2010 heeft zij een structureel programma van permanente educatie ontwikkeld.

Het gaat om meerdaagse bijeenkomsten onder deskundige externe begeleiding. Er wordt onder meer verdieping en training aangeboden over de onderwerpen die in de code worden genoemd, zoals zorgplicht, risicomanagement, bedrijfsmodel, goed bestuur en ontwikkelingen binnen de sector. Er is bewust gekozen voor een gecombineerd programma voor de Raad van Commissarissen en de Directie om de communicatie en het begrip tussen de beide organen te bevorderen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de implementatie van het scholingsprogramma.

Bankiersverklaring

Wij vinden dat omgaan met geld speciale verantwoordelijkheden voor alle medewerkers met zich meebrengt, en niet alleen voor de leiding van de bank. Triodos Bank staat dus geheel achter de aanbeveling van de code om deze verantwoordelijkheden expliciet te formuleren.

Alle directieleden hebben in 2010 de Triodos Bank-bankiersverklaring ondertekend en bevestigen daarmee hun functie in de geest van de tekst van de verklaring uit te oefenen.

Onze Business Principles zijn een belangrijk raamwerk voor de wijze waarop wij zaken doen, en geven onze medewerkers richting bij de dagelijkse besluitvorming. De Triodos Bank-bankiersverklaring ligt dan ook in het verlengde van deze uitgangspunten. Naar aanleiding van de Code Banken hebben we de Business Principles in 2010 nog eens tegen het licht gehouden en extra aangescherpt. De Business Principles maken onderdeel uit van de arbeidscontracten van alle medewerkers van Triodos Bank. Daarnaast zijn de Business Principles opgenomen in het introductieprogramma van nieuwe medewerkers.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)