De impact in energie en klimaat

De kwestie

Vóór de opkomst van de Industriële Revolutie halverwege de 18e eeuw was de gemiddelde temperatuur wereldwijd ongeveer 13,7°C. Op dit moment is dat bijna 14,5°C.

Volgens het IPCC1 (het klimaatorgaan van de VN) is deze stijging zeer waarschijnlijk het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie. Dit heeft geleid tot de uitstoot van broeikasgassen en een hogere CO2-concentratie in de atmosfeer. Er is consensus aan het ontstaan dat de stijging van de mondiale temperatuur zou moeten worden beperkt tot 2°C, omdat een hogere stijging door klimaatverandering kan leiden tot ernstige en blijvende problemen zoals klimaat vluchtelingen.

Daar komt nog bij dat de belangrijkste bronnen van fossiele energie, die het merendeel leveren van de energie die we op dit moment gebruiken, zich in een beperkt aantal landen bevinden. Naarmate fossiele energie schaarser wordt en landen hun toekomstige energievoorziening veiligstellen, zal toegang tot energie tot grotere economische en politieke spanningen leiden.

Deze problemen van klimaatverandering en het veiligstellen van de energie raken elkaar. Huidige patronen van energieproductie en verbruik zijn niet duurzaam en hebben steeds meer negatieve gevolgen voor mens en planeet. Maar er zijn oplossingen mogelijk. De omslag naar een veel koolstofarmere economie kan binnen een paar decennia werkelijkheid worden. Het geld en de technologie die nodig zijn voor deze grondige verandering zijn beschikbaar. Maar de daad bij het woord voegen vereist een enorme omschakeling van de manier waarop energie vandaag de dag wordt gebruikt.

1 Het IPCC is bekritiseerd vanwege de manier waarop het zijn rapportages verzorgt. Er zijn vergissingen aangetroffen, maar deze hadden geen grote gevolgen voor de algemene conclusies.

De visie van Triodos Bank

In een tijd van economisch herstel moeten klimaatverandering en de energiecrisis een belangrijk onderwerp blijven van het publieke debat. Het tegengaan van klimaatverandering, de energiezekerheid en de toegang tot energie in ontwikkelingslanden zullen de komende tientallen jaren grote uitdagingen bieden – naast de wereldwijde voedsel- en watercrises.

De omslag naar een koolstofarme economie is mogelijk, gezien de bestaande en opkomende technologieën en de beschikbaarheid van kapitaal, ondanks de recessie. Dit vraagt echter een gezamenlijke inspanning van een groot aantal organisaties, bedrijven, producenten en consumenten. De financiële sector is er hier één van en moet hierbij een centrale rol spelen. Beleggingsbeslissingen moeten niet langer worden geleid door korte-termijn financiële belangen. In plaats daarvan zouden we bij die beslissingen rekening moeten houden met financiële, milieu en maatschappelijke belangen op lange termijn. En ze moeten wortelen in een authentieke visie die weliswaar aansluit bij het overheidsbeleid, maar daar niet van afhankelijk is.

De overgang naar een koolstofarme economische toekomst vereist een investeringsstrategie die is gestoeld op drie belangrijke pijlers, de Trias Energetica:

Besparing

Minder vraag naar en efficiënter gebruik van energie – door efficiency van apparatuur en door verandering van menselijk gedrag – zijn de goedkoopste en effectiefste manieren om dit te realiseren.

Grootschalige omschakeling naar duurzame energie

Meer gebruik van duurzame energiebronnen is cruciaal. Van zonne en hydro-energie tot wind- en getijdenenergie: duurzame energie kan worden opgewekt via grote krachtcentrales of via kleine gedecentraliseerde systemen voor dorpen of individuele huishoudens. In onze visie biedt zonne-energie de grootste mogelijkheden van alle duurzame energiebronnen: zonne-energie is overal op aarde beschikbaar.

Overstappen op koolstofarme brandstoffen

Het verbruik van de resterende fossiele brandstoffen, die de huidige energieproductie domineren, kan worden verminderd door over te gaan op ‘schonere’ brandstoffen zoals aardgas en door het gebruik van afvalwarmte (warmte- en krachtkoppeling, afgekort: WKK).

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Triodos Bank is een expert op het gebied van duurzaam bankieren, met een bewezen staat van dienst op het gebied van financiering van projecten die actief ten goede komen aan het milieu. De bank beschikt over een brede financieringsportefeuille van duurzame energieprojecten, in de vorm van kredieten, beleggingen en projectfinancieringen. Nu de markt voor duurzame energie volwassen wordt, gaat Triodos Bank op zoek naar nieuwe ontwikkelingen waar leiderschap nodig is. De bank streeft ernaar deel te nemen in volwassen duurzame energieprojecten in Europa.

Triodos Bank verleent kredieten aan en investeert in de opwekking van duurzame energie en in energiebesparingprojecten op lokaal niveau en grootschalig als deze projecten ‘in evenwicht’ zijn met hun omgeving. Triodos Bank financiert of belegt niet in olie- of kolenprojecten gezien de negatieve impact daarvan op het milieu. Evenmin financiert Triodos Bank kernenergieprojecten vanwege kwesties als proliferatie, veiligheid en milieu.

Triodos Bank en haar duurzame beleggingsfondsen hebben kredieten en beleggingen uitstaan in meer dan 306 (2009: 275) duurzame energieprojecten in Europa met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van duurzame energie van meer dan 1624 MW (2009: 950 MW). De gezamenlijke jaarlijkse elektriciteitsproductie van deze duurzame energieprojecten is gelijk aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 1.181.600 huishoudens (2009: 630.000), waarmee jaarlijks een reductie aan CO2-uitstoot wordt gerealiseerd van 1.624.373 ton (2009: 800.000).

Cijfers

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Krediet-
verlening

Groenfonds

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables PLC

Ampere Equity

 

 

 

 

 

 

Aantal projecten

191

77

24

6

8

Totaalbedrag (tegen
verkrijgings-prijs of nominaal)

715.367

210.638

38.878

48.368

66.212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Krediet-
verlening

Groenfonds

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables PLC

Ampere Equity

 

 

 

 

 

 

Aantal projecten

163

88

14

5

5

Totaalbedrag (tegen
verkrijgings-prijs of nominaal)

572.907

213.075

14.868

40.306

35.977

 

 

 

 

 

 

VIDEO'S

Teresa Molinero – Ariadna Solar, Spanje (foto)

Ariadna Solar, Spanje

een baanbrekend zonne-energiebedrijf

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)