Milieujaarverslag

De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is de financiering van ondernemers en ondernemingen die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar de organisatie is natuurlijk ook verantwoordelijk voor haar eigen impact als instelling op het milieu. Dit hoofdstuk beschrijft het interne milieubeleid, de milieumanagementstrategie en de milieuprestaties van Triodos Bank in 2010.

Milieuoverwegingen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Triodos Bank. De organisatie hanteert een milieumanagementsysteem (EMS) om de negatieve milieueffecten van al haar activiteiten in kaart te brengen en te verminderen. De afdeling interne audit controleert de EMS-procedures jaarlijks. Hoewel de daadwerkelijke toepassing van het milieubeleid van Triodos Bank de verantwoordelijkheid is van elke individuele medewerker, zijn bij elke vestiging een centrale milieucoördinator en een lokale milieucoördinator aangesteld om het EMS binnen Triodos Bank te verankeren. De lokale milieucoördinatoren voorzien alle medewerkers ten minste twee maal per jaar van actuele informatie over de milieuprestaties en -voortgang van hun vestiging om bewustzijn rond milieukwesties die intern spelen op peil te houden.

Milieukerncijfers

  (XLS:) Download XLS

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

*

Fte’s: gemiddeld aantal full-time medewerkers gedurende het jaar.

**

De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

Elektriciteit in kWh/fte

2.991

2.884

3.075

2.961

2.965

2.305

Gas in m3/fte

163

105

101

83

113

124

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

6.804

6.621

6.329

5.651

5.984

5.556

Per auto in km/fte

2.389

2.596

2.416

2.597

2.130

1.926

Per openbaar vervoer in km/fte

1.149

809

808

824

607

530

 

 

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

5.597

6.229

5.458

5.201

5.708

6.006

Carpoolen in km/fte

197

238

131

203

431

442

Per openbaar vervoer in km/fte

3.939

3.820

3.642

3.796

4.529

3.450

Per fiets of lopend in km/fte

724

808

619

612

901

815

 

 

 

 

 

 

 

Papierverbruik

 

 

 

 

 

 

In kg/fte**

301

288

334

313

344

413

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

Fte's

556

477

393

346

294

258

Externe, tijdelijke medewerkers

30

33

43

40

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

23.250

18.933

15.040

12.546

10.125

7.124

Volume in m3

88.256

72.651

55.596

35.836

29.058

20.654

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen grondslag en milieukerncijfers

De milieukerncijfers tonen het totale cijfer van de vijf vestigingen van Triodos, uitgedrukt per fte.

Tijdelijke werknemers van Triodos Bank zijn meegeteld in de berekening van de milieucijfers. Dit geeft een realistischer beeld van de feitelijke milieu-impact van de organisatie. De medewerkers in dienst van Triodos MeesPierson zijn niet opgenomen in deze berekening, omdat zij geen gebruik maken van de gebouwen van Triodos Bank. De medewerkers van Triodos Real Estate Development maken gebruik van de faciliteiten van Triodos Bank en zijn daarom wel opgenomen in de cijfers over 2010.

De energiecijfers tonen het elektriciteits- en gasverbruik per fte. De cijfers zijn ontleend aan facturen en meterstanden.

Zakelijk verkeer toont het aantal kilometers per fte dat medewerkers hebben afgelegd per openbaar vervoer, vliegtuig of auto (hetzij met de eigen auto of taxi op basis van kilometerdeclaraties, hetzij met een bedrijfsauto op basis van kilometerstand).

De berekening van het vliegverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer vindt plaats aan de hand van vervoersbewijzen. De berekening van de afgelegde afstand woon-werkverkeer per fte vindt plaats op basis van de afstand tussen woon- en werkadres en op basis van gegevens uit gesprekken met of vragenlijsten van medewerkers waarin het gebruikte vervoermiddel is vermeld. Een carpooler wordt gedefinieerd als een medewerker die per auto naar het werk reist, samen met een collega.

Triodos Bank is zich bewust van het feit dat de afstanden voor woon-werkverkeer ook zijn meegenomen in de gegevens inzake zakelijk verkeer, waardoor het totaal aantal kilometers effectief hoger wordt. De belangrijkste doelstelling van Triodos Bank echter is om CO2-neutraal te opereren. Zij kiest er derhalve voor om de CO2-emissies verder te compenseren dan misschien in theorie verplicht is. Bovendien heeft Triodos Bank ervoor gekozen om al haar emissies te compenseren, ongeacht of deze reeds door de (groene) leveranciers van Triodos Bank zijn gecompenseerd. In 2011 zal Triodos Bank de compensatie door leveranciers volgen en bekijken of de gebruikte methoden in overeenstemming zijn met de business principles van Triodos Bank. Triodos Bank kan dan besluiten of ze rekening houdt met de compensaties van die leveranciers.

Het papiergebruik wordt vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen en door berekening van het soortelijk gewicht van de verschillende papiersoorten die in elke vestiging worden gebruikt.

Uitstoot van CO2 (equivalenten)

  (XLS:) Download XLS

in duizenden kilogrammen

2010

2009

*

50% van de CO2-uitstoot is gecompenseerd door emissiereductieprojecten, die een waarde vertegenwoordigen van EUR 15 per ton CO2, in lijn met de Gold Standard. De overige 50% wordt gecompenseerd door duurzame bosbouwprojecten die een waarde van EUR 10 per ton CO2 vertegenwoordigen.

 

 

 

Elektriciteit

0

138

Gasverbruik (verwarming)

232

130

Papier

686

600

Openbaar vervoer

107

80

Auto

867

832

Vluchten

908

824

Totaal

2.800

2.604

Af: Compensatie voor CO2 credits

(2.800)

(2.604)

CO2-saldo (neutraal)

0

0

CO2-compensatiekosten per ton (EUR)

12,50*

12,50

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)