Geconsolideerde balans per 31 december 2010

  (XLS:) Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

31.12.2010

31.12.2009

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

1

44.814

49.073

Bankiers

2

595.800

663.079

Kredieten

3

2.127.643

1.660.935

Rentedragende waardepapieren

4

586.672

511.018

Aandelen

5

4

3

Deelnemingen

6

2.623

2.532

Immateriële vaste activa

7

14.646

13.974

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

8

32.106

29.500

Overige activa

9

21.319

5.652

Overlopende activa

10

68.993

49.872

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

3.494.620

2.985.638

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

11

23.983

9.560

Toevertrouwde middelen

12

3.038.676

2.584.617

Overige schulden

13

6.817

9.886

Overlopende passiva

14

39.910

39.943

Voorzieningen

15

318

382

Achtergestelde schulden

16

22.800

22.800

Eigen vermogen

17

362.116

318.450

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

3.494.620

2.985.638

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

18

43.090

37.119

Onherroepelijke faciliteiten

19

734.941

338.257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

778.031

375.376

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)