Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst

11.509

9.577

Aanpassingen voor:

 

 

• afschrijvingen, gecorrigeerd voor aan gelieerde partijen doorbelaste afschrijvingen

4.850

5.163

• waardeveranderingen van vorderingen

9.843

4.980

• waardeveranderingen van deelnemingen

119

468

• waarderingsverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–1

–10

• mutaties voorzieningen

–64

286

• overige mutaties overlopende posten

–19.154

2.257

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

7.102

22.721

 

 

 

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

128.978

223.567

Mutaties kredieten

–476.551

–395.794

Mutaties aandelen

–1

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden

14.423

–909

Mutatie toevertrouwde middelen

454.059

507.938

Overige mutaties uit operationele activiteiten

–18.736

–78

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

109.274

357.445

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Netto investeringen in:

 

 

• rentedragende waardepapieren

–75.654

–241.804

• deelnemingen

–78

• immateriële vaste activa

–2.723

–3.785

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–5.404

–4.215

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

–83.859

–249.804

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Uitbreiding aandelenkapitaal

34.382

101.390

Betaling contant dividend

–2.801

–2.036

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

444

1.251

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

32.025

100.605

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

57.440

208.246

 

 

 

Liquiditeiten per 1 januari

358.249

150.003

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

415.689

358.249

 

 

 

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

44.814

49.073

Direct opeisbare tegoeden bij banken

370.875

309.176

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

415.689

358.249

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)