Kredietrisico

Kredietrisico heeft betrekking op het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen jegens Triodos Bank en de mogelijke verliezen als gevolg daarvan. Kredietrisico betreft zowel betalingsachterstanden als negatieve veranderingen door de verminderde kredietwaardigheid van een tegenpartij. Onder het kredietrisico valt tevens het concentratierisico binnen de kredietportefeuille, d.w.z. het risico dat Triodos Bank loopt dat bij grote (verbonden) individuele uitzettingen en aanzienlijke uitzettingen aan groepen tegenpartijen waarbij de waarschijnlijkheid van niet-nakoming wordt ingegeven door onderliggende factoren, zoals sector, economie, geografische ligging en instrumenttype, niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Kredietrisico heeft betrekking op alle financiële activa zoals kredieten, tegoeden bij financiële instellingen en obligaties.

Triodos Bank beheert het kredietrisico vanuit twee perspectieven:

 • primair op individueel niveau, waarbij men zich richt op de directe relatie met de tegenpartij;
 • wereldwijd op portefeuilleniveau teneinde de concentratie van risico’s per sector, land of regio te beheren.

Kredieten

Kredieten worden verstrekt aan ondernemingen en projecten die bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. Doordat het hier een beperkt aantal sectoren betreft, wordt de portefeuille gekenmerkt door hogere sectorconcentraties. Concentratie op de bestaande sectoren is verantwoord omdat Triodos Bank in deze sectoren een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd en actief investeert in het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie. Daarnaast wordt het risico beperkt door de spreiding van de kredietportefeuille over de verschillende landen en de hoge kwaliteit van zekerheden (onderpand) voor uitstaande leningen. Voornaamste zekerheden zijn hypothecaire inschrijvingen op zakelijk of particulier onroerend goed, borgstellingen van overheden, bedrijven of particulieren, en pandrechten op roerende zaken, zoals kantoorinventaris, voorraden, debiteuren en/of projectcontracten.

Kredietverlening is primair de verantwoordelijkheid van lokale vestigingen, die een nauwe relatie met hun klanten onderhouden. Kredietbeslissingen worden door de lokale kredietcommissies van elke vestiging genomen. Elke lokale kredietcommissie mag beslissingen nemen binnen een kader en binnen limieten die door de Directie zijn vastgesteld. Aan de hand van advies van de Kredietcommissie van de Directie beslist de Directie over leningen die deze limieten overschrijden.

Alle zakelijke kredieten in de portefeuille worden periodiek en op individuele basis beoordeeld. De frequentie van de beoordeling hangt af van de kredietwaardigheid van de debiteur, omvang van het exposure en de markt waarop de debiteur actief is.

Voor de achterstallige betalingen van debiteuren geldt dat deze worden besproken (en zo nodig van actie voorzien) in de kredietcommissie van de desbetreffende vestiging. Debiteuren waarbij getwijfeld wordt aan de continuïteit van het kernbedrijf en/of die langdurig in verzuim zijn bij het voldoen van de overeengekomen rente- en aflossingstermijnen vallen in de categorie dubieuze debiteuren en zullen intensief worden gevolgd. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen voor het verschil tussen het totaalbedrag van het uitstaande obligo van de debiteur bij Triodos Bank en de toekomstige verwachte kasstromen verdisconteerd tegen het originele rentepercentage van het contract. In 2010 bedroegen de nettotoevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kredietportefeuille, 0,52% (2009: 0,34%). Het totaal van de voorzieningen per ultimo jaar in relatie tot de uitstaande kredieten bedraagt 1,0% (2009: 0,6%).

Het kredietrisico wordt eens per maand gemeld aan de Kredietcommissie van de Directie, en eens per kwartaal aan de Raad van Commissarissen.

Overheden en Financiële instellingen

Gelden die niet worden belegd in kredieten aan klanten worden voor liquiditeitsdoeleinden belegd in obligaties of geplaatst bij andere banken. Het is beleid van Triodos Bank om te beleggen in het land waar het geld is verdiend. De Directie mag van dit beleid afwijken, na overleg met het Asset and Liability Committee. De obligatieportefeuille van Triodos Bank bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en door de staat gegarandeerde obligaties. Triodos Bank belegt tevens in een beperkt aantal andere soorten eersteklas obligaties die worden uitgegeven door regionale autoriteiten en financiële instellingen.

Banken worden gekozen op basis van hun kredietwaardigheid en zij worden door de afdeling Research van Triodos Bank beoordeeld op hun duurzaamheidsresultaten. Uitzonderingen zijn mogelijk als het aantal geselecteerde banken in een land niet toereikend is om de liquiditeiten van Triodos Bank te plaatsen. In dat geval zullen kennisgevingstermijnen voor deposito’s niet langer zijn dan drie maanden. Alle tegenpartijlimieten voor banken worden verleend door de Directie, na advies te hebben ingewonnen bij de Kredietcommissie van de Directie. Triodos Bank maakt, ter beoordeling van het tegenpartijrisico bij obligaties en financiële instellingen, gebruik van de kredietbeoordelingen van Fitch en/of Moody’s, indien beschikbaar.

Risicogewogen waarde

Een overzicht van de krediet risicopositie binnen Triodos Bank, op basis van risicogewogen activa, buiten-balansposten en derivaten, is te lezen in de volgende tabellen die zijn onderverdeeld aan de hand van de volgende criteria: uitzettingscategorie, sector en land.

Risicogewogen waarde per uitzettingscategorie (vermogensklasse)

  (XLS:) Download XLS

2010
Uitzettingscategorie
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde
uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig
aangepaste
uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

489.153

184.700

673.853

Regionale en lokale overheden

151.060

18.341

169.401

2.438

Banken

739.319

–28.948

710.371

155.176

Ondernemingen

1.897.790

–142.977

1.754.813

1.373.277

Particulieren en kleine en
middelgrote ondernemingen

82.081

–11.883

70.198

43.085

Gedekt door
onroerend goed

799.488

–5.613

793.875

592.399

Achterstallige posten

62.094

–13.620

48.474

62.538

Overige posten

60.597

60.597

60.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.281.582

4.281.582

2.289.510

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

3.479.364

3.479.364

1.929.175

Buiten-balansposten

778.031

778.031

343.416

Derivaten

24.187

24.187

16.919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.281.582

4.281.582

2.289.510

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2009
Uitzettingscategorie
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde
uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig
aangepaste
uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

408.328

179.976

588.304

Regionale en lokale overheden

56.386

3.568

59.954

81

Banken

805.803

–64.024

741.779

168.453

Ondernemingen

1.304.353

–105.704

1.198.649

1.035.406

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

64.776

–7.609

57.167

34.777

Gedekt door
onroerend goed

651.064

–4.067

646.997

477.518

Achterstallige posten

24.671

–1.794

22.877

31.107

Overige posten

47.725

–346

47.379

47.379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.363.106

3.363.106

1.794.721

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

2.970.816

2.970.816

1.608.853

Buiten-balansposten

375.376

375.376

175.934

Derivaten

16.914

16.914

9.934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.363.106

3.363.106

1.794.721

 

 

 

 

 

De nettowaarde van de uitzettingen is de som van:

 • Activa, exclusief immateriële activa, exclusief disagio achtergestelde schulden (opgenomen onder overlopende activa) en na aftrek van disagio van obligaties (opgenomen onder de overlopende passiva);
 • Buiten-balansposten, bestaande uit voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten;
 • Derivaten, gewaardeerd tegen het kredietequivalent, dat is gebaseerd op de extra kosten of de gederfde opbrengst van een vervangende transactie in het geval dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet.

Kredietrisicovermindering betreft ontvangen onderpand (garanties en verpanding van toevertrouwde middelen). Hierdoor verschuift het kredietrisico van de uitzettingscategorie van de directe tegenpartij naar de uitzettingsklasse van de partij die het onderpand heeft verstrekt. Dit leidt tot de volledig aangepaste uitzetting voor elke uitzettingscategorie.

De risicogewogen waarde wordt berekend door de volledig aangepaste uitzetting te vermenigvuldigen met het risicogewicht en de conversiefactor. De definitie van de uitzettingscategorieën, de risicogewichten en conversiefactoren staan in de Bazel II-richtlijnen.

Risicogewichten zijn afhankelijk van de uitzettingscategorie en de kredietwaardigheid van de directe tegenpartij of de partij die het onderpand verstrekt. De risicogewichten per uitzettingscategorie van Triodos Bank zijn:

 • Centrale overheden en centrale banken: 0%;
 • Regionale en lokale overheden: 0% voor Nederlandse overheden, 20% voor buitenlandse overheden; het percentage hangt af van nationale wetgeving;
 • Publiekrechtelijke lichamen: 100%;
 • Banken: 0% voor uitzettingen gedekt door verpanding van uitzettingen van Triodos Bank; 20% of 50% voor uitzettingen van of gegarandeerd door andere banken, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de uitzetting;
 • Ondernemingen: 100%;
 • Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen: 75% of 100%;
 • Gedekt door onroerend goed: 35% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed, 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door zakelijk onroerend goed;
 • Achterstallige posten: 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed; 100% of 150% voor overige uitzettingen; het percentage hangt af van het bedrag van de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren;
 • Overige posten (deelnemingen, onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en overige activa zonder tegenpartij): 100%.

Conversiefactoren gelden alleen voor buiten-balansposten. De conversiefactoren van Triodos Bank zijn:

 • Voorwaardelijke schulden: 0,5 of 1,0, afhankelijk van de aard van de verstrekte garantie;
 • Onherroepelijke faciliteiten: 0,2 of 0,5, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de kredietfaciliteit

Risicogewogen waarde per sector

  (XLS:) Download XLS

Sector

2010

 

2009

 

Bedragen in duizenden euro’s

Risicogewogen
waarde

%

Risicogewogen
waarde

%

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

206.125

9

192.257

11

Basismaterialen

13.222

1

6.125

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

708

675

Consumentenproducten (non-food)

6.475

4.876

Detailhandel

22.262

1

21.779

1

Dienstverlening

272.616

12

206.232

12

Gezondheidszorg en sociale zorg

247.724

11

178.514

10

Landbouw, veeteelt en visserij

100.730

4

82.740

5

Media

5.593

6.659

Nutsbedrijven

738.855

32

603.448

34

Particulieren

62.984

3

40.632

2

Toerisme en vrije tijd

80.413

4

59.196

3

Transport en logistiek

10.254

7.185

Vastgoed

196.011

9

105.053

6

Verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen

501

501

Voedingsmiddelen en dranken

52.842

2

49.830

3

Overige sectoren

272.195

12

229.019

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2.289.510

100

1.794.721

100

 

 

 

 

 

De sectoren zijn gedefinieerd in de Bazel II-richtlijnen. De risicogewogen waarde wordt toegerekend aan de sector van de directe tegenpartij.

Risicogewogen waarde per land

  (XLS:) Download XLS

Land

2010

 

2009

 

Bedragen in duizenden euro’s

Risicogewogen waarde

%

Risicogewogen waarde

%

 

 

 

 

 

België

494.000

22

351.470

20

Denemarken

6.253

8.394

Frankrijk

56.280

2

41.836

2

Duitsland

85.645

4

46.131

3

Ierland

26.591

1

8.866

Italië

3.492

3.494

Luxemburg

4.420

85

Nederland

735.206

32

627.096

35

Noorwegen

82

Spanje

473.025

21

387.677

22

Verenigd Koninkrijk

403.032

18

318.183

18

Verenigde Staten

1.484

1.489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2.289.510

100

1.794.721

100

 

 

 

 

 

Risicogewogen waarde wordt toegerekend aan het land van de directe tegenpartij.

Looptijd activa per uitzettingscategorie

Onderstaande tabellen geven inzicht in de resterende looptijden van de activa per uitzettingscategorie. De kolom direct opeisbaar en onbepaalde looptijd is inclusief opgebouwde rente en vergoedingen, voorzieningen voor dubieuze debiteuren en balansposten zonder of met een onbekende looptijd.

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

56.922

15.020

38.302

230.733

148.002

488.979

Regionale en lokale overheden

1.073

75.000

50.987

24.000

151.060

Banken

376.799

227.923

34.222

88.963

2.000

729.907

Ondernemingen

62.555

17.148

121.799

360.171

626.949

1.188.622

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

6.138

287

2.212

8.194

31.903

48.734

Gedekt door
onroerend goed

19.637

10.312

28.590

136.362

554.470

749.371

Achterstallige posten

33.788

815

1.070

9.799

16.622

62.094

Overige posten

60.597

60.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

617.509

271.505

301.195

885.209

1.403.946

3.479.364

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

61.689

9.967

51.548

164.830

120.220

408.254

Regionale en lokale overheden

405

20.000

27.981

8.000

56.386

Banken

314.637

245.632

107.271

128.539

1.000

797.079

Ondernemingen

52.256

25.447

78.935

335.934

492.723

985.295

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

6.388

791

2.561

7.290

21.918

38.948

Gedekt door
onroerend goed

28.237

6.224

17.086

96.284

464.627

612.458

Achterstallige posten

10.916

411

516

2.229

10.599

24.671

Overige posten

47.725

47.725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

522.253

288.472

277.917

763.087

1.119.087

2.970.816

 

 

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen

Onderstaande tabellen geven inzicht in de dubieuze en achterstallige vorderingen per sector en land.

Dubieuze vorderingen zijn kredieten die naar verwachting niet volledig zullen worden terugbetaald in overeenstemming met de oorspronkelijke leningovereenkomst. Er zijn voorzieningen voor dubieuze vorderingen getroffen voor het verschil tussen toekomstige verwachte kasstromen contant gemaakt tegen het originele rentepercentage van het contract en het totaalbedrag van het uitstaand obligo van de debiteur bij Triodos Bank. Achterstallige vorderingen zijn kredieten die meer dan 90 dagen openstaan.

Dubieuze en achterstallige vorderingen per sector

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen
per ultimo

Voorziening voor dubieuze
debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen
gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen
(excl. dubieuze vorderingen)
per ultimo

 

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basismaterialen

2.205

1.814

1.540

219

1.321

49

461

Bouwnijverheid en infrastructuur werken

35

33

23

26

–6

–62

56

Consumenten-producten (non-food)

1

48

11

Detailhandel

825

746

518

475

69

93

105

Dienstverlening

2.256

1.386

1.227

843

377

–55

3.348

1.423

Gezondheidszorg en
sociale zorg

1.423

2.595

470

354

110

153

5.509

2.309

Landbouw, veeteelt
en visserij

17.994

4.690

3.678

1.679

1.900

608

5.941

3.454

Media

111

59

82

33

46

19

41

242

Nutsbedrijven

21.037

17.580

9.059

4.159

4.638

2.958

3.406

790

Particulieren

548

693

Toerisme en vrije tijd

9.569

3.401

1.493

725

680

482

7.065

4.701

Transport en logistiek

56

64

45

45

–10

62

Vastgoed

1.845

46

47

–1

7.502

3

Voedingsmiddelen
en dranken

819

368

383

373

72

46

2.752

3.499

Overige sectoren

4.956

4.299

2.060

1.461

589

792

3.920

1.609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

63.131

37.035

20.624

10.392

9.843

4.980

40.229

19.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen per land

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in
duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen
per ultimo

Voorziening voor dubieuze
debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen
gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen
(excl. dubieuze vorderingen)
per ultimo

 

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België

11.488

8.555

6.834

2.035

4.789

1.255

3.384

867

Frankrijk

81

27

Duitsland

2.947

3.105

400

495

5

476

12.295

Ierland

1.275

706

200

489

–14

1.596

527

Nederland

35.710

16.994

8.953

5.631

2.966

2.221

5.824

3.746

Spanje

6.235

5.544

2.118

705

1.339

401

13.938

10.232

Verenigd Koninkrijk

5.476

2.837

1.613

1.326

255

641

3.111

3.963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

63.131

37.035

20.624

10.392

9.843

4.980

40.229

19.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)