Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Bank haar verplichtingen jegens haar klanten op enig moment niet na kan komen zonder onacceptabele verliezen te lijden.

Toevertrouwde middelen worden aangetrokken ten behoeve van de kredietverlening door Triodos Bank. Het surplus wordt ondergebracht bij financiële instellingen of belegd in (gegarandeerde) staatsobligaties. Triodos Bank kenmerkt zich door de hoge mate van liquiditeit, aangezien de kapitaalvoorziening volledig bestaat uit tegoeden van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor hoeft Triodos Bank voor haar kapitaalvoorziening geen beroep te doen op de grootzakelijke markt en heeft de liquiditeit van Triodos Bank geen gevolgen ondervonden van de problemen waarvoor de grootzakelijke markt zich tijdens de recente financiële crisis geplaatst zag. Triodos Bank beoordeelt haar liquiditeitspositie regelmatig door het uitvoeren van stresstests. De uitkomsten van deze stresstests waren bevredigend. Maatregelen die moeten worden genomen om onze liquiditeitspositie te beoordelen in geval van een toekomstige liquiditeitscrisis zijn opgenomen in een Liquidity Contingency Plan.

De liquiditeitspositie van Triodos Bank wordt maandelijks gemonitord in het Asset and Liability Committee.

De intraday-liquiditeit wordt door de vestigingen bewaakt aan de hand van kasstroomprognoses. Wekelijks wordt hun positie gemeld aan de afdeling Financieel Beheer van de Groep en aan de CFO. Limieten worden vastgesteld door de Directie van Triodos Bank op basis van een voorstel van het Asset and Liability Committee.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de feitelijke en vereiste liquiditeit van de financiële instrumenten per 31 december.

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar of
verschuldigd

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige liquiditeit en te ontvangen bedragen in vervalkalender
(gewogen bedragen):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

44.814

44.814

Bankiers

370.875

200.633

1.800

573.308

Kredieten

22.267

85.450

214.543

501.130

823.390

Rentedragende waardepapieren

478.303

60.500

1.000

539.803

Derivaten

14.027

70.835

218.596

1.817

305.275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

893.992

236.927

156.285

493.639

505.747

2.286.590

 

 

 

 

 

 

 

Vereiste liquiditeit en te betalen bedragen in vervalkalender
(gewogen bedragen):

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankiers

420

97

740

6.159

13.833

21.249

Toevertrouwde middelen

324.306

26.070

39.416

49.395

12.095

451.282

Overige schulden

3.308

3.308

Achtergestelde schulden

22.800

22.800

Voorwaardelijke schulden

2.382

2.382

Onherroepelijke faciliteiten

73.494

73.494

Derivaten

14.017

70.779

218.237

1.808

304.841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

403.910

40.184

110.935

273.791

50.536

879.356

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar of
verschuldigd

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige liquiditeit en te ontvangen bedragen in vervalkalender
(gewogen bedragen):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

49.073

49.073

Bankiers

309.176

222.069

95.544

900

627.689

Kredieten

23.009

47.639

170.241

398.547

639.436

Rentedragende waardepapieren

421.897

60.000

1.500

483.397

Derivaten

38.690

52.570

149.818

5.418

246.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

780.146

283.768

195.753

380.059

406.365

2.046.091

 

 

 

 

 

 

 

Vereiste liquiditeit en te betalen bedragen in vervalkalender
(gewogen bedragen):

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankiers

236

522

2.993

4.853

8.604

Toevertrouwde middelen

264.931

31.593

37.964

39.153

2.857

376.498

Overige schulden

1.977

1.977

Achtergestelde schulden

22.800

22.800

Voorwaardelijke schulden

2.018

2.018

Onherroepelijke faciliteiten

33.825

33.825

Derivaten

38.626

52.331

149.632

5.406

245.995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

302.751

70.455

90.817

191.778

35.916

691.717

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:

De rentedragende waardepapieren die als onderpand worden erkend door de Europese Centrale Bank worden gewaardeerd tegen reële waarde en verantwoord als direct opeisbare vordering. Overige rentedragende waardepapieren worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde en verantwoord in de vervalkalender.

Derivaten zijn de te ontvangen of te betalen bedragen voor valutatermijncontracten. Bedragen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante koers per balansdatum.

Bedragen voor aanwezige en vereiste liquiditeit worden gewogen in overeenstemming met de rapportages aan De Nederlandsche Bank. De percentages die hierbij worden gehanteerd zijn:

Aanwezige liquiditeit

 • Kasmiddelen: 100%;
 • Banken: 100% voor direct opeisbare tegoeden; 90% voor termijndeposito’s;
 • Kredieten: 0% voor direct opeisbare tegoeden; 40% voor te ontvangen aflossingen;
 • Rentedragende waardepapieren: 95% voor door de ECB erkende staatsobligaties of door overheden gegarandeerde obligaties; 90% voor door de ECB erkende obligaties van banken of andere financiële instellingen; 100% voor overige obligaties;
 • Derivaten: 100%.

Vereiste liquiditeit

 • Banken: 100% voor direct opeisbare tegoeden; 90% voor termijndeposito’s;
 • Toevertrouwde middelen: 10% voor spaargelden zonder vaste termijn; 20% voor spaargelden met vaste termijn; 20% voor overige toevertrouwde middelen zonder vaste termijn; 40% voor overige toevertrouwde middelen met vaste termijn;
 • Overige schulden: 20%;
 • Achtergestelde schulden: 100%;
 • Voorwaardelijke schulden: 5% of 10%, afhankelijk van de aard van de verstrekte garantie;
 • Onherroepelijke faciliteiten: 10%;
 • Derivaten: 100%.

In 2010 zijn er twee nieuwe liquiditeitsratio’s aangekondigd met het oog op de nieuwe Bazel III-eisen:

 • De Liquidity Coverage Ratio (LCR): de LCR dient om een toereikend niveau te garanderen van onbezwaarde, eersteklas activa die kunnen worden omgezet in contanten om onder een door regelgevende instanties vastgesteld stressscenario voor acute liquiditeit gedurende een periode van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.
 • De Net Stable Funding Ratio (NSFR): de NSFR dient om gedurende een periode van één jaar een toereikend niveau van middellange- en langetermijnfinanciering van de activa en passiva van banken te garanderen.

Deze ratio’s zijn door de regelgevende instanties nog niet verplicht gesteld. De observatieperiode voor de LCR vangt in 2011 aan en de minimumstandaard zal vóór 2015 zijn vastgesteld. De observatieperiode voor de NSFR vangt aan in 2012 en de minimumstandaard zal vóór 2018 zijn vastgesteld. Gezien het belang van deze twee ratio’s heeft Triodos Bank deze indicatoren reeds verwerkt in haar interne verslaglegging en meting van het liquiditeitsrisico.

Liquidity Coverage Ratio

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

Risico-
gewicht

2010
Totaal-
bedrag

2010
Risico-
gewogen
bedrag

2009
Totaal-
bedrag

2009
Risico-
gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

 

Aanwezige eersteklas liquide activa

 

 

 

 

 

Tegoeden bij Centrale Banken

100%

45

45

49

49

Staatsobligaties

100%

442

442

382

382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige eersteklas liquide activa

 

 

487

 

431

 

 

 

 

 

 

Uitstroom van kasmiddelen:

 

 

 

 

 

Tegoeden van niet-financiële instellingen

10%

2.388

238

1.966

197

Tegoeden van financiële instellingen

100%

119

119

135

135

Termijndeposito’s met een vervaldatum
van minder dan één maand

10%

35

3

59

6

Niet-opgenomen toegezegde krediet- en liquiditeitsfaciliteiten niet-financiële instellingen

5%

735

37

338

17

Niet-opgenomen toegezegde krediet- en
liquiditeitsfaciliteiten financiële instellingen

100%

75

75

39

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale uitstroom kasmiddelen

 

 

472

 

394

 

 

 

 

 

 

Instroom van kasmiddelen:

 

 

 

 

 

Kredietbetalingen van niet afgewaardeerde kredieten

100%

37

37

34

34

Vrijvallende tegoeden

100%

133

133

196

196

Zicht (inclusief tegoeden tot de volgende ochtend)

100%

304

304

248

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale instroom kasmiddelen

 

 

474

 

478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-uitstroom kasmiddelen

 

 

–2

 

–84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidity Coverage Ratio

 

Negatief

Negatief

 

 

 

 

 

 

De Liquidity Coverage Ratio dient minstens 100% te zijn. Dit betekent dat de Netto-uitstroom van kasmiddelen wordt gedekt door eersteklas liquide activa. Een negatieve uitkomst van de Liquidity Coverage Ratio betekent dat de totale uitstroom van kasmiddelen reeds wordt gedekt door totale instroom van kasmiddelen.

Net Stable Funding Ratio

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

Risico-
gewicht

2010
Totaal-
bedrag

2010
Risico-
gewogen
bedrag

2009
Totaal-
bedrag

2009
Risico-
gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

 

Aanwezige stabiele funding

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

100%

362

362

318

318

Schulden > 1 jaar

100%

319

319

217

217

Tegoeden van niet-financiële instellingen

80%

2.388

1.910

1.966

1.573

Termijndeposito’s < 1 jaar

80%

238

191

285

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige stabiele funding

 

 

2.782

 

2.336

 

 

 

 

 

 

Vereiste stabiele funding

 

 

 

 

 

Staatsobligaties met een rating
van ten minste AA

5%

370

19

293

15

Door de ECB erkende obligaties
met een rating van ten minste AA

20%

15

3

Leningen aan niet-financiële zakelijke klanten
met een resterende looptijd van minder dan 1 jaar

50%

224

112

157

78

Alle overige activa

100%

2.168

2.168

1.744

1.744

Niet-opgenomen toegezegde
krediet- en liquiditeitsfaciliteiten

5%

810

40

378

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal vereiste stabiele funding

 

 

2.339

 

1.859

 

 

 

 

 

 

Net stable funding ratio

 

 

119%

 

126%

 

 

 

 

 

 

De NSFR dient ten minste 100% te zijn. Dit betekent dat de aanwezige stabiele funding wordt gedekt door de vereiste stabiele funding.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)