Renterisico

Renterisico is het huidige en toekomstige risico dat resultaten en/of kapitaal negatieve gevolgen ondervinden van wijzigingen in de rentevoet op de financiële markten. Dit risico is inherent aan het bankbedrijf.

Triodos Bank hanteert diverse indicatoren voor de meting van het renterisico. De renterisicopositie wordt maandelijks gemonitord in het Asset and Liability Committee. Het renterisico wordt beheerst met een renterisicomodel aan de hand van richtlijnen en limieten, en door het uitvoeren van diverse stressscenario’s voor renterisico. Limieten worden vastgesteld door de Directie op basis van een voorstel van het Asset and Liability Committee.

Overzicht van renterisico-indicatoren:

  • Earnings at Risk: een kortetermijnindicator, waaruit de gevolgen van de wijziging in rentebaten over 1 en 2 jaar bij een renteschok van plus of minus 2% (200 basispunten) voor de rentebaten van Triodos Bank blijken.
  • Economic Value of Equity at Risk: een langetermijnindicator die de wijziging in de waarde van de Economic Value of Equity (de netto contante waarde van de kasstromen van alle activa en passiva) vertegenwoordigt bij een renteschok van plus of minus 2% (200 basispunten).
  • Outlier Criterion: de Economic Value of Equity at Risk in % van het Toetsingsvermogen. Hieruit blijken de gevolgen van renteschokken op het Toetsingsvermogen.
  • Cushion: hieruit blijkt het verschil tussen de Economic Value of Equity en het Toetsingsvermogen.
  • Modified Duration of Equity: een indicator waaruit de gevoeligheid van de Economic Value of Equity blijkt bij een rentewijziging van 1%.

Overzicht van door Triodos Bank gehanteerde renterisico-indicatoren per ultimo jaar voor alle valuta

Basiscasus weerspiegelt de verwachte resultaten met betrekking tot Rentebaten en Economic Value of Equity in een ongewijzigd renteklimaat.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen

Bas-
isca-
sus

Bas-
isca-
sus

Stijgende rentevoet
(+200 bp)

Dalende rentevoet
(-200 bp)

 

2010

2009

2010

%

2009

%

2010

%

2009

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen

€360

€319

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings at Risk 1 jaar

€84

€61

+€10

+11,8%

+€6

+ 9,9%

–€4

–4,9%

–€1

–2,0%

Earnings at Risk 2 jaar

€186

€137

+€30

+16,2%

+€6

+11,5%

–€13

–7,0%

–€5

–3,9%

Economic Value
of Equity at Risk

€503

€432

–€38

–7,6%

–€31

–7,2%

+€39

+7,8%

+€34

+8,0%

Outlier Criterion

 

 

 

10,6%

 

9,8%

 

10,6%

 

9,8%

Cushion

€143

€113

€105

 

€82

 

€182

 

€147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modified Duration of Equity

3,6

3,0

3,8

 

3,7

 

4,1

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De berekeningen voor deze indicatoren zijn gebaseerd op contractuele looptijden en rentepercentages. Spaarrekeningen en rekeningen-courant hebben echter een niet-gedefinieerde rentelooptijd. De afgelopen jaren werden de berekeningen van de rentepercentages voor spaarrekeningen en rekeningen-courant voornamelijk gebaseerd op aannames inzake kwalitatieve gronden, ofwel een ‘deskundigenrapport’. Bij de meeste vestigingen is een kwantitatief onderzoek naar de rentegevoeligheid van onze spaarrekeningen en rekeningen-courant uitgevoerd om te komen tot beter onderbouwde modelaannames. De uitkomst van deze beoordeling wordt met ingang van 2010 gebruikt bij de berekeningen van het renterisico. Voor vergelijkingsdoeleinden is de uitkomst over 2009 opnieuw berekend en ook gebaseerd op deze nieuwe kwantitatieve parameters.

Met het model dat wordt gebruikt voor de kwantitatieve metingen van spaarrekeningen en rekeningen courant kunnen toekomstige volumes worden voorspeld op basis van gesignaleerde verbanden in historische gegevens over een periode van 17 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het statistisch belang van die gegevens. In het model wordt de relatie tussen rentepercentages voor klanten gecombineerd met marktrente percentages en uitstroomvoorspellingen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende rentelooptijd van de financiële instrumenten per 31 december.

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Variabel
percentage

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende activa

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

44.814

44.814

Bankiers

370.875

222.925

2.000

595.800

Kredieten

550.464

143.654

353.436

594.583

485.506

2.127.643

Rentedragende waardepapieren

25.019

107.523

323.183

149.002

604.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

966.153

391.598

460.959

919.766

634.508

3.372.984

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende schulden

 

 

 

 

 

 

Bankiers

840

1.199

396

6.239

15.309

23.983

Toevertrouwde middelen

12.103

512.456

820.387

1.052.801

624.425

3.022.172

Achtergestelde schulden

22.694

22.694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

12.943

513.655

820.783

1.059.040

662.428

3.068.849

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Variabel
percentage

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende activa

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

49.073

49.073

Bankiers

322.676

232.132

107.271

1.000

663.079

Kredieten

469.396

162.423

219.300

430.020

379.796

1.660.935

Rentedragende waardepapieren

14.966

71.548

311.350

121.720

519.584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

841.145

409.521

398.119

742.370

501.516

2.892.671

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende schulden

 

 

 

 

 

 

Bankiers

1.152

507

2.764

5.137

9.560

Toevertrouwde middelen

814

461.867

690.824

920.306

495.184

2.568.995

Achtergestelde schulden

22.680

22.680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

814

463.019

691.331

923.070

523.001

2.601.235

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:

In deze tabel zijn alleen rentedragende activa en passiva opgenomen, hetgeen leidt tot verschillen met de balanscijfers.

Rentedragende waardepapieren en achtergestelde schulden worden gewaardeerd tegen balanswaarde inclusief agio op obligaties en na aftrek van disagio’s.

Toevertrouwde middelen zonder vaste rentelooptijd in de vervalkalender is de uitkomst van het bovengenoemde kwantitatieve model voor spaarrekeningen en rekeningen-courant. 2009 is opnieuw berekend op basis van dit nieuwe model.

Alle overige rentedragende activa en passiva zijn verantwoord als activa en passiva met een variabele rente of zijn in de vervalkalender opgenomen op basis van hun resterende contractuele rentelooptijd.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)