Vennootschappelijke balans per 31 december 2010

  (XLS:) Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzing*

31.12.2010

31.12.2009

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

 

44.814

49.073

Bankiers

30

589.082

659.891

Kredieten

 

2.090.473

1.652.935

Rentedragende waardepapieren

 

586.672

511.018

Aandelen

31

3

3

Deelnemingen

32

27.388

26.853

Immateriële vaste activa

33

11.443

10.552

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

34

15.653

13.709

Overige activa

 

34.283

19.413

Overlopende activa

 

64.831

44.401

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

3.464.642

2.987.848

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

 

23.983

9.560

Toevertrouwde middelen

35

3.013.167

2.587.879

Overige schulden

 

5.828

9.758

Overlopende passiva

 

36.518

39.032

Voorzieningen

36

230

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.079.726

2.646.598

 

 

 

 

Achtergestelde schulden

 

22.800

22.800

 

 

 

 

Kapitaal

37

249.352

221.029

Agioreserve

38

57.566

51.507

Herwaarderingsreserve

39

59

43

Wettelijke reserve

40

7.867

6.762

Overige reserves

41

35.763

29.532

Onverdeelde winst

 

11.509

9.577

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

362.116

318.450

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

3.464.642

2.987.848

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

 

43.090

37.119

Onherroepelijke faciliteiten

 

734.941

338.257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

778.031

375.376

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)