De rol van Triodos Bank

Deze ideeën werpen vragen op over het soort bank dat Triodos Bank wil zijn. Financieren we bedrijven die duurzamer willen worden, of alleen bedrijven die dat al zijn? De New Resource Bank in de VS bijvoorbeeld, waarin Triodos Bank een belangrijke investeerder is, biedt financiering aan ondernemingen die duurzamer willen worden, maar niet weten hoe. Deze bank heeft een heel praktische set maatregelen ontwikkeld die conventionele bedrijven kunnen gebruiken om te verduurzamen.

Het totale door Triodos Bank en haar beleggingsfondsen beheerde vermogen is met 15% gestegen tot EUR 5,6 miljard. (Invloedrijke factor)

Al onze activiteiten zijn gericht op het realiseren van onze missie: het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Onze impact willen we voortdurend vergroten. Daarom hebben we in 2010 extra aandacht besteed aan de groei van de kredietverlening aan duurzame bedrijven. Bij alle vestigingen van de bank is dit gelukt en is de kredietverlening toegenomen. Het vinden van een juiste balans tussen de groei van de spaartegoeden en kredieten is daarbij de belangrijkste opgave.

Dit is in het bijzonder belangrijk in enkele landen waar we erin zijn geslaagd om grote volumes aan tegoeden aan te trekken. We verkeren in de gunstige omstandigheid dat we gebruik kunnen maken van ons Europees netwerk, zodat een overschot aan tegoeden in het ene land productief kan worden aangewend in het andere. Tegelijkertijd streven we ernaar meer projecten te financieren dan voorheen, met name bedrijven waarvan we een doorbraak voor een duurzame toekomst verwachten. We sturen in dit proces zorgvuldig om zeker te zijn van evenwichtige groei.

Onze impact

Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen en financieren 85 microfinancieringsbanken. Gezamenlijk bereiken ze 7,4 miljoen leningnemers. (Invloedrijke factor)

Onze stakeholders, van klanten en certificaathouders tot onze medewerkers, zijn geïnteresseerd in onze impact. Daarom besteden we in het jaarverslag over 2010 aandacht aan een aantal thema’s.

Zo kunnen we met ons werk op het gebied van energie en klimaat een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van klimaatverandering, energiezekerheid en toegang tot energie in ontwikkelingslanden. Ondanks de financiële crisis willen we zowel bestaande als nieuwe technologieën financieren die een overgang naar een economie met een aanzienlijke lagere CO2-uitstoot mogelijk maken. Dit vergt een gezamenlijke inspanning van een groot aantal organisaties, bedrijven, producenten en consumenten. De financiële sector is hier één van, maar speelt een centrale rol. Investeringsbeslissingen moeten niet langer worden genomen op grond van louter financiële kortetermijnbelangen. Financiële, ecologische en maatschappelijke belangen op de lange termijn zullen ook moeten worden meegewogen. Voor Triodos Bank houdt dit in dat we duurzame energieprojecten financieren via onze groene en speciale duurzame energie beleggingsfondsen en kredieten verstrekken via onze Europese vestigingen.

Onze gezamenlijke kredietverlening en beleggingen in duurzame energieprojecten hebben in 2010 4.136.000 MWh aan schone groene energie opgeleverd, wat neerkomt op de energievoorziening voor 1.181.600 Europese huishoudens en een reductie van 1.624.373 ton CO2-uitstoot.

We zijn ook op andere gebieden actief, zoals kunst en cultuur. We financieren vormen van creatieve expressie die de ontwikkeling van zowel het individu als de samenleving bevordert, stimuleert en inspireert.

Met kunst kan uiting worden gegeven aan zaken die niet in woorden zijn te vatten. Er zijn veel inspirerende voorbeelden van mensen die in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat hun vrijheid is beperkt, in de kunst toch een vorm vinden om zich te uiten. Op persoonlijk niveau kan kunst inspireren en aanmoedigen tot verandering. Op maatschappelijk niveau kan kunst verschillen tussen verschillende groeperingen en personen overbruggen en verbindingen tot stand brengen.

Een levendige culturele sector mag niet volledig afhankelijk zijn van overheidssubsidies, maar moet over een breed scala aan financieringsbronnen kunnen beschikken. Triodos Bank wil de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap stimuleren. We willen investeren in kunstenaars, instellingen en culturele ondernemers die bruggen slaan met de maatschappij. Daarmee willen we mensen bereiken en hun levenskwaliteit beïnvloeden. Het aantal mensen dat met kunst- en cultuurprojecten wordt bereikt is natuurlijk niet de enige maat die haar waarde bepaalt, maar het zegt wel iets over de impact ervan. In 2010 hebben 3,3 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank werden gefinancierd.

We zijn wereldwijd actief op het gebied van microfinanciering (sinds 1994). Microfinanciering is het verlenen van financiële diensten aan huishoudens met lage inkomens en aan kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden. Toegang tot deze diensten heeft ingrijpende gevolgen voor de levens van miljoenen mensen.

Dankzij microkrediet kunnen ze geleidelijk bezit opbouwen, een onderneming opzetten om daarmee hun mogelijkheden om inkomen te verwerven te vergroten en een buffer vormen tegen onvoorziene omstandigheden in de toekomst. Naarmate microfinanciering meer en meer onderdeel wordt van de reguliere financiële wereld, krijgt zij ook te maken met problemen waarmee de financiële sector in bredere zin te maken heeft. In sommige landen hebben een sterke, soms zelfs agressieve groei en meer concurrentie geleid tot oververhitting en een te grote schuldenlast bij klanten. In enkele gevallen is het belang van de klant in de verdrukking geraakt.

We zijn actief op het gebied van microfinanciering omdat we vinden dat duurzame ontwikkeling en het aanpakken van armoede in het bijzonder een wereldwijd probleem is. We zijn van mening dat in ontwikkelingslanden de sleutel tot duurzame ontwikkeling bij een voor iedereen toegankelijke financiële sector ligt, die levens verbetert door op verantwoorde wijze transparante financiële diensten aan te bieden. Daarbij staat steeds het belang van de klant centraal.

In 2010 hebben we met onze gespecialiseerde microfinancieringsfondsen financieringen verstrekt aan meer dan 85 instellingen voor microfinanciering, actief in 43 landen. Ook participeerden we in het kapitaal van 19 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen. De microfinancieringsinstellingen in onze portfolio bereiken 7,4 miljoen kredietnemers – van wie 67% vrouw is en 54% in plattelandsgebieden woont – en 5,2 miljoen spaarders.

Engagement

In 2010 hebben 3,3 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd (Invloedrijke factor)

Naast de groei van onze financieringsactiviteiten hebben we in 2010 ook een aantal interne organisatorische verbeteringen doorgevoerd om daarmee een steeds grotere groep van klanten snel en goed te kunnen bedienen. Zo hebben we een nieuwe website geïntroduceerd en is een nieuwe huisstijl ontwikkeld, waardoor al onze communicatiemiddelen, variërend van ons tijdschrift tot online betalen, een ander uiterlijk hebben gekregen. Onze infrastructuur is toegerust voor verder groei.

We blijven ons inzetten om het debat over duurzaamheid te vergroten en te verdiepen door actief deel te nemen aan een groot aantal internationale, regionale en locale bijeenkomsten, variërend van de Club van Rome tot platforms voor biologische boeren. Onze zichtbaarheid in de traditionele en online media blijft groeien in vrijwel alle sectoren en regio’s waar we actief zijn.

We hebben nieuwe regionale vestigingen geopend in Spanje. Ons nieuwe kantoor in Duitsland is gegroeid. In Nederland zijn we naar een groter kantoor verhuisd en we hebben voorbereidingen getroffen om hetzelfde te doen in het Verenigd Koninkrijk. Dit alles in het kader van de toenemende vraag naar onze diensten in heel Europa.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)