Risico en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement vormt een fundamenteel onderdeel van bankieren. Risico nemen is een kritische factor in het streven naar winstmaximalisatie. Risicomanagement bij Triodos Bank is onderdeel van een totaalaanpak die ervoor zorgt dat de bank vanuit financieel oogpunt op de lange termijn duurzaam kan blijven presteren. Zowel financieel, als wat betreft het realiseren van haar missie.

In 2010 hebben we de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de Nederlandse Code Banken (zie: Naleving Code Banken) en waar we niet aan de Code voldoen, hebben we, zoals de Code vereist, toegelicht waarom niet. In 2010 hebben we de monitoring van kredietrisico verbeterd met nieuw beleid, nieuwe rapportages en met een versterking van de centrale kredietrisico-organisatie. Het renterisicomanagement van Triodos Bank is verbeterd waarbij we enkele kwantitatieve graadmeters hebben toegevoegd aan de kwalitatieve maatstaven. Interne Audit rapporteert aan de Chief Financial Officer (financieel directeur) in plaats van aan de Chief Executive Officer (algemeen directeur), zoals door de Code vereist, om praktisch organisatorische redenen. Overigens rapporteert Interne Audit regelmatig aan de algemeen directeur over relevante ontwikkelingen.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verankeren van het risicomanagement in de hele organisatie. Alle business units voerden strategische risicobeoordelingen uit om potentiële risico’s vast te stellen en te beheersen, waar het de realisatie van hun zakelijke doelstellingen zou kunnen belemmeren. De uitkomst van deze beoordelingen is gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie zelf, en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank, met andere woorden: in hoeverre de bank bereid is risico’s te nemen om haar zakelijke doelstellingen te bereiken (risk appetite).

In de loop van 2010 zijn er twee interne stresstest-scenario’s uitgevoerd, met bevredigende resultaten. Ook hebben we op eigen initiatief getest hoe goed Triodos Bank bestand is tegen extreme economische omstandigheden; gebruikmakend van de ‘Europese stresstest voor banken’. Triodos Bank heeft deze test goed doorstaan. Met stresstesten zullen we ook de komende jaren ons resultaat, liquiditeit en kapitaal blijven onderwerpen aan nieuwe ontwikkelingen en scenario’s.

Het hoofdstuk Risicomanagement van het jaarverslag beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de bank, de structuur en de effectiviteit van het interne risicomanagement en interne controlesystemen voor de grootste risico’s gedurende het boekjaar, en eventuele aanzienlijke gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen die in de loop van het boekjaar aan het licht zijn gekomen. Deze onderwerpen zijn regelmatig besproken met de Audit- and Risk Committee en de Raad van Commissarissen.

Kapitaaleisen en Bazel III-richtlijnen

Ondanks de groei van onze kredietverlening en spaargelden blijft onze kapitaalpositie sterk. Dit is een belangrijk onderwerp geworden sinds de financiële crisis de kapitaalseisen worden verscherpt. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 12%. Dit is ruim boven onze eigen interne berekeningen van het economisch kapitaal, om een gezond en veilig risicoprofiel voor onze klanten te garanderen. Het economisch kapitaal wordt berekend volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt.

Ook de regelgeving zelf is aan verandering onderhevig. Zo zijn de richtlijnen van het Bazel Comité van Bankentoezichthouders aangescherpt wat betreft solvabiliteit- en liquiditeitseisen met als doel de banksector meer robuust te maken. Triodos Bank voldoet nu al aan deze nieuwe solvabiliteit en liquiditeitseisen, beter bekend als Bazel III, die in 2019 volledig van kracht worden. Naarmate we blijven groeien, zullen we in de toekomst de steun van bestaande en nieuwe beleggers nodig hebben om aan deze eisen te blijven voldoen. In 2010 zijn we erin geslaagd meer dan EUR 34 miljoen kapitaal van onze eigen beleggers en klanten aan te trekken, wat de doelstellingen overtrof. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2010 houden op 14,7%, ruim boven wat vereist is.

In Control-verklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement en de compliancefunctie. De risicomanagementfunctie ontwikkelt en verricht risicobeleid en -procedures met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, indammen en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s en werkt samen met het management om te waarborgen dat het risicomanagementbeleid en de risicomanagementprocedures adequaat worden nageleefd. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement en compliancefunctie als onderdeel van het interne-controlesysteem wordt besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank levert de Directie aanvullende zekerheid door onafhankelijke en objectieve evaluatie van de toereikendheid en effectiviteit van de corporate governance, de interne controles en de compliance- en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en haar Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne audit activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze drie systemen.

In 2011 zal de afdeling risicomanagement het raamwerk voor het bedrijfsrisicomanagement uitbreiden en formaliseren. Het zal de basis vormen voor een integraal proces van ‘in-control’ verklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen. Op basis hiervan verklaart de Directie van Triodos Bank, met redelijke zekerheid, dat inzake de financiële verslagleggingsrisico’s er ultimo 2010 geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen niet toereikend en effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute, zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)