Energie en klimaat

De internationale beleggingen in duurzame energie en klimaat van Triodos Bank en haar Nederlandse kredietverleningsactiviteiten op het gebied van duurzame energie zijn de verantwoordelijkheid van een groep van meer dan 25 deskundigen die vanuit vijf Europese landen werken. Hun doel is de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken door energie besparing en stimulering van duurzame energiesoorten. Hieronder vallen ook projecten die efficiënt aardgas toepassen.

Duurzaamheids- en milieucriteria, sociale en financiële criteria spelen een even belangrijke rol bij de investerings- en kredietbeslissingen van de diverse fondsen. Triodos Bank hanteert vaak strengere criteria dan anderen in de markt door deze geïntegreerde aanpak. Bij de overweging van de financiering van een project beoordeelt zij zowel het specifieke project als de bijbehorende activiteiten in de waardeketen. Ook neemt en stimuleert Triodos Bank initiatieven die een bijdrage leveren aan het klimaatdebat.

De totale aandelen- en kredietportefeuille op het gebied van duurzame energie van Triodos Investment Management in Europa beslaat 110 projecten, met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van 1.012 MW. Hiermee wordt jaarlijks 1.182.916 ton CO2-uitstoot bespaard. Het gaat om 77 windenergieprojecten, 19 fotovoltaïsche zonne-energieprojecten, 13 biomassaprojecten en 1 klein hydroproject.

Triodos Groenfonds (Nederland)

Triodos Groenfonds is het grootste Triodos beleggingsfonds voor Nederlandse particuliere beleggers en het eerste groene beleggingsfonds van Nederland. Beleggers in het fonds profiteren van een Nederlandse fiscale regeling voor groen beleggen. Het fonds financiert projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud. Ongeveer de helft van de portefeuille betreft duurzame energieprojecten, voornamelijk windenergieprojecten. Het fonds belegt ook in andere duurzame energieprojecten zoals biomassa, zonne-energie en warmte-koude opslag. De andere helft betreft voornamelijk de sectoren biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud.

De portefeuille bevat 77 energieprojecten, met een opwekkingscapaciteit van duurzame energie van 385 MW. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot van 371.233 ton per jaar. Eind 2010 was 77,1% van het vermogen van het fonds belegd in officieel erkende groene projecten. Het fonds streeft ernaar zijn impact te vergroten door diversificatie van zijn portefeuille Ook zal het fonds, naast windenergie, in toenemende mate investeren in energie-efficiency en andere energietechnologieën. Ook de sector duurzaam bouwen zal blijven groeien. Het streeft naar financiering van projecten die de benadering van Triodos Bank weerspiegelen, zoals duurzaam vastgoed voor welzijnsondernemingen of biologische landbouwbedrijven die duurzame energie gebruiken.

In 2010 daalde het vermogen van het fonds met 2,8% tot EUR 565,4 miljoen. Het jaarrendement was 0,3% (exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 2,5% voor groene beleggingen door particuliere beleggers). In het najaar van 2010 heeft de nieuwe Nederlandse regering aangekondigd dat zij de extra fiscale aftrekpost van 1,3% per 1 januari 2011 zou afschaffen, waardoor het fonds werd gedwongen de handel in zijn aandelen tijdelijk te staken. In november heeft het parlement deze regeling herzien en ging het ermee akkoord het belastingvoordeel in vier jaar tijd geleidelijk af te bouwen. Het fonds heropende zodra zijn toekomst weer duidelijk werd. Door de tijdelijke sluiting en het nieuwe belastingplan daalde de waarde van de aandelen van het fonds met 1,06%.

Triodos SICAV II-Triodos Renewables Europe Fund (Europa)

Triodos SICAV II-Triodos Renewables Europe Fund, gevestigd in Luxemburg, is in 2006 opgericht om beleggers de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame energieprojecten in heel Europa. De investeerders in het fonds, dat belegt in niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote producenten van duurzame energie, bestaan uit particuliere en institutionele beleggers.

Het fonds verstrekt risicodragend kapitaal door middel van deelname in het aandelenkapitaal of achtergestelde leningen. Als actieve investeerder in Europese particuliere windenergie-, zonne-energie- en biomassacentrales maakt het fonds gebruik van meer dan 30 jaar ervaring van Triodos Bank in deze sector. Het fonds is een open-end fonds en heeft een langetermijn beleggingshorizon.

In 2010 is het fonds gegroeid tot EUR 50,5 miljoen, heeft het belegd in vijf landen en heeft een jaarrendement behaald van 2,6%. De portefeuille van het fonds bevat 24 projecten, met een opwekkingscapaciteit van groene energie van circa 195 MW. Hiermee wordt een reductie in CO2-uitstoot gerealiseerd van ongeveer 127,967 ton per jaar.

Triodos Renewables Plc (Verenigd Koninkrijk)

Triodos Renewables plc investeert in, is eigenaar van en exploiteert duurzame-energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk namens particuliere en institutionele aandeelhouders. In 2010 is de portefeuille van operationele projecten met 40% gegroeid van 23,45 MW tot EUR 32,65 MW. Daarnaast heeft de onderneming twee windenergieprojecten door het Schotse vergunningensysteem geleid en zit in de opbouwfase van een windenergiepark in Kessingland, Suffolk, 2km landinwaarts vanaf de Noordzeekust. Na oplevering van dit project zal de portefeuille van Triodos Renewables een totale duurzame elektriciteitsopwekkingscapaciteit hebben van 36,75 MW, gelijk aan de energie die nodig is om 24.500 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Wern Ddu-casestudie

Wern Ddu is een andere nieuwe ontwikkeling in de portefeuille van Triodos Renewables. Deze locatie met vier turbines in Noord-Wales is begin 2010 opgeleverd. De ontwikkeling heeft in maart 2010, drie maanden eerder dan gepland, haar eerste stroom aan het net geleverd en kan voldoende groene stroom genereren om 6.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Kessingland-casestudie

Het Kessingland windenergiepark zal elektriciteit aan het net verkopen onder de terugleververgoedingenregeling die de overheid in februari 2010 heeft ingevoerd. De bouw op locatie (naast het Africa Alive Wildlife Park, dat tevens een van de turbines huisvest) is in december 2010 aangevangen. Als de weersomstandigheden het toelaten zal vóór juni 2011 op deze locatie elektriciteit worden opgewekt. Africa Alive Wildlife Park is van plan hier een educatief centrum in te richten, waaronder een duurzame energie-display. Het windenergiepark is het zevende project in de portefeuille van Triodos Renewables, die ook de Gulliver enkelvoudige turbine bevat bij Ness Point in Lowestoft, 10km. ten noorden van Kessingland, evenals het Marine Current Turbines hydro-energieproject en investeringen in andere duurzame-energiebedrijven.

Ampère Equity Fund (Europa)

Ampère Equity Fund is in 2007 opgericht. De aandeelhouders van het fonds zijn institutionele beleggers waaronder enkele vooraanstaande pensioenfondsen. Het toegezegd kapitaal bedraagt EUR 320 miljoen, waarvan een substantieel deel beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Het fonds neemt voornamelijk deel in het aandelenkapitaal van grotere wind- en zonne-energieprojecten in West-Europa. Het werkt als medeaandeelhouder samen met gerenommeerde Europese projectontwikkelaars en is in sommige gevallen volledig eigenaar van energiecentrales. Het fonds heeft geïnvesteerd in negen [projecten in de Benelux, Duitsland en Spanje met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit aan groene energie van 503 MW, waarmee een reductie van CO2–uitstoot wordt gerealiseerd van circa 772.763 ton per jaar.

Casestudie – PGGM en Ampère Equity Fund kopen minderheidsbelang van DONG Energy in Walney Offshore Wind Farm

Een samenwerkingsverband van PGGM en het Nederlandse Ampère Equity Fund, dat wordt beheerd door Triodos Investment Management, is een overeenkomst aangegaan met DONG Energy waarbij een belang van 24,8% in de Walney Offshore Wind Farm is verworven. Het windpark zal worden gebouwd en beheerd door het in Denemarken gevestigde DONG Energy, een onderneming met een sterke reputatie in de sector. De totale kosten van de bouw bedragen circa EUR 1,2 miljard.

De projectlocatie bevindt zich ongeveer 15km ten westen van Barrow-in-Furness in Cumbria, Verenigd Koninkrijk. De totale capaciteit van Walney is 367,2 MW, bestaande uit twee gelijke fasen (Walney 1 en Walney 2), elk met 51 turbines van 3,6 MW. De rotordiameter van de turbines van Walney 1 is 107m en en die van Walney 2 120m. De afstand tussen de punt van het rotorblad en de zeespiegel bedraagt maximaal 150m. Walney 2 zal het eerste project zijn dat van de nieuwe Siemens 120m turbine zal profiteren. De totale oppervlakte van het project bedraagt zo’n 73km2.

Offshore wind is een essentieel onderdeel van de duurzame-energiemix en een belangrijke markt voor Ampère Equity Fund. Deze investering toont de toegevoegde waarde van de focus op duurzame energie voor institutionele beleggers in Ampère Equity Fund. Ampère Equity Fund heeft in dit project samengewerkt met PGGM, dat zowel direct investeert in het project als een bestaande belegger is in Ampère Equity Fund.

Triodos Renewable Energy for Development Fund (Ontwikkelingslanden)

Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund verstrekt financieringen aan regionale financiële intermediairs die financieringen verstekken aan bedrijven en projecten in ontwikkelingslanden die zich bezig houden met duurzame energie. Het fonds heeft 100% van zijn vermogen belegd en doet op dit moment geen nieuwe investeringen.

Triodos EIS Green Fund (Verenigd Koninkrijk)

Triodos EIS Green Fund is in het Britse belastingjaar 2008/09 opgericht en heeft GBP 1,5 miljoen aangetrokken. Het fonds belegt in een portefeuille van duurzame Britse ondernemingen met een hoge groeipotentie die volgens het fonds hoge rendementen kan opleveren voor beleggers in de sectoren opwekking van duurzame energie en technologie, energiezuinigheid, duurzaam wonen, producten en technologie met een lage CO2-uitstoot en recycling en vermindering van afval. In het tweede Triodos EIS Green Fund (Triodos EIS Green Fund II) kon nog worden belegd tot 9 april 2010. Dit fonds heeft GBP 1,65 miljoen aangetrokken.

Energie- en klimaatbeleggingsfondsen – Vooruitzichten 2011

Triodos Investment Management is van mening dat financieringen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing grote mogelijkheden hebben. Maar zij zal manieren moeten vinden om te groeien onder steeds moeilijker omstandigheden als gevolg van economische en budgettaire problemen in de meeste Europese landen.

Triodos Groenfonds is een duidelijk voorbeeld van een geslaagd publiek-privaat samenwerkingsverband. De nieuwe Nederlandse regering heeft echter besloten om een minder grote rol hierin te spelen. Niettemin is Triodos Groenfonds hoogstwaarschijnlijk in staat om een solide positie te behouden wat betreft marktaandeel, beleggingsrendement en fondsvolume. Triodos Renewables Europe Fund verwacht in 2011 een groei te realiseren tot EUR 75 miljoen. Ampère Equity Fund streeft ernaar haar vermogen vóór eind 2011 volledig te hebben belegd.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)