Samenstelling Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad acht leden. In 2011 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen niet gewijzigd.

De heer M.J.M. van den Hoogenband is tijdens de AVA herbenoemd voor een tweede termijn. De Raad van Commissarissen heeft in 2011 een nieuwe interne procedure ingesteld voor de beoordeling van nominaties en herbenoemingen.

De eerste termijn van de heer M. Eguiguren Huerta eindigt binnenkort. Hij stelt zich herkiesbaar. De Raad van Commissarissen steunt de herbenoeming van de heer Eguiguren voor een tweede termijn van vier jaar.

Er is een competentiematrix opgesteld om gebieden uit te lichten waarop commissarissen over aanzienlijke expertise beschikken. Mede aan de hand van de matrix kan worden vastgesteld of de Raad van Commissarissen over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om zijn taken te vervullen. De matrix is gebaseerd op de eisen zoals vermeld in het profiel van de Raad, en naar aanleiding van deze besprekingen verder verbeterd.