Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer

  (XLS:) Download XLS

in procenten

2011

2010

 

 

 

Delta Lloyd Levensverzekering NV

5,6

6,7

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

4,2

5,1

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

4,1

4,8

Stichting Pensioenfonds ABP

3,9

4,7

Friesland Bank NV

3,9

4,6

NAGRON Nationaal Grondbezit BV

3,2

4,0

Beheersmaatschappij Breesaap

2,7

3,2

PGGM Pensioenfonds Z&W

2,5

3,1

 

 

 

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 11 (2010: 12) instellingen met een belang van ten minste 1%. Hun totale belang bedraagt 34,0% (2010: 41,9%).

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor het beheer van alle aandelen van Triodos Bank NV. Om die aandelen te financieren geeft het Administratiekantoor certificaten van aandelen uit. Certificaathouders profiteren wel van de economische rechten die aan deze aandelen verbonden zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben verder geen enkele zeggenschap. Die zeggenschap berust bij het Administratiekantoor, dat ook de stemrechten uitoefent die aan de aandelen verbonden zijn.

Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hanteert het Bestuur van het Administratiekantoor de volgende principes:

 • waarborgen van de missie van Triodos Bank;
 • garanderen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank;
 • zorgen dat de economische belangen van certificaathouders met betrekking tot de continuïteit en winstgevendheid, dividenden, en de ontwikkeling van de waarde van certificaten van aandelen van Triodos Bank, worden behartigd.

Omdat het Administratiekantoor aandacht besteedt aan zowel de economische belangen van de certificaathouders als de missie van Triodos Bank, sluit het aandelenkapitaal van Triodos Bank goed aan bij de missie van de bank. Dit blijkt uit de volgende bepalingen in de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor:

Artikel 5

Het Administratiekantoor oefent onafhankelijk het stemrecht uit dat rust op de aandelen die de stichting in zijn bezit heeft. Daarbij laat het Administratiekantoor zich leiden door de belangen van de certificaathouders en die van de bank, en door de beginselen die in de doelstellingen van de bank zijn weergegeven.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in mei 2011 te Zeist werd gehouden, gaf het Administratiekantoor de aandeelhouders aanvullende informatie over de redenen waarom het een bepaalde stem had uitgebracht en lichtte het toe hoe het tot bepaalde beslissingen was gekomen.

Het Administratiekantoor steunde de volgende voorstellen:

 • goedkeuring van de jaarrekening 2010 en de voorgestelde winstbestemming;
 • herbenoeming van de heer M.J.M. van den Hoogenband voor een tweede termijn als lid van de Raad van Commissarissen;
 • aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen;
 • machtiging van het Bestuur om certificaten van aandelen Triodos Bank te verkrijgen en aandelen uit te geven.

Het Administratiekantoor verleende decharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het door de raad uitgeoefende toezicht in 2010.

Algemene Vergadering van Certificaathouders

Meer dan 3.000 respondenten hebben op de jaarlijkse enquête onder certificaathouders gereageerd. In de Algemene Vergadering van Certificaathouders, die op 20 mei 2011 is gehouden, zijn de resultaten gepresenteerd.

In besprekingen met certificaathouders tijdens de vergadering kwam naar voren dat zij soms hoge verwachtingen hebben. Zo zouden zij graag zien dat Triodos Bank sneller groeide en meer aandacht zou besteden aan voedsel en landbouw, aan innovatie, en aan vergroting van haar naamsbekendheid. Ze vonden tevens dat het Administratiekantoor zijn eigen naamsbekendheid zou moeten vergroten en meer invloed zou moeten uitoefenen.

De Algemene Vergadering van Certificaathouders steunde de volgende voorstellen:

 • herbenoeming van de heer J. Nijenhof voor een derde termijn als lid van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • aanpassing van de beloning van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • wijzigingen in de administratievoorwaarden (splitsing van aandelen in onderaandelen teneinde obstakels uit de weg te ruimen voor de distributie van certificaten van aandelen door derden).

Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Algemene Vergadering van Certificaathouders waren op internet te volgen, waarbij online deelnemers per e-mail vragen konden stellen en opmerkingen konden maken.

Vergaderingen en besluiten van het Bestuur van het Administratiekantoor

In 2011 is het Bestuur van het Administratie vijf keer bijeengekomen en had het Bestuur tevens drie bijeenkomsten met de leden van de Directie van Triodos Bank.

De onderwerpen die in deze vergaderingen door het Bestuur van het Administratiekantoor zijn besproken waren onder andere:

 • het jaarverslag 2010, om de uit te brengen stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zorgvuldig te overwegen;
 • de doelstelling van Triodos Bank voor de middellange en lange termijn in verhouding tot haar missie;
 • de algehele impact van de financiële crisis op Triodos Bank;
 • het aandeel van elk van de sociale, milieu- en culturele sectoren in de kredietportefeuille;
 • de algehele impact van Triodos Bank op de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn steun aan het Sustainable Finance Lab in Nederland, het voorzitterschap van de Global Alliance for Banking on Values, en het Bestuur en medezeggenschap in openbare lichamen die advies verlenen aan de Nederlandse overheid, en aan andere openbare lichamen in de landen waar Triodos Bank actief is;
 • de inhoud van de dialoog met certificaathouders in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en het daaraan ten grondslag liggende proces;
 • aan te brengen wijzigingen in het beleid van het Administratiekantoor en Triodos Bank naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de certificaathouders.

De beslissingen die het Administratiekantoor in 2011 heeft genomen bestonden onder andere uit goedkeuring van:

 • de criteria voor de beoordeling van de jaarverslagen over 2010 en 2011, met inbegrip van de volgende langetermijncriteria:
  - het relatieve aandeel van elk van de sociale, milieu- en culturele sectoren in de
    kredietportefeuille;
  - een goed evenwicht tussen winstgevendheid, blootstelling aan risico en de realisatie 
    van de missie van Triodos Bank;
  - de mate waarin de activiteiten van Triodos Bank een impact hebben op de maatschappij;
 • input voor de Raad van Commissarissen inzake het profiel van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
 • het opleidingsprogramma 2011 voor leden van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • het bijgewerkte profiel van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • het beleid inzake vragen en opmerkingen van certificaathouders op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Algemene Vergadering van Certificaathouders;
 • de zelfevaluatie van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor

Het Bestuur heeft, naast bovengenoemde vergaderingen:

 • vestigingen bezocht van Triodos Bank in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland;
 • vergaderingen van klanten, bijeenkomsten met certificaathouders, en informele besprekingen met certificaathouders bijgewoond;
 • algemene vergaderingen bijgewoond van aandeelhouders van beleggingsfondsen die Triodos Investment Management beheert;
 • deelgenomen aan een jaarlijks seminar samen met de Directie en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Dit jaar waren de belangrijkste onderwerpen cultuur en onderwijs;
 • deelgenomen aan bijeenkomsten die door het Sustainable Finance Lab waren georganiseerd.

De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft regelmatig overleg gepleegd met de Voorzitters van de Directie en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Dit overleg bestond onder andere uit een driehoeksoverleg met de voorzitters van de Directie en Raad van Commissarissen en vijf bijeenkomsten met de voorzitter van de Directie.

Samenstelling van het Bestuur van het Administratiekantoor en onafhankelijkheid van leden van het Bestuur

Gezien het feit dat het Bestuur van het Administratiekantoor zoals hierboven besproken verantwoordelijk is voor bescherming van de identiteit en missie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat de leden van het Bestuur onafhankelijk zijn. Daarom mogen leden van de Directie of de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur van het Administratiekantoor. Volgens de statuten van het Administratiekantoor bestaat het Bestuur uit drie of meer leden. Op dit moment heeft het Bestuur zes leden: drie uit Nederland en een uit het Verenigd Koninkrijk, België respectievelijk Spanje. In 2011 is de samenstelling van het Bestuur niet gewijzigd. De heer J. Nijenhof werd herbenoemd als lid van het Bestuur.

Het Administratiekantoor heeft de profielen van zijn Bestuursleden bijgewerkt in lijn met de groei en de ontwikkeling van Triodos Bank, en heeft naar aanleiding daarvan een zelfevaluatie uitgevoerd. Op basis van de bevindingen van die evaluatie is er voor 2012 een nieuw opleidingsprogramma samengesteld, evenals nieuwe beleidsregels voor de werving van nieuwe leden voor het Bestuur.

Meer informatie over de beloning van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u in de jaarrekening van Triodos Bank. Voor de beloning van de leden van het Bestuur is de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Certificaathouders vereist. De Vergadering heeft een stijging van de beloning van Bestuursleden goedgekeurd, als waardering voor hun arbeidstijdverlenging. Dit houdt verband met de groei van de organisatie, de grotere complexiteit van hun taken, en hogere eisen die er aan het Administratiekantoor worden gesteld in zijn hoedanigheid als aandeelhouder.

Het Administratiekantoor verwacht dat het in 2012 wederom in staat zal zijn om zijn rol als betrokken aandeelhouder te verdiepen. Het voeren van een dialoog met de certificaathouders is hier een essentieel onderdeel van. Het Administratiekantoor zal deze werkzaamheden niet alleen verrichten tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders in Nederland, maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, waar aparte informele bijeenkomsten voor certificaathouders worden georganiseerd.

Zeist, 27 februari 2012

Namens het Bestuur van het Administratiekantoor

Marjatta van Boeschoten
Frans de Clerck
Luis Espiga
Jan Nijenhof
Max Rutgers van Rozenburg, Voorzitter
Josephine de Zwaan

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht