Methode voor het meten van impact

Het meten van de impact van onze activiteiten op mensen, milieu en cultuur is belangrijk omdat we willen dat onze stakeholders een transparant beeld hebben van wat de rol van Triodos Bank in de wereld concreet teweeg brengt. Het is lang niet altijd eenvoudig om die impact op een zinvolle manier te kwantificeren. Aan de meeste metingen van niet-financiële impact kleven voor- en nadelen: zo is het aantal mensen dat bijvoorbeeld een theateruitvoering bijwoont niet de enige (of noodzakelijkerwijs beste) manier om het positieve effect van die uitvoering te meten. Het is echter wel een indicatie van het bereik van de uitvoering, en daarmee van het belang van de financiering die die uitvoering mogelijk heeft gemaakt.

Wij realiseren ons dat deze cijfers kunnen worden verfijnd en zullen hieraan werken. Voor nu willen we u een beeld geven van hoe wij tot de impactmetingen zijn gekomen die u in dit verslag kunt lezen.

Hieronder vindt u een toelichting bij onze impactmeting per sector.

Energie en klimaat

De duurzame energieprojecten die wij financieren wekken schone groene energie op goed voor de stroomvoorziening aan 1.500.000 huishoudens en een reductie van 2.023.143 ton CO2-uitstoot. (Invloedrijke grafiek)

De duurzame energieprojecten
die wij financieren wekken
schone groene energie op goed
voor de stroomvoorziening aan
1.500.000 huishoudens en een
reductie van 2.023.143 ton
CO2-uitstoot.

De berekening van de vermindering van de CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekeningskoersen (kWh gram CO2) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport 2007 van het internationale klimaatpanel IPCC. De omrekeningskoersen geven aan met hoeveel gram de CO2–uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waar wij actief zijn voor elke kWh groene energie die in 2006 (de meest recente datum waarover wij beschikken) is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO2-reductie dus iets hoger. Onze berekening is gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik per kWh per huishouden om het tegenovergestelde cijfer te extrapoleren. We houden in ogenschouw dat sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk over andere methodes beschikken (zoals de Britse Windenergievereniging BWEA in het Verenigd Koninkrijk).

Kunst en cultuur

In 2011 hebben 6,8 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd. (Invloedrijke grafiek)

In 2011 hebben 6,8 miljoen
mensen culturele evenementen
en podia bezocht die door
Triodos Bank zijn gefinancierd.

Het door ons gebruikte kunst- en cultuurcijfer is gebaseerd op het aantal mensen dat in 2011 een bezoek heeft gebracht aan culturele evenementen of voorstellingen die werden aangeboden door instellingen die Triodos Bank vanuit haar vestigingen financiert. Waar dit cijfer niet beschikbaar was, hebben we het gemiddeld aantal mensen dat gedurende het jaar een bezoek heeft gebracht aan een evenement of voorstelling bij een specifiek project berekend en vermenigvuldigd met het aantal door dat project georganiseerde evenementen.

Wij hebben ten minste 80% van de ‘Kunst- en Cultuur’-portefeuille van elk land gemeten en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in dit cijfer geen individuele kunstenaars, musici en dergelijke opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd.

Wij erkennen dat een individueel project mogelijk niet uitsluitend door Triodos Bank is gefinancierd en dat het in zo’n geval niet geheel aan de bank is toe te schrijven dat het project in kwestie de uitvoeringen kon organiseren. Omdat de financiering door Triodos Bank van kunst- en cultuurprojecten een centrale rol speelt bij de totale financiering ervan kunnen we deze meting in deze context niettemin legitiem gebruiken.

Sociaal/Microfinanciering

Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen en financieren 96 microfinancieringsbanken. Gezamenlijk bereiken ze 7,9 miljoen leningnemers. (Invloedrijke grafiek)

Triodos Microfinancierings-
fondsen investeren in
43 landen en financieren
96 microfinancieringsbanken.
Gezamenlijk bereiken ze
7,9 miljoen leningnemers.

Het Duurzame Managementsysteem voor Opkomende Markten van Triodos Investment Management geeft een goed beeld van de impact van onze microfinancieringsactiviteiten; deze informatie is gebaseerd op gedetailleerde kwartaalrapportages van de microfinancieringsinstellingen in onze portefeuille, en op jaarlijkse beoordelingen.

Ouderenzorg

In 2011 hebben 10.331 personen geprofiteerd van projecten op het gebied van ouderenzorg in 100 door Triodos Bank gefinancierde verzorgingstehuizen. (Invloedrijke grafiek)

In 2011 hebben 10.331
personen geprofiteerd van
projecten op het gebied van
ouderenzorg in 100 door
Triodos Bank gefinancierde
verzorgingstehuizen.

We hebben een berekening gemaakt van het aantal ouderen dat door projecten wordt bediend die per 31 december 2011 door Triodos Bank in heel ons Europese netwerk werd gefinancierd. Daarbij is ten minste 80% van de kredietportefeuille voor ouderenzorg in een vestiging gemeten, en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten.

Voedsel en landbouw

Met de biologisch beheerde grond op de voedselproductiebedrijven die Triodos Bank financiert, kan in 2011 het equivalent worden geproduceerd van iets meer dan 18 miljoen maaltijden, hetgeen voldoende is om 16.500 mensen gedurende het jaar van een duurzaam dieet te voorzien. (Invloedrijke grafiek)

Met de biologisch beheerde grond
op de voedselproductiebedrijven
die Triodos Bank financiert, kan
in 2011 het equivalent worden
geproduceerd van iets meer dan
18 miljoen maaltijden, hetgeen
voldoende is om 16.500 mensen
gedurende het jaar van een
duurzaam dieet te voorzien.

De methodes die Triodos Bank hanteert voor het meten van de impact van voedsel en landbouw tonen onder andere de relatie tussen onze financieringsactiviteiten voor voedsel en landbouw en het aantal mensen dat duurzaam kan worden voorzien van voedsel dat afkomstig is van de biologisch beheerde grond op de biologische voedselproductiebedrijven in de vijf landen in Europa waar Triodos Bank actief is.

Het is mogelijk dat de financieringsactiviteiten van Triodos Bank slechts een klein deel van het totale landbouwbedrijf betreffen. Wij hebben een inschatting gemaakt van het aantal mensen dat zou kunnen worden voorzien van duurzaam voedsel dat afkomstig is van het gehele landbouwbedrijf, aangezien dit de mogelijke impact van de voedselproductiebedrijven het beste weergeeft; bij de schatting wordt er vanuit gegaan dat de financieringsactiviteiten van Triodos Bank een belangrijk deel van de totale kredieten van een biologische onderneming uitmaken.

Met behulp van de door het Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-methode is een inschatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van kredieten van Triodos Bank. Uit deze theoretische benadering blijkt het verband tussen het voedingspatroon van mensen en de landbouwgrond die hun voedsel voortbrengt.

De Ecologische Voetafdruk (EV) is een meting van de “global hectares” (gha) die verband houden met economische activiteiten die een bepaalde bron verbruiken. Het WNF heeft, als onderdeel van het project WWF Living Planet, voor een groot aantal landen een schatting van de EV gemaakt. Het WNF schat dat er voor de hele EU gemiddeld 1,17 gha landbouwgrond en 0,19 gha weiland nodig is om iedereen in Europa en daarbuiten een jaar lang van voedsel te voorzien dat afkomstig is van de bewerkte grond. Het WNF heeft schattingen gemaakt van de EV voor elk van de vijf landen waar Triodos Bank de biologische landbouw financiert. Deze gegevens zijn gebruikt bij het maken van de schatting van het aantal mensen dat drie keer per dag van een maaltijd kan worden voorzien die afkomstig is van de totale bewerkte landbouwgrond van de Europese voedselproductiebedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd.

Triodos Bank verstrekt kredieten aan biologische voedselproductiebedrijven die op biologische wijze 21.300 hectare landbouwgrond beheren in de vijf landen waar de bank actief is; België, Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De berekening van het totaal aantal mensen dat kan worden gevoed (16.500) is afgeleid van de landspecifieke EV en is uitgedrukt in het totaal aantal maaltijden (18 miljoen). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat mensen drie maaltijden per dag eten.

De EV van het WNF betreft mede alle hectares grond die nodig zijn om het huidige niet-duurzame voedselpatroon te leveren. Als zodanig is het een ‘worst-case scenario’ voor het grondoppervlak dat nodig is om iedereen van voedsel te voorzien. Duurzame diëten en biologische productiemethodes zouden leiden tot een heel ander voedingspatroon en heel andere productieniveaus van verschillende soorten voedsel, maar zouden er wel toe leiden dat van elke hectare grond veel meer mensen kunnen worden gevoed. Derhalve geeft de EV een lage schatting van het aantal mensen dat duurzaam kan worden gevoed, in die zin dat de EV ervan uitgaat dat de huidige consumptiepatronen (grote hoeveelheden vlees- en dierlijke producten) gepaard gaan met een grote vraag naar grond. Zo houdt de EV rekening met de productie van veevoeder voor intensief gehouden vee in niet-biologische productiesystemen. Deze schatting is theoretisch en is bedoeld om de lezer in staat te stellen het verband te visualiseren tussen landbouwgrond en het voedsel dat we eten. De schatting is geen realistische afspiegeling van de daadwerkelijke productie van gewassen en vee op de landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd.