HR-beleid

HR-Beleid en de Code Banken

Triodos Bank heeft aan elke medewerker EUR 300 uitgekeerd als beloning voor hun bijdrage aan de gezamenlijke prestaties van de groep in 2011. (Invloedrijke factor)

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat in april 2009 door de Adviescommissie Toekomst Banken is gepubliceerd. Wij maken u erop attent dat de Code Banken geldt voor alle banken in Nederland.

Bij Triodos Bank wordt de organisatie bij de uitvoering van haar missie geleid door haar business principles. Triodos Bank heeft de business principles in het licht van deze code derhalve zorgvuldig bestudeerd en aangepast. Alle medewerkers houden zich aan deze principes, die deel uitmaken van hun arbeidscontract dat in 2010 is geüpdatet.

Eerlijke beloning en de regeling inzake een passende beloning

Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De verschillen in beloning ten opzichte van de medewerkers onderling, ten opzichte van de markt en ook internationaal gezien worden zorgvuldig bewaakt.

In 2011 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 ingevoerd.

Het doel van deze regeling is er zeker van te zijn dat het beleid voor beloning van medewerkers met posities in het senior management en met controle- of risiconemende posities een passend en effectief risicobeheer bevordert en het nemen van risico’s die het risicotolerantieniveau van de financiële instelling overschrijden niet stimuleert. Triodos Bank staat volledig achter dit beleid, maar moet om er volledig aan te kunnen voldoen formele en soms zelfs bureaucratische processen, controles en procedures ontwerpen en uitvoeren. Dit kan leiden tot meer controles en procedures waardoor het risico ontstaat dat er eerder naar de letter dan naar de geest van de regeling wordt gehandeld.

Triodos Bank is van mening dat een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen tot een gezond en eenvoudig systeem leidt waarbij slechts beperkte controle nodig is. Met dit in het achterhoofd heeft de bank een internationaal beloningsbeleid opgesteld.

Kernelementen van dit beleid zijn:

 • geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Duurzaamheid is. naar haar aard, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als lange termijn. Dit wordt ondersteund door de conclusies en aanbevelingen van het Sustainable Finance Lab, een denktank van vooraanstaande wetenschappers en academici uit verschillende vakgebieden in Nederland. Het Sustainable Finance Lab verwoordt een en ander als volgt:

  Geen bonussen in de financiële sector

  “Binnen op de reële georiënteerde banken hoort geen beloningsstructuur die gerelateerd is aan puur financiële criteria.

  Deze zijn in een ondoorzichtige en door informatieasymmetrie gekenmerkte sector als de financiële een slechte proxy voor het klantbelang (d.w.z. van beleggers, geldnemers en spaarders), waar het om draait. Hetzelfde geldt voor tussenpersonen die hypotheken en verzekeringen aan de man brengen en toezichthouders als accountants en adviseurs als juristen.

  De resultaat- en volumegerelateerde beloningssystematiek is nu een bron van wantrouwen tussen sector en publiek. Schaf daarom in de financiële sector de bonussen af (waaronder dus ook die van de Directie). Het niveau van de vaste salarissen in de sector is ruim voldoende om de concurrentie met andere sectoren aan te kunnen. Het schrappen van bonussen hoeft dan ook niet gecompenseerd te worden met een hoger vast salaris.

  De sector is in deze aan zet. Een dergelijk gebaar, mits vrijwillig gemaakt, kan het vertrouwen herstellen”.
 • Triodos Bank kan medewerkers een extra individuele beloning toekennen van maximaal twee maandsalarissen. Deze bijdragen zijn voor buitengewone prestaties ter beoordeling van het management in overleg met Human Resources. Bijdragen zijn niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen en worden altijd achteraf aangeboden.
 • Eens per jaar kan een collectieve financiële beloning worden betaald voor de totale prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit zeer bescheiden bedrag is hetzelfde voor alle medewerkers en varieert van rond EUR 300 tot EUR 500 per medewerker. Medewerkers kunnen kiezen tussen betaling in contanten of in certificaten van aandelen Triodos Bank. Triodos Bank heeft, net als vorig jaar, aan elke medewerker een collectieve beloning van EUR 300 of drie certificaten van aandelen toegekend als beloning voor hun bijdrage aan de gezamenlijke prestaties van de groep in 2011.
 • De vaste salarissen dienen ruwweg marktconform te zijn om de juiste kwaliteit medewerkers aan te trekken en te behouden. Aangezien Triodos Bank op de financiële markt opereert, moet zij bij haar bezoldigingsbeleid de rest van de sector in gedachten houden om te zorgen voor een gezonde in- en uitstroom van medewerkers. Als relatief kleine en snel groeiende speler op de markt moet Triodos Bank in staat zijn om op elk niveau uitstekende medewerkers te werven. Hoewel Triodos Bank streeft naar aansluiting bij de markt hanteert zij een relatief vlakke beloningsstructuur. Dit kan een probleem vormen bij de werving van mensen voor hogere functies, waar salarissen op de markt hoger en bonussen gebruikelijker zijn.
 • De factor waarmee het maximumsalaris in de laagste schaal en het maximumsalaris voor het seniormanagement in elk land verschilt, wordt zorgvuldig in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de hoogste en laagste salarissen niet buitensporig is. In Nederland was het verhoudingscijfer 9,8 (2010: 8,5). In de andere landen was deze verhouding lager door de kleinere omvang van de vestigingen en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt. De stijging ten opzichte van vorig jaar was het gevolg van een nieuwe lagere inschaling van jonge medewerkers.
 • Ontslagvergoedingen moeten bescheiden zijn. Eventuele wetgeving of algemeen aanvaarde normen in een land dienen te worden nageleefd. Onderprestaties mogen in geen geval worden beloond met een ontslagvergoeding.
Bedragen in euro's

Gemiddeld aantal
medewerkers 2011

Gemiddeld salaris
2011

Max. salaris
2011

Min. salaris
2011

Gemiddelde salaris-verhoging

Max. salaris-verhoging

Medewerkers met een individuele gratificatie

Gemiddelde individuele gratificatie(2011)

Maximale individuele gratificatie(2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directieleden

3

225.183

265.000

194.250

5,4%

8,2%

0

0,0%

0,0%

Senior management

9

151.360

160.000

134.305

3,3%

5,3%

0

0,0%

0,0%

Verantwoordelijk voor controlefuncties

29

83.581

133.974

43.642

5,3%

22,7%

7

3,0%

8,3%

Beloningschaal van directie en senior management

20

101.753

144.000

68.277

5,4%

14,3%

6

5,5%

21,6%

Overige risiconemers

3

108.920

110.675

106.550

2,7%

4,0%

1

5,4%

5,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle medewerkers ontvangen een collectieve gratificatie van EUR 300.
In totaal werd voor 8 medewerkers EUR 223.106 aan ontslagpremies betaald. De maximale uitkering is EUR 85.000.

Ondernemingsraad

De vestiging in Nederland heeft een ondernemingsraad (OR). In België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is een ondernemingsraad op dit moment niet verplicht.

In Spanje liep de zittingstermijn van de ondernemingsraad in december 2010 af; er hebben zich sindsdien geen mensen kandidaat gesteld. De leiding van de vestiging bestudeert of het mogelijk is een niet-officieel organisme in het leven te roepen dat de belangen van medewerkers behartigt.

In Nederland bestaat de OR uit vijf leden en een benoemde secretaris. De ondernemingsraad was betrokken bij het onderzoek onder medewerkers, de introductie van de nieuwe salaristabel, enkele organisatorische wijzigingen in het Emerging Markets-team en het arbeidsvoorwaardenbeleid.

In België zijn ondernemingsraden sterk gereguleerd en gekoppeld aan de vakbonden. Het verkiezingsproces voor het instellen van een ondernemingsraad is eind 2011 bij de Belgische vestiging gestart en in 2012 zal een ondernemingsraad worden ingesteld als er kandidaten vanuit de vakbonden zijn.

In 2011 heeft de Britse vestiging een Medewerkersforum opgezet, het eerste formele adviesoverlegorgaan in het Verenigd Koninkrijk.

De Duitse vestiging heeft geen formele ondernemingsraad. Zij heeft een team benoemd als sparringpartner voor het management en de medewerkers en enkele werkgroepen met onderwerpen als: balans tussen werk en privé, processen in zakelijk bankieren en innovatie om medewerkers meer aan Triodos Bank te binden.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken