Geconsolideerde balans per 31 december 2011

  (XLS:) Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

31.12.2011

31.12.2010

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

1

51.631

44.814

Overheidspapieren

2

15.000

Bankiers

3

670.649

595.800

Kredieten

4

2.837.818

2.127.643

Rentedragende waardepapieren

5

573.096

586.672

Aandelen

6

4

4

Deelnemingen

7

3.166

2.623

Immateriële vaste activa

8

13.475

14.646

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

9

36.063

32.106

Overige activa

10

16.045

21.319

Overlopende activa

11

73.608

68.993

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

4.290.555

3.494.620

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

12

34.902

23.983

Toevertrouwde middelen

13

3.730.708

3.038.676

Overige schulden

14

9.302

6.817

Overlopende passiva

15

48.725

39.910

Voorzieningen

16

452

318

Achtergestelde schulden

17

15.300

22.800

Eigen vermogen

18

451.166

362.116

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en passiva

 

4.290.555

3.494.620

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

19

64.542

43.090

Onherroepelijke faciliteiten

20

700.966

734.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765.508

778.031