Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst

17.324

11.509

Aanpassingen voor:

 

 

• afschrijvingen

5.513

4.850

• waardeveranderingen van vorderingen

15.801

9.843

• waardeveranderingen van deelnemingen

107

119

• koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–42

–1

• mutaties voorzieningen

134

–64

• overige mutaties overlopende posten

4.200

–19.154

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

43.037

7.102

 

 

 

Mutatie overheidspapieren

–15.000

Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden

–60.957

128.978

Mutaties kredieten

–725.976

–476.551

Mutaties aandelen

–1

Mutaties bankiers, niet direct opeisbare schulden

10.919

14.423

Mutatie toevertrouwde middelen

692.032

454.059

Overige mutaties uit operationele activiteiten

7.759

–18.736

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

–48.186

109.274

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Netto investeringen in:

 

 

• rentedragende waardepapieren

13.576

–75.654

• deelnemingen

–608

–78

• immateriële vaste activa

–1.593

–2.723

• onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

–6.664

–5.404

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

4.711

–83.859

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Mutatie achtergestelde schulden

–7.500

Uitbreiding aandelenkapitaal

75.004

34.382

Betaling contant dividend

–3.320

–2.801

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

444

 

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

64.184

32.025

 

 

 

 

 

 

Netto kasstroom

20.709

57.440

 

 

 

Liquiditeiten per 1 januari

415.689

358.249

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

436.398

415.689

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

51.631

44.814

Direct opeisbare tegoeden bij banken

384.767

370.875

 

 

 

 

 

 

Liquiditeiten per 31 december

436.398

415.689

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken