Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

2011

2010

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Rentebaten

21

127.927

104.848

Rentelasten

22

–44.675

–38.030

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente

 

83.252

66.818

 

 

 

 

Provisiebaten

23

45.740

36.027

Provisielasten

24

–1.188

–848

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisie

 

44.552

35.179

 

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

25

275

182

Overige baten

26

582

523

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten

 

857

705

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

128.661

102.702

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

27

84.364

73.111

Afschrijvingen en waardeveranderingen op materiële en immateriële vaste activa

28

5.513

4.851

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

89.877

77.962

Waardeveranderingen van vorderingen

29

15.801

9.843

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

107

119

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

105.785

87.924

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

 

22.876

14.778

Belastingen bedrijfsresultaat

30

–5.552

–3.269

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

17.324

11.509

 

 

 

 

Bedragen in euro’s

 

 

 

Nettowinst per aandeel

 

3,18

2,45

Dividend per aandeel

 

1,95

1,95