Kredietrisico

Kredietrisico heeft betrekking op het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen jegens Triodos Bank en de mogelijke verliezen als gevolg daarvan. Kredietrisico betreft zowel betalingsachterstanden als negatieve veranderingen door de verminderde kredietwaardigheid van een tegenpartij. Onder het kredietrisico valt tevens het concentratierisico binnen de krediet- en beleggingsportefeuille, dat wil zeggen het risico dat Triodos Bank loopt dat bij grote (verbonden) individuele uitzettingen en aanzienlijke uitzettingen aan groepen tegenpartijen waarbij de waarschijnlijkheid van niet-nakoming wordt ingegeven door onderliggende factoren, zoals sector, economie, geografische ligging en instrumenttype, niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Kredietrisico heeft betrekking op alle financiële activa zoals kredieten, tegoeden bij financiële instellingen en obligaties.

Triodos Bank beheert het kredietrisico vanuit twee perspectieven:

 • primair op individueel niveau, waarbij men zich richt op de directe relatie met de tegenpartij;
 • wereldwijd op portefeuilleniveau teneinde de concentratie van risico’s per sector, land of regio te beheren.

Kredieten

Kredieten worden verstrekt aan ondernemingen en projecten die bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. Doordat het hier een beperkt aantal sectoren betreft, wordt de portefeuille gekenmerkt door hogere sectorconcentraties. Concentratie op de bestaande sectoren is verantwoord omdat Triodos Bank in deze sectoren een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd en actief investeert in het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie. Daarnaast wordt het risico beperkt door de spreiding van de kredietportefeuille over de verschillende landen en de hoge kwaliteit van zekerheden (onderpand) voor uitstaande leningen. Voornaamste zekerheden zijn hypothecaire inschrijvingen op zakelijk of particulier onroerend goed, borgstellingen van overheden, bedrijven of particulieren, en pandrechten op roerende zaken, zoals kantoorinventaris, voorraden, debiteuren en/of projectcontracten.

Kredietverlening is primair de verantwoordelijkheid van lokale vestigingen, die een nauwe relatie met hun klanten onderhouden. Kredietbeslissingen worden door de lokale kredietcommissies van elke vestiging genomen. Elke lokale kredietcommissie mag beslissingen nemen binnen een kader en binnen limieten die door de Directie zijn vastgesteld. Aan de hand van advies van de Kredietcommissie van de Directie beslist de Directie over leningen die deze limieten overschrijden.

Alle zakelijke kredieten in de portefeuille worden periodiek en op individuele basis beoordeeld. De frequentie van de beoordeling hangt af van de kredietwaardigheid van de debiteur, omvang van de uitstaande kredieten en de markt waarop de debiteur actief is.

Voor de achterstallige betalingen van debiteuren geldt dat deze worden besproken (en zo nodig van actie voorzien) in de kredietcommissie van de desbetreffende vestiging. Debiteuren waarbij getwijfeld wordt aan de continuïteit van het kernbedrijf en/of die langdurig in verzuim zijn bij het voldoen van de overeengekomen rente- en aflossingstermijnen vallen in de categorie dubieuze debiteuren en zullen intensief worden gevolgd. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen op basis van het verschil tussen het totaalbedrag van het uitstaande obligo van de debiteur bij Triodos Bank en de toekomstige verwachte kasstromen verdisconteerd tegen het originele rentepercentage van het contract. In 2011 bedroegen de nettotoevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kredietportefeuille, 0,63% (2010: 0,52%). Het totaal van de voorzieningen per ultimo jaar in relatie tot de uitstaande kredieten bedraagt 1,3% (2010: 1,0%).

Het kredietrisico wordt eens per maand gemeld aan de Kredietcommissie van de Directie, en eens per kwartaal aan de Raad van Commissarissen.

Overheden en financiële instellingen

Gelden die niet worden belegd in kredieten aan klanten worden voor liquiditeitsdoeleinden belegd in obligaties of geplaatst bij andere banken. Het is beleid van Triodos Bank om te beleggen in het land waar het geld is verdiend. De Directie mag van dit beleid afwijken, na overleg met de Asset and Liability Committee. De obligatieportefeuille van Triodos Bank bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en door de staat gegarandeerde obligaties. Triodos Bank belegt tevens in een beperkt aantal andere soorten eersteklas obligaties die worden uitgegeven door regionale autoriteiten en financiële instellingen.

Banken worden gekozen op basis van hun kredietwaardigheid en zij worden door de afdeling Research van Triodos Bank beoordeeld op hun duurzaamheidsresultaten. Uitzonderingen zijn mogelijk als het aantal geselecteerde banken in een land niet toereikend is om de liquiditeiten van Triodos Bank te plaatsen. In dat geval zullen kennisgevingstermijnen voor deposito’s niet langer zijn dan drie maanden. Alle tegenpartijlimieten voor banken worden verleend door de Directie, na advies te hebben ingewonnen bij de Kredietcommissie van de Directie. Triodos Bank maakt, ter beoordeling van het tegenpartijrisico bij obligaties en financiële instellingen, gebruik van de kredietbeoordelingen van Fitch en/of Moody’s, indien beschikbaar.

Risicogewogen waarde

Een overzicht van de kredietrisicopositie binnen Triodos Bank, op basis van risicogewogen activa, buiten-balansposten en derivaten, is te lezen in de volgende tabellen die zijn onderverdeeld aan de hand van de volgende criteria: uitzettingscategorie, sector en land.

Risicogewogen waarde per uitzettingscategorie (vermogensklasse)

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

527.857

221.763

749.620

Regionale en lokale overheden

246.879

40.171

287.050

95

Banken

786.344

–80.758

705.586

146.450

Ondernemingen

2.292.452

–144.735

2.147.717

1.796.730

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

94.696

–21.619

73.077

45.230

Gedekt door onroerend goed

1.002.045

–4.741

997.304

721.764

Achterstallige posten

54.811

–10.081

44.730

59.037

Overige posten

65.433

65.433

65.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

5.070.517

2.834.739

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

4.276.216

4.276.216

2.479.346

Buiten-balansposten

765.508

765.508

333.408

Derivaten

28.793

28.793

21.985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

5.070.517

2.834.739

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

489.153

184.700

673.853

Regionale en lokale overheden

151.060

18.341

169.401

2.438

Banken

739.319

–28.948

710.371

155.176

Ondernemingen

1.897.790

–142.977

1.754.813

1.373.277

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

82.081

–11.883

70.198

43.085

Gedekt door onroerend goed

799.488

–5.613

793.875

592.399

Achterstallige posten

62.094

–13.620

48.474

62.538

Overige posten

60.597

60.597

60.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.281.582

4.281.582

2.289.510

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

3.479.364

3.479.364

1.929.175

Buiten-balansposten

778.031

778.031

343.416

Derivaten

24.187

24.187

16.919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.281.582

4.281.582

2.289.510

 

 

 

 

 

De nettowaarde van de uitzettingen is de som van:

 • Activa, exclusief immateriële activa, exclusief disagio achtergestelde schulden (opgenomen onder overlopende activa) en na aftrek van disagio van obligaties (opgenomen onder de overlopende passiva);
 • Buiten-balansposten, bestaande uit voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten;
 • Derivaten, gewaardeerd tegen het kredietequivalent, dat is gebaseerd op de extra kosten of de gederfde opbrengst van een vervangende transactie in het geval dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet.

Kredietrisicovermindering betreft ontvangen onderpand (garanties en verpanding van toevertrouwde middelen). Hierdoor verschuift het kredietrisico van de uitzettingscategorie van de directe tegenpartij naar de uitzettingscategorie van de partij die het onderpand heeft verstrekt. Dit leidt tot de volledig aangepaste uitzetting voor elke uitzettingscategorie.

De risicogewogen waarde wordt berekend door de volledig aangepaste uitzetting te vermenigvuldigen met het risicogewicht en de conversiefactor. De definitie van de uitzettingscategorieën, de risicogewichten en conversiefactoren staan in de Bazel II-richtlijnen.

Risicogewichten zijn afhankelijk van de uitzettingscategorie en de kredietwaardigheid van de directe tegenpartij of de partij die het onderpand verstrekt. De risicogewichten per uitzettingscategorie van Triodos Bank zijn in lijn met de regels van Bazel II:

 • Centrale overheden en centrale banken: 0%;
 • Regionale en lokale overheden: 0% voor Nederlandse overheden, 20% voor buitenlandse overheden; het percentage hangt af van nationale wetgeving;
 • Publiekrechtelijke lichamen: 100%;
 • Banken: 0% voor uitzettingen gedekt door verpanding van uitzettingen van Triodos Bank; 20% of 50% voor uitzettingen van of gegarandeerd door andere banken, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de uitzetting;
 • Ondernemingen: 100%;
 • Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen: 75% of 100%;
 • Gedekt door onroerend goed: 35% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed, 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door zakelijk onroerend goed;
 • Achterstallige posten: 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed; 100% of 150% voor overige uitzettingen; het percentage hangt af van het bedrag van de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren;
 • Overige posten (deelnemingen, onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en overige activa zonder tegenpartij): 100%.

Conversiefactoren gelden alleen voor buiten-balansposten. De conversiefactoren van Triodos Bank zijn:

 • Voorwaardelijke schulden: 0,5 of 1,0, afhankelijk van de aard van de verstrekte garantie;
 • Onherroepelijke faciliteiten: 0,2 of 0,5, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de kredietfaciliteit;

Sector

2011

 

2010

 

Bedragen in duizenden euro’s

Risico-
gewogen waarde

%

Risico-
gewogen waarde

%

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

247.372

9

206.125

9

Basismaterialen

18.419

1

13.222

1

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

667

708

Consumentenproducten (non-food)

5.216

6.475

Detailhandel

21.559

1

22.262

1

Dienstverlening

317.095

11

272.616

12

Gezondheidszorg en sociale zorg

316.535

11

247.724

11

Landbouw, veeteelt en visserij

110.141

4

100.730

4

Media

5.175

5.593

Nutsbedrijven

997.220

35

738.855

32

Particulieren

82.930

3

62.984

3

Toerisme en vrije tijd

81.307

3

80.413

4

Transport en logistiek

9.464

10.254

Vastgoed

294.320

11

196.011

9

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

501

501

Voedingsmiddelen en dranken

62.014

2

52.842

2

Overige sectoren

264.804

9

272.195

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2.834.739

100

2.289.510

100

 

 

 

 

 

Risicogewogen waarde per sector

De sectoren zijn gedefinieerd in de Bazel II-richtlijnen. De risicogewogen waarde wordt toegerekend aan de sector van de directe tegenpartij.

  (XLS:) Download XLS

Land

2011

 

2010

 

Bedragen in duizenden euro’s

Risico-
gewogen waarde

%

Risico-
gewogen waarde

%

 

 

 

 

 

Australië

808

België

545.694

19

494.000

22

Denemarken

5.829

6.253

Frankrijk

101.794

4

56.280

2

Duitsland

173.746

6

85.645

4

Ierland

58.859

2

26.591

1

Italië

3.394

3.492

Luxemburg

5.798

4.420

Nederland

865.454

31

735.206

32

Noorwegen

131

82

Spanje

572.284

20

473.025

21

Zweden

50

Verenigd Koninkrijk

499.479

18

403.032

18

Verenigde Staten

1.419

1.484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2.834.739

100

2.289.510

100

 

 

 

 

 

Risicogewogen waarde per land

Risicogewogen waarde wordt toegerekend aan het land van de directe tegenpartij.

Looptijd activa per uitzettingscategorie

Onderstaande tabellen geven inzicht in de resterende looptijden van de activa per uitzettingscategorie. De kolom direct opeisbaar en onbepaalde looptijd omvat opgebouwde rente en vergoedingen, voorzieningen voor dubieuze debiteuren en balansposten zonder of met een onbekende looptijd.

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

63.991

10.000

50.645

300.958

102.263

527.857

Regionale en lokale overheden

1.927

95.000

60.000

45.993

43.959

246.879

Banken

392.912

138.382

192.493

51.858

2.000

777.645

Ondernemingen

77.594

51.291

119.884

460.268

896.119

1.605.156

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

6.097

1.122

2.209

7.830

43.993

61.251

Gedekt door onroerend goed

24.397

6.670

33.009

172.064

701.044

937.184

Achterstallige posten

30.837

535

1.604

10.936

10.899

54.811

Overige posten

65.433

65.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

663.188

303.000

459.844

1.049.907

1.800.277

4.276.216

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

56.922

15.020

38.302

230.733

148.002

488.979

Regionale en lokale overheden

1.073

75.000

50.987

24.000

151.060

Banken

376.799

227.923

34.222

88.963

2.000

729.907

Ondernemingen

62.555

17.148

121.799

360.171

626.949

1.188.622

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

6.138

287

2.212

8.194

31.903

48.734

Gedekt door onroerend goed

19.637

10.312

28.590

136.362

554.470

749.371

Achterstallige posten

33.788

815

1.070

9.799

16.622

62.094

Overige posten

60.597

60.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

617.509

271.505

301.195

885.209

1.403.946

3.479.364

 

 

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen

Onderstaande tabellen geven inzicht in de dubieuze en achterstallige vorderingen per sector en land.

Dubieuze vorderingen zijn kredieten die naar verwachting niet volledig zullen worden terugbetaald in overeenstemming met de oorspronkelijke leningovereenkomst. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen voor het verschil tussen toekomstige verwachte kasstromen contant gemaakt tegen het originele rentepercentage van het contract en het totaalbedrag van het uitstaand obligo van de debiteur bij Triodos Bank. Achterstallige vorderingen zijn kredieten die meer dan 90 dagen openstaan.

Dubieuze en achterstallige vorderingen per sector

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

225

185

-895

Bouwnijverheid en infrastructuurwerken

87

74

52

51

Consumentenproducten (non-food)

316

93

97

Detailhandel

824

502

-28

48

Dienstverlening

12.254

1.276

144

2.436

Gezondheidszorg en sociale zorg

11.571

1.561

1.045

15.591

Landbouw, veeteelt en visserij

22.921

6.417

2.474

7.251

Media

111

82

70

Nutsbedrijven

29.764

16.171

6.973

1.566

Particulieren

105

Toerisme en vrije tijd

10.574

4.703

3.082

2.668

Transport en logistiek

51

45

Vastgoed

2.096

57

11

Voedingsmiddelen en dranken

1.912

859

442

4.225

Overige sectoren

11.348

4.558

2.404

1.467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

104.054

36.583

15.801

35.478

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

2.205

1.540

1.321

Bouwnijverheid en infrastructuurwerken

35

23

-6

56

Consumentenproducten (non-food)

48

Detailhandel

825

518

69

93

Dienstverlening

2.256

1.227

377

3.348

Gezondheidszorg en sociale zorg

1.423

470

110

5.509

Landbouw, veeteelt en visserij

17.994

3.678

1.900

5.941

Media

111

82

46

41

Nutsbedrijven

21.037

9.059

4.638

3.406

Particulieren

548

Toerisme en vrije tijd

9.569

1.493

680

7.065

Transport en logistiek

56

45

Vastgoed

1.845

46

47

7.502

Voedingsmiddelen en dranken

819

383

72

2.752

Overige sectoren

4.956

2.060

589

3.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

63.131

20.624

9.843

40.229

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen per land

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

België

20.888

13.424

5.798

1.066

Frankrijk

1

Duitsland

5.951

1.248

775

11.681

Ierland

800

380

-18

1.455

Nederland

59.741

16.744

7.765

2.562

Spanje

9.289

2.129

518

15.131

Verenigd Koninkrijk

7.385

2.658

963

3.582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

104.054

36.583

15.801

35.478

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

België

11.488

6.834

4.789

3.384

Frankrijk

81

Duitsland

2.947

400

5

12.295

Ierland

1.275

706

489

1.596

Nederland

35.710

8.953

2.966

5.824

Spanje

6.235

2.118

1.339

13.938

Verenigd Koninkrijk

5.476

1.613

255

3.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

63.131

20.624

9.843

40.229

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken