Renterisico

Renterisico is het huidige en toekomstige risico dat resultaten en/of kapitaal negatieve gevolgen ondervinden van wijzigingen in de rentevoet op de financiële markten. Dit risico is inherent aan het bankbedrijf.

Triodos Bank hanteert diverse indicatoren voor de meting van het renterisico. De renterisicopositie wordt maandelijks gemonitord in de Asset and Liability Committee. Het renterisico wordt beheerst met een renterisicomodel aan de hand van richtlijnen en limieten, en door het uitvoeren van diverse stressscenario’s voor renterisico. Limieten worden vastgesteld door de Directie op basis van een voorstel van de Asset and Liability Committee.

Overzicht van renterisico-indicatoren:

  • Earnings at Risk: een kortetermijnindicator, waaruit de gevolgen van een renteschok van plus of minus 2% (200 basispunten) voor de rentebaten van Triodos Bank voor een periode van een jaar blijken.
  • Economic Value of Equity at Risk: een langetermijnindicator die de wijziging de Economic Value of Equity (de netto contante waarde van de kasstromen van alle activa en passiva) vertegenwoordigt bij een renteschok van plus of minus 2% (200 basispunten).
  • Outlier Criterion: de Economic Value of Equity at Risk in % van het Toetsingsvermogen.
  • Cushion: hieruit blijkt het verschil tussen de Economic Value of Equity en het Toetsingsvermogen.
  • Modified Duration of Equity: een indicator waaruit de gevoeligheid van de Economic Value of Equity blijkt bij een rentewijziging van 1%.

Overzicht van door Triodos Bank gehanteerde renterisico-indicatoren per ultimo voor alle valuta

Basiscasus weerspiegelt de verwachte resultaten met betrekking tot Rentebaten en Economic Value of Equity in een ongewijzigd renteklimaat.

  (XLS:) Download XLS

2011

Basiscasus

Stijgende rentevoet (+200 bp)

Dalende rentevoet
(-200 bp)

Bedragen in miljoenen

 

 

in %

 

in %

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen

€438

 

 

 

 

Earnings at Risk 1 jaar

€106

+€10

+9,0%

–€4

–4,2%

Economic Value of Equity at Risk

€602

–€36

–6,0%

+€25

+4,1%

Outlier Criterion

 

 

8,2%

 

8,2%

Cushion

€165

€129

 

€190

 

 

 

 

 

 

 

Modified Duration of Equity

3,3

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010

Basiscasus

Stijgende rentevoet (+200 bp)

Dalende rentevoet
(-200 bp)

Bedragen in miljoenen

 

 

in %

 

in %

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen

€360

 

 

 

 

Earnings at Risk 1 jaar

€84

+€10

+11,8%

–€4

–4,9%

Economic Value of Equity at Risk

€503

–€38

–7,6%

+€39

+7,8%

Outlier Criterion

 

 

10,6%

 

10,6%

Cushion

€143

€105

 

€182

 

 

 

 

 

 

 

Modified Duration of Equity

3,6

3,8

 

4,1

 

 

 

 

 

 

 

De berekeningen voor deze indicatoren zijn gebaseerd op looptijden van rentepercentages. Spaarrekeningen en rekeningen-courant hebben echter een niet-gedefinieerde rentelooptijd. Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de rentegevoeligheid van onze spaarrekeningen en rekeningen-courant. De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt bij de berekeningen van het renterisico.

Met het model dat wordt gebruikt voor de beheersing van renterisico’s van spaarrekeningen en rekeningen -courant kunnen toekomstige volumes en rentepercentages worden voorspeld op basis van historische gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met het statistisch belang van die gegevens. In het model wordt de relatie tussen rentepercentages voor klanten gecombineerd met marktrentepercentages en uitstroomvoorspellingen.

Resterende rentelooptijd van financiële instrumenten

Onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende rentelooptijd van de financiële instrumenten per 31 december.

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Variabel
percentage

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende activa

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

51.631

51.631

Overheidspapieren

10.000

5.000

15.000

Bankiers

384.767

131.382

152.500

2.000

670.649

Kredieten

697.597

332.610

394.902

768.767

638.436

2.832.312

Rentedragende waardepapieren

11.999

65.638

396.310

112.222

586.169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.133.995

485.991

618.040

1.167.077

750.658

4.155.761

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende schulden

 

 

 

 

 

 

Bankiers

855

1.268

1.307

10.087

21.385

34.902

Toevertrouwde middelen

114

677.879

1.005.762

1.274.089

752.055

3.709.899

Achtergestelde schulden

15.239

15.239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

969

679.147

1.007.069

1.299.415

773.440

3.760.040

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Variabel
percentage

<= 3
maanden

<= 1
jaar

<= 5
jaar

> 5
jaar

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende activa

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen

44.814

44.814

Bankiers

370.875

222.925

2.000

595.800

Kredieten

550.464

143.654

353.436

594.583

485.506

2.127.643

Rentedragende waardepapieren

25.019

107.523

323.183

149.002

604.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

966.153

391.598

460.959

919.766

634.508

3.372.984

 

 

 

 

 

 

 

Rentedragende schulden

 

 

 

 

 

 

Bankiers

840

1.199

396

6.239

15.309

23.983

Toevertrouwde middelen

12.103

512.456

820.387

1.052.801

624.425

3.022.172

Achtergestelde schulden

22.694

22.694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

12.943

513.655

820.783

1.059.040

662.428

3.068.849

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting:

In deze tabel zijn alleen rentedragende activa en passiva opgenomen, wat leidt tot verschillen met de balanscijfers.

Rentedragende waardepapieren en achtergestelde schulden worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde inclusief agio op obligaties en na aftrek van disagio.

Voor toevertrouwde middelen zonder vaste rentelooptijd wordt de uitkomst van het bovengenoemde kwantitatieve model voor spaarrekeningen en rekeningen-courant gebruikt.

Alle overige rentedragende activa en passiva zijn verantwoord als activa en passiva met een variabele rente of zijn in de vervalkalender opgenomen op basis van hun resterende contractuele rentelooptijd.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken