26. Overige baten

Dit betreft vergoedingen voor overige verrichte diensten en boekwinsten voortvloeiend uit de verkoop van activa.