27. Personeels- en andere beheerkosten

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Personeelskosten:

 

 

• salarissen

36.482

30.922

• pensioenlasten

3.653

3.849

• sociale lasten

5.803

5.308

• uitzendkrachten

3.342

3.282

• diverse personeelskosten

4.191

3.735

• geactiveerde personeelskosten

–810

–1.694

 

 

 

 

 

 

 

52.661

45.402

 

 

 

Andere beheerskosten:

 

 

• kantoorkosten

3.893

3.278

• IT-kosten

3.689

3.751

• externe administratiekosten

3.732

2.821

• reis- en verblijfkosten

2.480

2.068

• advies- en accountantskosten

2.313

2.499

• publiciteitskosten

7.039

6.263

• huisvestingskosten

5.392

4.044

• overige kosten

3.165

2.985

 

 

 

 

 

 

 

31.703

27.709

 

 

 

 

 

 

 

84.364

73.111

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

639,6

559,4

 

 

 

Pensioenlasten

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Pensioenlasten, toegezegde bijdrageregelingen

1.708

2.035

Pensioenlasten, toegezegd pensioenregelingen

1.945

1.814

 

 

 

 

 

 

 

3.653

3.849

 

 

 

De pensioenlasten van de toegezegde bijdrageregelingen en de toegezegd pensioenregelingen zijn gebaseerd op de over het boekjaar verschuldigde premies.

Pensioenregeling per land

De pensioenregeling van Triodos Bank in Nederland is een combinatie van een toegezegde pensioenregeling en een toegezegde bijdrageregeling. Voor het deel van het bruto jaarsalaris tot en met EUR 49.297 geldt een toegezegde pensioenregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het toekennen van het opgebouwde pensioen. Voor het deel van het bruto jaarsalaris boven EUR 49.297 geldt een toegezegde bijdrageregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie.

Aan de pensioenregeling in Nederland nemen ook medewerkers van gelieerde partijen deel. De totale pensioenverplichting en de hieruit voortvloeiende lasten worden opgenomen en toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening van Triodos Bank NV. Een deel van de lasten wordt doorbelast aan gelieerde partijen op basis van hun aandeel in de totale salarissen van de deelnemende medewerkers.

De pensioenregelingen van Triodos Bank in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland zijn toegezegde bijdrageregelingen, die zijn ondergebracht bij levensverzekeringsmaatschappijen in die landen. De verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie. De deelname aan de pensioenregeling is voor de medewerkers van België en Spanje verplicht. In België bedraagt de werknemersbijdrage 2% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6%. In Spanje bedraagt de pensioenpremie 1,5% van het salaris; deze wordt geheel gedragen door de werkgever.

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is deelname aan de pensioenregeling vrijwillig. In het Verenigd Koninkrijk varieert de werknemersbijdrage tussen 0% en 35% van het salaris. De werkgeversbijdrage bedraagt 3% of 10% van het salaris. Van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk neemt 78% deel aan de pensioenregeling. In Duitsland bedraagt de werknemersbijdrage 3,33% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6,67%. Van de werknemers in Duitsland neemt 100% deel aan de pensioenregeling.

Overige lasten

De overige lasten zijn inclusief lasten inzake de depositogarantieregeling voor een bedrag van EUR 0,5 miljoen (2010: EUR 0,3 miljoen).

Bezoldigingsbeleid

Het beloningssysteem van Triodos Bank is gebaseerd op het uitgangspunt dat de inkomsten worden gegenereerd door de inspanning van alle medewerkers gezamenlijk. De vergoedingen van leden van de Directie worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de Nomination and Compensation Committee. Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het beloningssysteem van Triodos Bank.

De vergoedingen voor commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het Administratiekantoor) worden vastgesteld door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders respectievelijk de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Certificaathouders. De geboden beloning is bescheiden, waardoor voldoende competente bestuursleden kunnen worden aangetrokken en behouden.

In 2011 is een nieuw Internationaal Bezoldigingsbeleid aangenomen. Kernelementen van dit beleid zijn:

 • Triodos Bank handhaaft haar beleid om geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Daarnaast is duurzaamheid naar haar aard het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als lange termijn.
 • Triodos Bank kan medewerkers een extra individuele beloning toekennen van maximaal twee maandsalarissen. Deze bijdragen zijn voor buitengewone prestaties ter beoordeling van het management in overleg met Human Resources. Een dergelijke beloning is niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen en wordt altijd achteraf aangeboden.
 • Eens per jaar kan een collectieve financiële beloning worden betaald voor de totale prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit zeer bescheiden bedrag is hetzelfde voor alle medewerkers en varieert van rond
 • EUR 300 tot EUR 500 per medewerker. Deze beloning kan worden uitgekeerd in contanten of in certificaten van aandelen van Triodos Bank NV.
 • De vaste salarissen dienen ruwweg marktconform te zijn om de juiste kwaliteit medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • De factor waarmee het maximumsalaris in de laagste schaal en het maximumsalaris voor het seniormanagement verschilt, wordt in elk land zorgvuldig in de gaten gehouden (deze verhouding in Nederland in 2011 was 9,8) om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de hoogste en laagste salarissen niet buitensporig is.
 • Ontslagvergoedingen moeten bescheiden zijn. Eventuele wetgeving of algemeen aanvaarde normen in een land dienen te worden nageleefd. Onderprestaties mogen in geen geval worden beloond met een ontslagvergoeding.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen verstrekt aan de leden van de Directie.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2011

2011

2010

2010

2010

Openstaand bedrag

Gemiddelde rentevoet

Aflossingen

Openstaand bedrag

Gemiddelde rentevoet

Aflossingen

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Aeby

125

3,6%

125

3,6%

 

 

 

 

 

 

 

Aan de overige directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank zijn geen andere leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bank kent uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.

Bezoldiging Directie

De bezoldiging van de Directie is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Salarislasten

677

649

Pensioenlasten

143

141

Sociale lasten

27

27

 

 

 

 

 

 

 

847

817

 

 

 

De salarislasten van de leden van de Directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

*

Statutair Directeur

 

 

 

Pierre Aeby*

217

206

Peter Blom*

265

258

Michael Jongeneel

195

185

 

 

 

 

 

 

 

677

649

 

 

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in euro’s

2011

2011

2011

2011

2010

 

Vergoeding

Vergoedingen voor commissies

Vergoeding reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

 

David Carrington

11.458

3.500

14.958

13.500

Marcos Eguiguren

11.458

4.000

3.500

18.958

16.604

Marius Frank

11.458

3.521

14.979

12.302

Mathieu van den Hoogenband

11.458

11.458

10.000

Jan Lamers

11.458

667

3.500

15.625

16.604

Margot Scheltema

11.458

5.000

16.458

14.208

Hans Voortman (voorzitter)

17.042

2.583

19.625

17.000

Carla van der Weerdt

11.458

3.333

14.791

6.042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.248

19.104

10.500

126.852

106.260

 

 

 

 

 

 

De aan de Raad van Commissarissen betaalde vergoedingen zijn gewijzigd tijdens de op 20 mei 2011 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 12.500 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 18.500 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 4.000 per jaar voor een lid van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 5.000 per jaar voor de voorzitter van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 3.000 per jaar voor leden van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 4.250 per jaar voor de voorzitter van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 500 per vergadering (met een maximum van EUR 10.000 per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor in het buitenland woonachtige commissarissen.

Mevrouw Van der Weerdt is commissaris sinds 21 mei 2010.

De heer Eguiguren en de dames Van der Weerdt en Scheltema (voorzitter) vormen de Audit en Risk Committee. De heren Frank (voorzitter) en Voortman vormen de Nomination and Compensation Committee.

Bezoldiging Bestuur Administratiekantoor

De bezoldiging van de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het ‘Administratiekantoor’) is als volgt (bedragen in euro’s):

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in euro’s

2011

2011

2011

2010

 

Vergoeding

Vergoeding reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

Jan van Apeldoorn (tot 21 mei 2010)

1.187

Marjatta van Boeschoten

3.788

3.000

6.788

6.500

Frans de Clerck (vanaf 21 mei 2010)

3.788

3.000

6.788

3.813

Luis Espiga

3.788

3.500

7.288

6.000

Chris Maryns-van Autreve (tot 21 mei 2010)

2.187

Jan Nijenhof

3.788

3.788

5.000

Max Rutgers van Rozenburg (voorzitter)

5.992

5.992

3.000

Josephine de Zwaan (vanaf 21 mei 2010)

3.788

3.788

1.813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.932

9.500

34.432

29.500

 

 

 

 

 

De aan de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank betaalde vergoedingen zijn gewijzigd tijdens de op 20 mei 2011 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 4.350 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 6.700 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 500 per vergadering (met een maximum van tien vergaderingen per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor in het buitenland woonachtige bestuurders.