Vennootschappelijke balans per 31 december 2011

  (XLS:) Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzing*

31.12.2011

31.12.2010

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

 

51.631

44.814

Overheidspapieren

 

15.000

Bankiers

31

668.243

589.082

Kredieten

 

2.800.818

2.090.473

Rentedragende waardepapieren

 

573.096

586.672

Aandelen

32

4

3

Deelnemingen

33

24.175

27.388

Immateriële vaste activa

34

10.449

11.443

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

35

19.074

15.653

Overige activa

 

32.694

34.283

Overlopende activa

 

68.748

64.831

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

4.263.932

3.464.642

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

 

34.902

23.983

Toevertrouwde middelen

36

3.708.575

3.013.167

Overige schulden

 

7.266

5.828

Overlopende passiva

 

46.510

36.518

Voorzieningen

37

213

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.797.466

3.079.726

 

 

 

 

Achtergestelde schulden

 

15.300

22.800

 

 

 

 

Kapitaal

38

305.688

249.352

Agioreserve

39

76.234

57.566

Herwaarderingsreserve

40

49

59

Wettelijke reserve

41

7.024

7.867

Overige reserves

42

44.847

35.763

Onverdeelde winst

 

17.324

11.509

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

451.166

362.116

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

4.263.932

3.464.642

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

 

64.542

43.090

Onherroepelijke faciliteiten

 

700.966

734.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765.508

778.031