Energie en klimaat

Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO2-uitstoot bereikt van meer dan 1.500.000 ton. Daarnaast realiseerde Triodos Investment Management een aanbod van duurzame energiebronnen van 1.264 MW. (Invloedrijke factor)

Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Hierdoor is Triodos Investment Management een ‘preferred partner’ voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie.

De totale aandelen- en kredietportefeuille op het gebied van duurzame energie van Triodos Investment Management in Europa beslaat meer dan 118 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 1.264 MW. Hiermee wordt jaarlijks meer dan 1.500.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Het gaat om 69 windenergieprojecten, 31 fotovoltaïsche zonne-energieprojecten, 13 biomassaprojecten, 4 warmte-koude opslagprojecten en 1 klein hydroproject.

Triodos Groenfonds (Nederland)

Triodos Groenfonds financiert projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud.

Beleggers in het fonds profiteren van een Nederlandse fiscale regeling voor groen beleggen.

Ongeveer de helft van de portefeuille betreft duurzame energieprojecten, voornamelijk windenergieprojecten.

Het fonds belegt ook in andere duurzame energieprojecten zoals zonne-energie, biomassa uit afvalstromen en warmte-koude opslag. De andere helft betreft voornamelijk de sectoren biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud.

De portefeuille bevat 64 energieprojecten, met een opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 392 MW. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 379.083 ton per jaar. Eind 2011 was 71,6% van het vermogen van het fonds belegd in officieel erkende groene projecten.

In 2011 daalde het totaal netto vermogen van het fonds met 11,7% tot EUR 492,5 miljoen. Het jaarrendement was 2,6% (exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% voor groene beleggingen door particuliere beleggers). De daling van het vermogen kan grotendeels worden toegeschreven aan de wijzigingen in het Nederlandse fiscale regime voor groene beleggingen die eind 2010 zijn doorgevoerd.

Triodos Sicav II-Triodos Renewables Europe Fund (Europa)

Triodos Sicav II-Triodos Renewables Europe Fund, gevestigd te Luxemburg, is in 2006 opgericht om beleggers de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame energieprojecten in heel Europa. De investeerders in het fonds bestaan uit particuliere en institutionele beleggers.

Het fonds verstrekt risicodragend kapitaal door middel van deelname in het aandelenkapitaal of achtergestelde leningen en is een actieve investeerder in Europese particuliere windenergie-, zonne-energie- en biomassacentrales. Het fonds is een open-end fonds en heeft een langetermijn beleggingshorizon.

In 2011 is het fonds gegroeid tot EUR 49,8 miljoen, heeft het belegd in zes landen en heeft het een jaarrendement behaald van 7,9%. De portefeuille van het fonds bevat 38 projecten, met een opwekkingscapaciteit van groene energie van circa 196 MW. Hiermee wordt een reductie in CO2-uitstoot gerealiseerd van ongeveer 151.340 ton per jaar.

Triodos Renewables Plc (Verenigd Koninkrijk)

Triodos Renewables plc investeert in, is eigenaar van en exploiteert duurzame energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk namens particuliere en institutionele aandeelhouders.

In 2011 heeft Triodos Renewables Plc nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor de fondsen in beheer met 30% zijn gegroeid tot een totaal volume van GBP 28 miljoen.

Triodos Renewables Plc heeft thans meer beleggers dan welke andere Britse leverancier van duurzame energie dan ook.

In 2011 is de portefeuille van operationele projecten met 16% gegroeid van 32,62 MW tot 38,2 MW. Na oplevering van de projecten die in 2011 in gang zijn gezet zal de portefeuille van Triodos Renewables een totale duurzame elektriciteitsopwekkingscapaciteit hebben van 43,2 MW. Dit komt overeen met de energie die nodig is om 26.250 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Ampère Equity Fund (Europa)

Ampère Equity Fund is in 2007 opgericht. De aandeelhouders van het fonds zijn vooraanstaande Nederlandse institutionele beleggers.

Het fonds belegt in aandelen van grotere duurzame energieprojecten in West-Europa, als medeaandeelhouder samen met gerenommeerde Europese projectontwikkelaars dan wel als volledig eigenaar van duurzame energieprojecten.

Eind 2011 liep de beleggingsperiode ten einde en is het fonds gesloten. Er kunnen via het fonds geen nieuwe transacties meer worden gesloten. Het fonds, met EUR 320 aan toegezegd kapitaal van beleggers, is bijna volledig geïnvesteerd. Een deel van de resterende toezeggingen is bestemd om later te worden geïnvesteerd.

Met 16 beleggingen in grootschalige zonne-PV, offshore en onshore wind[projecten] is het Fonds een goed gediversifieerd fonds zowel voor wat betreft technologie als voor wat betreft landen. Het fonds heeft beleggingen in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Italië met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 763 MW. Hiermee wordt een reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd van circa 1.032.683 ton per jaar.

Triodos Renewable Energy for Development Fund (Ontwikkelingslanden)

Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund verstrekt financieringen aan regionale financiële intermediairs die financieringen verstrekken aan bedrijven en projecten in ontwikkelingslanden die zich bezig houden met de uitrol van duurzame energie op kleine schaal.

Het fonds heeft 100% van zijn vermogen belegd en doet op dit moment geen nieuwe investeringen.

Energie- en klimaatbeleggingsfondsen – Vooruitzichten 2012

2011 was een jaar vol uitdagingen voor Triodos Groenfonds en Triodos Renewables Europe Fund, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in Europees overheidsbeleid. Desalniettemin is Triodos Investment Management van mening dat financieringen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing grote mogelijkheden hebben.

In 2012 zullen we de portefeuille van Triodos Groenfonds blijven aanpassen om aan onze beleggingsrendementsdoelstellingen te voldoen. Als zodanig zou Triodos Groenfonds een aantrekkelijk beleggingsvehikel moeten blijven dat streeft naar een groenere Nederlandse economie. Desalniettemin zullen de effecten van de wijzigingen in het Nederlandse fiscale regime gevolgen blijven hebben voor het aan het fonds toevertrouwde vermogen, waardoor het volume van het fonds in 2012 waarschijnlijk gelijk zal zijn aan dat van 2011.

Triodos Renewables Europe Fund heeft 2011 gebruikt om een sterke en gediversifieerde portefeuille op te zetten die naar verwachting presteert, en zou derhalve nieuwe investeringen kunnen aantrekken waarmee het fonds kan groeien tot EUR 60 miljoen.

Aangezien de investeringsperiode voor Ampère Equity Fund in oktober 2011 afliep, zal het fonds geen nieuwe transacties aantrekken.

In 2012 wil Triodos Investment Management een nieuw fonds oprichten om de expertise die is opgebouwd bij Emerging Markets en bij Energie en Klimaat samen te voegen. Het fonds zal zich richten op institutionele beleggers die op zoek zijn naar beleggingskansen in duurzame energie in opkomende markten.