Downloads & services

Juridische informatie

Lees deze informatie zorgvuldig door.

1. Online verslag tegenover origineel verslag

Het online verslag 2011 is afgeleid van het gecontroleerde originele Engelse PDF-jaarverslag over het boekjaar 2011 en bevat aanvullende informatie. In het geval dat de online versie zou verschillen van het originele verslag prevaleert de gecontroleerde PDF-versie.

Van een aantal fondsen was op het moment van opstellen van dit online jaarverslag nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar.

2. Algemeen

De inhoud van deze website en alle pagina’s op de site of websites (de ’Website’) zijn afkomstig van Triodos Bank NV (’de Bank’), kantoorhoudende te Zeist, aan de Nieuweroordweg 1, (Postbus 55, 3700 AB Zeist) en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30062415. De bank heeft een volledige bankvergunning, staat onder toezicht van en is ingeschreven bij De Nederlandsche Bank (Postbus 98, 1000 AB Amsterdam) en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam).

3. Lokale juridische en verkoopbeperkingen; burgers uit de Verenigde Staten van Amerika

De Website is niet gericht op personen in rechtsgebieden waar (in verband met de nationaliteit, woonplaats of andere kenmerken van die personen) de publicatie of beschikbaarheid van de Website is verboden. Personen die toegang verkrijgen tot de Website dienen zich ervan bewust te zijn dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van alle lokale regelgeving.

Informatie of meningen die op de Website worden gegeven, vormen geen uitnodiging, aanbod of aanbeveling tot het kopen, verkopen of vervreemden van enige belegging, tot het deelnemen aan andere transacties of tot het verstrekken van beleggingsadviezen of -diensten. Wij adviseren u pas in een product van Triodos Bank te beleggen nadat u de bijbehorende juridische documenten, zoals managementreglementen, prospectussen, jaar- en halfjaarverslagen hebt doorgelezen. Alle genoemde documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op www.triodos.com en op kantoren van de bank in elk land waar de bank een vestiging heeft.

De informatie op deze Website is niet bedoeld voor gebruikers (zoals burgers en ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika) uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van Triodos niet worden aangeboden. Gebruikers van deze site dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor volledige naleving van alle wet- en/of andere regelgeving in hun respectieve rechtsgebieden.

4. Disclaimer

Triodos Bank streeft naar het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie uit informatiebronnen waarvan kan worden aangenomen dat ze betrouwbaar zijn, maar geeft geen – expliciete noch impliciete – garantie of verklaring af voor de juistheid of volledigheid van die informatie.

Personen die toegang verkrijgen tot de Website zijn verantwoordelijk voor hun keuze en gebruik van de informatie.

5. Websites van derden

Het volgen van links naar andere externe pagina’s of websites van derden is voor eigen risico van degene die die link volgt. De bank heeft geen enkele website waarnaar vanaf de Website wordt doorgelinkt of wordt verwezen beoordeeld, en zij onderschrijft noch accepteert enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van die sites of voor producten, diensten of andere zaken die via die sites worden aangeboden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De bank is niet verantwoordelijk en verstrekt geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de Website. De bank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van e-mailberichten over een (transactie)dienst van Triodos Bank die niet kunnen worden ontvangen of verzonden, die beschadigd zijn, die niet op de juiste wijze of niet tijdig zijn ontvangen of verzonden.

Triodos Bank is evenmin aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg kan zijn van de toegang tot of het gebruik van de Website.

7. Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, octrooirechten, intellectuele en andere eigendomsrechten, alsmede licenties inzake de informatie op de Website berusten bij en worden verkregen door Triodos Bank. Deze rechten gaan niet over op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. De bedrijfsnamen en handelsmerken behoren toe aan de bank of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht.

8. Privacy

De bank garandeert dat de gegevens van personen die toegang verkrijgen tot de Website vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met heersende gegevensbeschermingsregelgeving. Die gegevens zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld zonder de goedkeuring van de personen die toegang verkrijgen tot de Website, tenzij de bank hiertoe wettelijk verplicht is.

9. Klachtenbeleid

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen heeft de bank een klachtenbeleid opgesteld. Een kopie van dit beleid is kosteloos verkrijgbaar.

10. Toepasselijk recht

Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van of in verband met de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.