Europees vestigingennetwerk
(Retail en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van fundamenteel belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat expertise op te bouwen en uit te wisselen, zodat de snel groeiende Triodos-gemeenschap daarvan kan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan duizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten.

Terwijl de kernwaarden van de bank klanten en medewerkers verbinden, zijn er ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid wijken van elkaar af. Lokale cultuur, zowel in een land als tussen landen, heeft invloed op hoe wij te werk gaan.

Mede als gevolg van de schuldencrisis en de kritische houding van het publiek tegenover de banken, is het te begrijpen dat onze retailactiviteiten een enorme groei vertoonden.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2011

31.12.2010

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Nederland

1.696,6

45

1.455,6

48

België

966,5

26

794,8

26

Verenigd Koninkrijk

487,2

13

433,7

14

Spanje

527,7

14

334,3

11

Duitsland

52,7

2

20,3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.730,7

100

3.038,7

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2011

31.12.2010

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

2.108,4

57

1.752,5

57

Spaardeposito’s

606,7

16

446,9

15

Overige toevertrouwde middelen

1.015,6

27

839,3

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.730,7

100

3.038,7

100

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen, vooral spaargelden, stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de Uitstaande kredieten per sector in 2011 toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator van het vermogen van de bank om voldoende middelen aan te trekken om duurzame instellingen te financieren.

Het aantal Spaanse klanten verdubbelde naar 61.000 en gedurende het jaar werden er vijf nieuwe kantoren geopend.

Triodos Bank was ook in 2011 succesvol met het aantrekken van spaargelden. Dit was mede te danken aan een stijgend aantal mensen dat de reguliere banken de rug toekeerde, op zoek naar een transparanter alternatief dat dichter bij de reële economie staat. De bank biedt een breed assortiment producten en diensten om in deze behoefte te voorzien en is steeds beter in staat haar klanten een volledig pakket aan producten en diensten te bieden.

De toevertrouwde middelen namen met EUR 692 miljoen (23%) toe, terwijl een groei van 20 à 25% was verwacht.

In alle landen waar Triodos Bank actief is,is er sprake van groei. Deze groei is niet alleen toe te schrijven aan een duidelijkere profilering van de bank, maar ook omdat de bank steeds beter in staat is de dienstverlening effectief en klantvriendelijk te organiseren.

De omvang van de groei was het meest opvallend in Spanje, waar het aantal klanten verdubbelde tot 61.000 en waar in de loop van het jaar vijf nieuwe bijkantoren werden geopend. In Nederland heeft Triodos Bank ultimo 2011 197.000 klanten.

In 2011 ontvingen 440 organisaties in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,5 miljoen. (cirkeldiagram)

Door in een aantal landen spaarders van Triodos Bank de mogelijkheid te bieden om een deel van de rente die zij ontvangen te bestemmen voor een goed doel, worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2011 ontvingen 440 organisaties (2010: 438) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,5 miljoen (2010: EUR 0,4 miljoen).

Kredieten

De groei van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. Alle sectoren waarop de bank zich op richt worden als duurzaam gekwalificeerd en de ondernemingen en projecten die zij financiert dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank.

Potentiële kredietnemers worden eerst beoordeeld op de toegevoegde waarde die zij op deze gebieden realiseren. Vervolgens wordt de commerciële haalbaarheid van een mogelijk krediet beoordeeld en besloten of het ook bancair verantwoord is. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op de website.

Triodos Bank concentreert zich op de bestaande sectoren waarin inmiddels een aanzienlijke expertise is opgebouwd:

Uitstaande kredieten per sector in 2011

Uitstaande kredieten per sector in 2011 (Invloedrijke factor)

Milieu (49%, 2010: 49%)

Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie-, biomassa-, hydro-elektrische en energiebesparingsprojecten. Hij omvat verder biologische landbouw: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, groothandelsondernemingen en natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie, zoals kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten, is in deze sector vertegenwoordigd.

Sociaal (28%, 2010: 28%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven of non-profitorganisaties en aan vernieuwende ondernemingen en dienstverleners met een duidelijk sociaal belang, zoals sociale woningbouw, financiering van eerlijke handel, integratie voor mensen met een handicap of die gevaar lopen op sociaal gebied te worden uitgesloten, en aan zorginstellingen.

Cultuur (12%, 2010: 14%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, culturele centra en organisaties, en kunstenaars.

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten en particuliere duurzame hypotheken.

Bovengenoemde kredietsectoren geven de belangrijkste sectoren aan waarbij Triodos Bank betrokken is. Deels worden deze sectoren zowel door Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie Triodos Investment Management).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen is in 2011 gestegen tot 76% (2010: 70%). Het is de doelstelling van Triodos Bank om tussen 70 en 80% van haar toevertrouwde middelen uit te lenen.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen goed, ondanks de economische recessie. De energieproductie op basis van biomassa vormde hier echter een uitzondering op. Deze releatief nieuwe sector had ernstig te lijden onder het sterk fluctuerende aanbod van grondstoffen en de grote prijsschommelingen als gevolg daarvan. De gestegen voorzieningen voor dubieuze debiteuren leidde in 2011 tot een waardeverandering van EUR 15,8 miljoen (2010: EUR 9,8 miljoen), waarvan EUR 6,8 miljoen (2010: EUR 4,8 miljoen) betrekking had op biomassa-(energie)projecten. Hoewel de gevolgen voor het resultaat substantieel zijn, vertegenwoordigen de netto uitstaande kredieten in de biomassa-energiesector slechts 1% (EUR 34 miljoen) van de totale kredietportefeuille. Mede hierdoor is de verhoging van de dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren gestegen tot 0,63% van de gemiddelde kredietportefeuille (2010: 0,52%). Onze langetermijn interne benchmark voor voorzieningen is 0,25%. De voorzieningen zijn nodig in verband met verliezen op kredieten als kredietnemers in gebreke blijven.

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 710 (33%). (Invloedrijke factor)

 

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 710 miljoen (33%). De verwachte groei bedroeg tussen 20 en 25%. De concurrentie tussen banken in de kredietmarkt is afgenomen als gevolg van de financiële crisis en hogere kapitaaleisen. Tegelijkertijd zien veel banken duurzaamheid als een opkomende markt waarvan ze graag deel willen uitmaken.

De kredietverlening aan diverse duurzame ondernemingen steeg in 2011 in alle vestigingen, maar vooral in het Verenigd Koninkrijk (40%), België (32%) en Spanje (23%) was de groei aanzienlijk. De Duitse vestiging verstrekte in haar tweede volledig operationele jaar kredieten tot een bedrag van EUR 167 miljoen en overtrof daarmee haar doelstelling voor 2011.

Vooruitzichten Retail en Business Banking in Europa

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting met 15 à 20% stijgen.

Alle vestigingen zullen hun klantenbestand naar verwachting zien groeien. De groei van het aantal klanten van de Groep als geheel zal naar verwachting ook 15 à 20% bedragen.

De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met hetzelfde percentage toenemen. Triodos Bank heeft een gezonde groeiambitie, maar niet tegen elke prijs. In 2012 zullen we ons extra inspannen om in het bijzonder de koplopers te financieren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de kredietvoorzieningen stap voor stap tot een lager niveau zal dalen.