Triodos Bank (Groep)

Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank inclusief de beleggingsfondsen en Private Banking is met 1,2 miljard (21%) gestegen tot EUR 6,8 miljard. (Invloedrijke factor)

 

 

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2011 met 25% gestegen tot EUR 129 miljoen (2010: EUR 103 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management bedroeg EUR 23 miljoen (2010: EUR 21 miljoen). De provisie-inkomsten in 2011 bedroegen 35% (2010: 34%) van de totale baten, conform de verwachtingen.

Het totale beheerd vermogen inclusief Triodos Bank, de beleggingsfondsen en Private Banking is met EUR 1,2 miljard (21%) gestegen tot EUR 6,8 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank is met 23% gestegen tot EUR 4,3 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een geslaagde aandelenemissie. De verwachte groei bedroeg 15 à 20%.

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank is met 24% gestegen, wat meer was dan de verwachte groei van tussen de 15 en 20%. Eind 2011 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank meer dan 355.000. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen een bewuste keuze maken over hoe en waar ze willen bankieren.

De verhouding bedrijfslasten ten opzichte van totale baten was eind 2011 70% (2010: 76%). Dit is het gevolg van hogere rente- en provisiebaten uit kredietactiviteiten in combinatie met strikte kostenbeheersing.

De nettowinst over 2011 bedroeg EUR 17,3 miljoen, 51% meer dan in 2010. (Invloedrijke factor)


 

De winst vóór belastingen en toevoegingen aan kredietvoorzieningen steeg van EUR 24,7 miljoen naar EUR 38,8 miljoen dankzij de groei van zowel de balans als de fondsen in beheer, en ook dankzij meer efficiëntie. De nettowinst van EUR 17,3 miljoen was 51% hoger (2010: EUR 11,5 miljoen). De voorzieningen voor dubieuze debiteuren waren enigszins hoger, namelijk 0,63% van de gemiddelde kredietportefeuille tegenover 0,52% van de kredietportefeuille in 2010. De winst per aandeel, berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen, bedraagt EUR 3,18 (2010: EUR 2,45), een stijging van 30%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2010: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 61% (2010: 80%).

De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7% in normale economische omstandigheden. Deze doelstelling moet als realistisch langetermijngemiddelde worden gezien voor het type bancaire activiteiten waarmee Triodos Bank zich bezighoudt. De volwassen vestigingen (Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) hebben in het recente verleden aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken. De winst bleef in 2011, zoals verwacht, lager dan 7%. Dit komt door het slechte economische en financiële klimaat, waardoor er sprake is van een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor slechte kredieten.

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, hangt af van de kansen die zij kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid de komende jaren sterk in de belangstelling staat. Bij de huidige ongunstige marktomstandigheden moet deze winstdoelstelling met de nodige voorbehouden worden omkleed.

De beleggingsfondsen van Triodos Investment Management bedroegen in totaal EUR 2,1 miljard. Deze activiteiten leveren samen een forse bijdrage aan de winst van de bank. De nettowinst over 2011 bedroeg EUR 4,2 miljoen (2010: EUR 3,8 miljoen).

Triodos Private Banking heeft een sterke groei gerealiseerd. Het totaal beheerd vermogen bedraagt thans EUR 436 miljoen (2010: EUR 357 miljoen). Daarnaast is EUR 303 miljoen aan toevertrouwde middelen, beleggingsfondsen en certificaten van aandelen Triodos Bank verantwoord op de balans van de Nederlandse vestiging. De winst van Private Banking is in 2011 met 49% gestegen tot EUR 0,7 miljoen. In België zijn de resultaten van Private Banking en individueel vermogensbeheer volledig geconsolideerd in de cijfers van de vestiging.

Triodos Bank heeft haar aandelenkapitaal verhoogd met EUR 75 miljoen (24%) dankzij campagnes voor uitgifte van certificaten van aandelen die in de eerste plaats gericht waren op particuliere beleggers. De campagne werd gedurende heel 2011 in België, Nederland en Spanje gevoerd.

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank is met 24% gestegen, wat meer was dan de verwachte groei van tussen de 15 en 20%. Eind 2011 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank meer dan 355.000. (Invloedrijke factor)

Het aantal certificaathouders is in 2011 gestegen van 16.991 tot 21.638. Het eigen vermogen groeide met 25% van EUR 362 miljoen tot EUR 451 miljoen. Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en winst (minus dividend). In 2011 heeft de interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten opnieuw goed gefunctioneerd. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2011 EUR 74 (eind 2010: EUR 73).

De solvabiliteitsratio (BIS-ratio) wordt met ingang van 2008 berekend volgens de Bazel II-richtlijnen. Eind 2011 bedroeg de BIS-ratio 14,4% (2010: 14,7%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 12%. De kernkapitaalratio bedroeg 14,0% (2010: 13,8%).