Risico en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement vormt een fundamenteel onderdeel van bankieren. Risicomanagement bij Triodos Bank moet ervoor zorgen dat de bank haar langetermijnstrategie kan uitvoeren en daarbij voldoende robuust is om tegenslagen op te kunnen vangen.

Risicobeheer is in de gehele organisatie verankerd. Directie en management zijn primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, maar krijgen bij de beoordeling en beheersing van risico’s steun van risicomanagers. Op groepsniveau worden de risico’s ingeschat om het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar risicobereidheid. Dat laatste gaat om het risiconiveau waarop de bank bereid is haar zakelijke doelstelling te bereiken (de zogenaamde ‘risk appetite’).

Tijdens dit proces voert elke business unit een strategische risicobeoordeling uit om potentiële risico’s vast te stellen en aan te geven hoe die beheerst kunnen worden. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie van de business unit zelf en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank als geheel.

De uitkomst van deze beoordelingen is in 2011 twee keer benut om stressscenario’s vast te stellen die zijn gebruikt om de resultaten, de liquiditeit en het kapitaal van Triodos Bank te toetsen. De uitkomsten van deze tests waren bevredigend.

Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, heeft Triodos Bank de stresstest die de Europese Centrale Bank voor een aantal Europese banken verplicht had gesteld aan de hand van publiek beschikbare scenario’s en methodologie ondergaan. Hiermee wilde de bank toetsen of zij de gevolgen van een zware economische schok zou kunnen opvangen. De resultaten van de stresstest bevestigen de sterke financiële positie van Triodos Bank. Bij een tweejarig, voorgeschreven stressscenario is de kapitaalratio 13,6% (BIS-ratio) en de kernkapitaalratio 12,7%. Dit is nog steeds meer dan 2,5 keer hoger dan de voor de stresstest vereiste minimum kernkapitaalratio van 5,0%. Verderop in dit rapport treft u verdere gegevens van onze kapitaaleisen aan.

Er is een volledig geïntegreerd risicomanagement-verslag ontwikkeld dat inzicht biedt in het risicoprofiel van Triodos Bank voor specifieke risicothema’s, en daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau. Het verslag wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

Het Asset and Liability Management-systeem is herzien en bijgewerkt om het maandelijkse Asset and Liability Committee meer inzicht te bieden in renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer, zodat daarop adequaat kan worden gereageerd.

De kredietrisicofunctie is in de loop van 2011 versterkt, zowel op het hoofdkantoor als bij de vestigingen. Dit maakt een proactiever beheer van de dubieuze debiteuren en een beter beoordelingsproces voor de kredietportefeuille mogelijk. De organisatie kan daarmee potentiële problemen met kredietnemers sneller signaleren.

Het hoofdstuk Risicomanagement van de jaarrekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de onderneming, en het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank zijn regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken