Kapitaaleisen en Bazel III-richtlijnen

Ondanks de groei van onze kredietverlening blijft onze kapitaalpositie sterk. Dit is een belangrijk punt van aandacht geworden sinds door de financiële crisis de kapitaaleisen zijn verscherpt. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van circa 14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig is om een gezond en veilig risicoprofiel voor onze klanten te garanderen. Het economisch kapitaal wordt berekend volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt.

Ook de regelgeving zelf is aan verandering onderhevig. Zo zijn de richtlijnen van het Bazel Comité van Bankentoezichthouders aangescherpt wat betreft solvabiliteit- en liquiditeitseisen met als doel de banksector robuuster te maken. Triodos Bank voldoet nu reeds aan deze nieuwe solvabiliteits- en liquiditeitseisen die onlangs door het Bazel Comité zijn gepubliceerd en die beter bekend staan als Bazel III. De regels moeten in 2019 volledig van kracht zijn.

In 2011 zijn we er in geslaagd meer dan EUR 75 miljoen kapitaal aan te trekken, wat de doelstelling ruimschoots overtrof. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2011 houden op 14,4%, ruim boven de voor ons geldende eisen. Het nieuwe kapitaal is vooral afkomstig van de bestaande certificaathouders en klanten.

De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2011 zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa in de landen waar we de liquide middelen ook hebben aangetrokken. In Nederland hebben we onze liquiditeiten belegd in Nederlandse staatsobligaties, gemeenten en banken. In België hebben we minder mogelijkheden en hebben we onze liquiditeiten voornamelijk belegd in Belgische staatsobligaties. Dit heeft geleid tot een groei van onze Belgische staatsobligatieportefeuille in 2011 van EUR 143 tot EUR 258 miljoen. In de andere landen waar Triodos Bank actief is, hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd bij andere banken.

In-Controlverklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en -procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement en compliancefunctie als onderdeel van het interne-controlesysteem wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van de corporate governance, interne controles en compliance en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne auditactiviteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze drie systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in-controlverklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen.

De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement en controlesystemen in 2011 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute, zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.