Samenvatting sociaal jaarverslag

Het sociaal beleid van Triodos Bank is gebaseerd op de overtuiging dat een organisatie zich alleen krachtig kan ontwikkelen als de medewerkers de ruimte en gelegenheid krijgen om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijke aspecten in deze visie zijn authenticiteit, samenwerking, ondernemerschap en een professionele, zakelijke instelling.

Prestaties in 2011

In tegenstelling tot een groot deel van de financiële sector heeft Triodos Bank haar personeelsbestand in 2011 uitgebreid. Verspreid over haar vestigingen en business units, heeft Triodos Bank in totaal 161 medewerkers aangenomen. Het totaal aantal medewerkers is daarmee in 2011 met 13% gestegen, van 636 naar 720.

Triodos Bank is van mening dat een gematigd beloningsbeleid, zonder bonussen, tot een gezond systeem leidt dat de motivatie en inzet van haar medewerkers serieus neemt. Vanuit dit uitgangspunt heeft Trodios Bank een internationaal beloningsbeleid opgesteld.

Medewerkers

Voor Triodos Bank is de verbondenheid van haar medewerkers met de missie van de bank en de wijze waarop zij de waarden van Triodos Bank uitdragen in hun dagelijkse werk van cruciaal belang. Dit komt onder andere tot uiting in de wekelijkse maandagochtendbijeenkomsten voor alle medewerkers en een gedegen inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers, ook als het de Triodos-waarden betreft.

De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen met zowel een internationale als lokale focus. In 2011 zijn een pilot voor een ‘visionair leiderschapsprogramma’ en een nieuw management development-programma met succes afgerond.

De verhouding man/vrouw is in 2011 nagenoeg gelijk gebleven. In 2011 had Triodos Bank 371 vrouwen (52%) en 349 mannen (48%) in dienst. Het aantal vrouwen op managementposities is licht gestegen tot 37% (2010 35%).

Het ziekteverzuim is in 2011 gestegen tot 2,2% (2010: 1,9%), als gevolg van enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim, vooral op het hoofdkantoor. Triodos Bank streeft ernaar om het ziekteverzuimpercentage onder de 3% te houden. Het verloop is gedaald tot 8,8% (2010: 10,9%). Dit cijfer is exclusief medewerkers met een tijdelijk contract en medewerkers die met pensioen zijn gegaan. In het Verenigd Koninkrijk daalde het verloop licht tot 14,9%, (2010: 15,6%), maar blijft relatief hoog.

De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris in Nederland was 9,8 (2010: 8,5). De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt. De verhouding tussen de hoogste en laagste salarissen was lager in andere landen als gevolg van de kleinere omvang van de kantoren en omdat de internationale Directie van Triodos Bank op het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker.

De vestiging in Nederland heeft een ondernemingsraad. In Spanje liep de zittingstermijn van de ondernemingsraad in december 2010 af; er hebben zich geen mensen kandidaat gesteld. De leiding van de vestiging bestudeert of het mogelijk is een niet-officieel orgaan in het leven te roepen dat de belangen van medewerkers behartigt. In België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is een ondernemingsraad op dit moment niet verplicht.

Vooruitzichten 2012

In tegenstelling tot de algemene situatie op de financiële markt verwacht Triodos Bank dat het aantal nieuwe medewerkers in 2012 met ongeveer hetzelfde aantal zal blijven toenemen.

Triodos Bank streeft ernaar het verloop onder de 10% en het ziekteverzuim onder de 3% te houden.

In 2012 zal de Triodos Academy verder uitbreiden teneinde haar medewerkers op elk niveau een passend programma te kunnen bieden.

Als gevolg van de financiële crisis en de wijdverbreide onrust in de maatschappij over de financiële sector scherpen wetgevers, in het bijzonder die in Nederland, hun wet- en regelgeving aan. Triodos Bank zal zich aan die wet- en regelgeving dienen te houden. Gezien het toch al gematigde beloningsbeleid van de bank, zonder bonussen, behoeft dit geen probleem te zijn. Triodos Bank zal de nadruk blijven leggen op persoonlijke verantwoordelijkheid en haar meningen baseren op principes en niet afhankelijk zijn van checklists en controles.