Ontwikkelingen kredietportefeuille

Triodos Bank maakt uiteraard ook deel uit van een financieel systeem en opereert in een economie die te maken heeft met een recessie. Vanzelfsprekend zijn ook onze klanten niet ongevoelig voor de impact van de economische recessie. Hoewel het balanstotaal in 2011 23% hoger was, zijn onze voorzieningen voor dubieuze debiteuren veel sterker gestegen.

Net zoals in 2010 heeft de helft van de voorzieningen in 2011 betrekking op biomassaprojecten. Deze vormen weliswaar een klein deel van onze totale kredietportefeuille (1,2%), de verliezen zijn aanzienlijk. Risico’s met betrekking tot biomassaprojecten worden regelmatig opnieuw beoordeeld en voorzieningen worden daaraan aangepast.

Eind 2011 bedroeg het gecombineerde vermogen van de leden van de Global Alliance for Banking on Values USD 40 miljard. (Invloedrijke factor)

We hebben een gediversifieerde duurzame energiesector willen ondersteunen door een beperkt aantal innovatieve biomassaprojecten te financieren met striktere criteria op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door geen speciaal gekweekte gewassen te gebruiken. Deze projecten worstelen met de nog prille technologie en een te kleine volatiele markt. De lopende projecten worden op de voet gevolgd. Nieuwe projecten kunnen alleen worden gefinancierd als ze aan strenge eisen voldoen. Wij hebben in 2011 overigens geen nieuwe biomassaprojecten gefinancierd.

Op het gebied van de financiering van wind- en zonne-energieprojecten heeft de bank een goede reputatie opgebouwd. Zo heeft het Ampèrefonds – een fonds dat belegt in omvangrijke duurzame energieprojecten in West-Europa en door Triodos Investment Management wordt beheerd – zijn beleggingsperiode in 2011 met succes afgesloten.

Maar we willen niet uitsluitend een duurzame-energiebank worden, ondanks de kansen die we zien in een steeds groter wordende markt voor duurzame energieopwekking. We zullen wel onze kennis en ervaring inzetten om als ‘lead investor’ met deze sector nauw verbonden te blijven.

Een gezond evenwicht

We hebben er in 2011 hard aan gewerkt om een gezond evenwicht te bewaren tussen toevertrouwde middelen en kredieten. De verhouding kredieten ten opzichte van toevertrouwde middelen van 76% in 2011 is daarvan het bewijs. Terwijl veel reguliere banken minder kredieten hebben verstrekt, springt de groei van de uitstaande kredieten van Triodos Bank met 33% er positief uit.

De groei van kredieten en toevertrouwde middelen was het duidelijkst zichtbaar in Spanje, met een stijging van respectievelijk 23% en 58%. Onze nieuwe vestiging in Duitsland ontwikkelde zich positief, met name door succesvolle kredietverlening. Ook in het Verenigd Koninkrijk was het vooral de opmerkelijke groei van de kredietportefeuille die een goed resultaat mag worden genoemd. Het aantal klanten in België, Nederland en Spanje bleef stijgen. Nadere gegevens vindt u verderop in dit verslag onder Resultaten.

Groeikapitaal

De kapitaalpositie van Triodos Bank is altijd sterk geweest. Om die sterke positie te behouden heeft Triodos Bank in Nederland, België en Spanje nieuw kapitaal aangetrokken door gedurende het hele jaar certificaten van aandelen uit te geven maar ook met gerichte campagnes.

Deze strategie is zeer succesvol gebleken. We hebben EUR 75 miljoen aan netto nieuw kapitaal op de retailmarkt aangetrokken, zodat we het jaar afsloten met een sterke BIS-ratio van 14,4% (2010: 14,7%) ondanks de sterke groei van de kredietportefeuille.