Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer

Download XLS

In procenten

2012

2011

 

 

 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

6,6

4,1

Delta Lloyd Levensverzekering NV

4,7

5,6

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

3,5

4,2

Stichting Pensioenfonds ABP

3,3

3,9

NAGRON Nationaal Grondbezit BV

2,6

3,2

Friesland Bank NV

3,9

 

 

 

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 9 (2011: 11) instellingen met een belang van ten minste 1%. Hun totale belang bedraagt 28,3% (2011: 34,0%).

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor het beheer van alle aandelen van Triodos Bank. Tegenover die aandelen staan certificaten van aandelen die door het Administratiekantoor worden uitgegeven. Certificaathouders delen voor 100% in de economische rechten die aan deze aandelen verbonden zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben verder geen directe zeggenschap. Die zeggenschap berust bij het Administratiekantoor.

Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hanteert het Bestuur van het Administratiekantoor de volgende principes:

 • waarborgen van de missie van Triodos Bank;
 • garanderen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank;
 • zorgen dat de economische belangen van certificaathouders met betrekking tot continuïteit en winstgevendheid, dividendbeleid en de waardeontwikkeling van certificaten van aandelen van Triodos Bank worden behartigd.

Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar de belangen van zijn certificaathouders, zowel van economische aard als betrekking hebbend op de missie, integraal te behartigen. Dit blijkt uit de volgende bepalingen in de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor:

Artikel 6

Het Administratiekantoor oefent onafhankelijk het stemrecht uit dat rust op de aandelen die de stichting in haar bezit heeft. Daarbij laat het Administratiekantoor zich leiden door de belangen van de certificaathouders en die van de bank, alsmede door de beginselen die in de doelstellingen van de bank zijn weergegeven.

Voor een overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank per 31 december 2012 verwijzen wij u naar pagina 139 van dit jaarverslag.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 25 mei 2012 te Zeist werd gehouden, heeft het Administratiekantoor in zijn rol als enig aandeelhouder van Triodos Bank toegelicht waarom het een bepaalde stem had uitgebracht en hoe het tot bepaalde beslissingen was gekomen.

Het Administratiekantoor steunde de volgende voorstellen:

 • goedkeuring van de jaarrekening 2011 en de voorgestelde winstbestemming;
 • herbenoeming van de heer M. Eguiguren Huerta voor een tweede termijn als lid van de Raad van Commissarissen;
 • wijziging van de statuten van Triodos Bank;
 • aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen;
 • verlenen van een machtiging aan de Statutair Directeuren om certificaten van aandelen Triodos Bank te verkrijgen en aandelen uit te geven.

Het Administratiekantoor verleende decharge aan de Statutair Directeuren voor het gevoerde beleid, en aan de Raad van Commissarissen voor het door de raad uitgeoefende toezicht in 2011.

Algemene Vergadering van Certificaathouders

Meer dan 3.000 respondenten hebben op de jaarlijkse enquête onder certificaathouders gereageerd. In de Algemene Vergadering van Certificaathouders, die eveneens op 25 mei 2012 werd gehouden, zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd.

De Algemene Vergadering van Certificaathouders steunde de volgende voorstellen:

 • herbenoeming van mevrouw M.E. van Boeschoten voor een tweede termijn als lid van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • aanpassing van de vergoeding van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor;
 • wijzigingen in de administratievoorwaarden (waarbij een meldingsplicht werd ingevoerd voor alle certificaathouders die ten minste 3% van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Triodos Bank vertegenwoordigen).

Tijdens de vergadering werd een discussie gevoerd met de certificaathouders, over de volgende onderwerpen:

 • Moet Triodos Bank minder strikt zijn ten aanzien van de duurzame sectoren waarin zij actief is?
 • Kunnen kleine en middelgrote organisaties, zoals Triodos Bank, voldoende het verschil maken?
 • In welke mate kan Triodos Bank passende risico’s nemen en toch een redelijk rendement behalen?

Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Algemene Vergadering van Certificaathouders was op internet te volgen, waarbij online deelnemers per e-mail vragen konden stellen en opmerkingen maken.

Vergaderingen en besluiten van het Bestuur van het Administratiekantoor

In 2012 is het Bestuur van het Administratiekantoor vijf keer bijeengekomen en had het Bestuur tevens vier bijeenkomsten met de Statutair Directeuren van Triodos Bank.

De onderwerpen die in deze vergaderingen zijn besproken, waren onder andere:

 • het jaarverslag 2011, om de uit te brengen stem op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Het verslag van de Directie in het Jaarverslag 2011 is onder andere beoordeeld op het relatieve aandeel van elke sector (sociaal, cultureel en ecologisch) in de kredietportefeuille, de balans tussen winstgevendheid, risico en de realisatie van de missie van Triodos Bank, en de mate waarin de activiteiten van Triodos Bank invloed hebben op de maatschappij;
 • de groei en omvang van Triodos Bank in verhouding tot haar missie;
 • de algehele impact van de financiële crisis op de bank;
 • het halfjaarverslag 2012;
 • Triodos Bank als referentiepunt voor duurzaam bankieren;
 • de inhoud en het proces van de dialoog met certificaathouders in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje;
 • hoe de interactie met het snel groeiende aantal certificaathouders te verdiepen en verbeteren;
 • hoe de onafhankelijkheid van de bank blijvend kan worden zeker gesteld.

Werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor

Het Bestuur heeft verder:

 • vestigingen bezocht van Triodos Bank in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland;
 • vergaderingen bijgewoond van klanten, bijeenkomsten met certificaathouders en informele besprekingen met certificaathouders;
 • een aantal algemene vergaderingen bijgewoond van aandeelhouders van beleggingsfondsen die Triodos Investment Management beheert.

Het Bestuur van het Administratiekantoor was betrokken bij het selectieproces van leden van de Raad van Commissarissen – zowel van nieuwe leden als bij herbenoemingen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de betrokkenheid van de kandidaten bij de missie van Triodos Bank.

De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft regelmatig overleg gepleegd met de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zo heeft er regelmatig een driehoeksoverleg plaatsgevonden met de voorzitters van de Directie en Raad van Commissarissen. Vijfmaal is overlegd met de voorzitter van de Directie.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft zijn zelfevaluatie afgerond. Om in te spelen op de groei van de bank en om te voldoen aan de vereisten van goed intern bestuur heeft het Bestuur zijn werkwijzen opnieuw verbeterd. Daarbij is ook een optimale samenstelling ten opzichte van de geografische spreiding van de certificaathouders aan de orde geweest. Daarnaast zijn voorbereidingen

getroffen voor de selectie van nieuwe leden van het Bestuur van het Administratiekantoor.

Samenstelling van het Bestuur van het Administratiekantoor en onafhankelijkheid van leden van het Bestuur

Gezien het feit dat het Bestuur van het Administratiekantoor verantwoordelijk is voor de bescherming van de identiteit en missie van Triodos Bank, is het van essentieel belang dat de leden van het Bestuur onafhankelijk zijn. Daarom kunnen de Statutair Directeuren of leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur van het Administratiekantoor. Volgens de statuten van het Administratiekantoor bestaat het Bestuur uit drie of meer leden. Op dit moment heeft het Bestuur zes leden: drie uit Nederland en één uit respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. In 2012 is de samenstelling van het Bestuur niet gewijzigd. Mevrouw M.E. van Boeschoten werd herbenoemd als lid van het Bestuur.

Meer informatie over de vergoeding van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u in de jaarrekening van Triodos Bank.

Het Bestuur van het Administratiekantoor verwacht dat het in 2013 wederom in staat zal zijn om haar rol als betrokken aandeelhouder te verdiepen. Het voeren van een dialoog tussen Triodos Bank en haar certificaathouders is een essentieel onderdeel van dit streven. Het Administratiekantoor zal aan dit streven niet alleen uiting geven tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders in Nederland, maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, waar aparte informele bijeenkomsten voor certificaathouders zullen worden gehouden.

Zeist, 26 februari 2013

Namens het Bestuur van het Administratiekantoor

Max Rutgers van Rozenburg, Voorzitter
Marjatta van Boeschoten
Frans de Clerck
Luis Espiga
Jan Nijenhof
Josephine de Zwaan

Het Administratiekantoor is gevestigd
Nieuweroordweg 1, 3704 EC, te Zeist.