Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Verificatieverklaring

Onafhankelijk assurance rapport

Aan de lezers van het online geïntegreerde Jaarverslag 2012 van Triodos Bank N.V.

De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. (verder Triodos) heeft ons verzocht zekerheid te verstrekken over de sociale en milieu secties (verder: de Secties), zoals opgenomen in het online Jaarverslag 2012. De Raad van Bestuur van Triodos is verantwoordelijk voor het opstellen van de Secties, inclusief het bepalen van de te rapporteren materiële onderwerpen. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance rapport bij deze Secties te verstrekken.

Wat was de reikwijdte van onze opdracht?

Onze opdracht was gericht op het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid of de Secties, in alle van materieel belang zijnde aspecten, juist in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van Triodos is weergegeven.

We verschaffen geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en ambities van Triodos. De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan de werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Welke verslaggevingscriteria heeft Triodos gebruikt?

Triodos hanteert de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van de Global Reporting Initiative (GRI) voor het opstellen van haar Jaarverslag. Voor het opstellen van de Secties hanteert Triodos relevante onderdelen van de G3.1. De Secties moeten worden beschouwd in samenhang met deze toelichting.

Welke assurance standaard hebben wij gebruikt?

We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Standaard 3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen” van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Op basis van deze standaard is het onder andere vereist dat de leden van het assuranceteam over de specifieke kennis, vaardigheden en vaktechnische bekwaamheden beschikken die nodig zijn om de informatie in het Verslag te kunnen begrijpen, de vereiste assurance-informatie te kunnen identificeren en verzamelen alsmede dat die leden voldoen aan de vereisten van de Ethische Code voor Professionele Accountants van IFAC, inclusief onafhankelijkheid.

Wat hebben wij gedaan?

We hebben ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het uitvoeren van een media- en internetanalyse naar milieu- en sociale issues voor Triodos in de rapportageperiode;
  • Het beoordelen van de opzet en implementatie van systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie in de Secties;
  • Het afnemen van interviews met de (management)leden die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de informatie in de Secties;
  • Op basis van deelwaarnemingen interne en externe documentatie beoordeeld om te bepalen of de informatie in de Secties adequaat is onderbouwd;
  • Een beoordeling van de data en trend verklaringen ingediend door alle locaties voor consolidatie op holding niveau.

Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke wijzigingen in de Secties besproken met Triodos en hebben wij vastgesteld dat deze wijzigingen adequaat zijn verwerkt in de definitieve versie.

Wat is onze conclusie?

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat de Secties ‘Milieuverslag’ en ‘Sociaal verslag’, in alle van materieel belang zijnde aspecten, onjuist is weergegeven uitgaande van de verslaggevingscriteria van Triodos Bank N.V.

Amstelveen, 26 februari 2013

KPMG Accountants N.V.

P.A.M. de Wit RA (partner)