Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kredietrisico

Kredietrisico heeft betrekking op het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen jegens Triodos Bank en de mogelijke verliezen als gevolg daarvan. Kredietrisico betreft zowel betalingsachterstanden als negatieve veranderingen door de verminderde kredietwaardigheid van een tegenpartij. Onder het kredietrisico valt tevens het concentratierisico binnen de kredieten beleggingsportefeuille, dat wil zeggen het risico dat Triodos Bank loopt dat bij grote (verbonden) individuele uitzettingen en aanzienlijke uitzettingen aan groepen tegenpartijen waarbij de waarschijnlijkheid van niet-nakoming wordt ingegeven door onderliggende factoren, zoals sector, economie, geografische ligging en instrumenttype, niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Kredietrisico heeft betrekking op alle financiële activa zoals kredieten, tegoeden bij financiële instellingen en obligaties.

Kredieten

Kredieten worden verstrekt aan ondernemingen en projecten die bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. Doordat het hier een beperkt aantal sectoren betreft, wordt de portefeuille gekenmerkt door hogere sectorconcentraties. Concentratie op de bestaande sectoren is verantwoord omdat Triodos Bank in deze sectoren een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd en actief investeert in het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie. Daarnaast wordt het risico beperkt door de spreiding van de kredietportefeuille over de verschillende landen en de hoge kwaliteit van zekerheden (onderpand) voor uitstaande leningen. Voornaamste zekerheden zijn hypothecaire inschrijvingen op zakelijk of particulier onroerend goed, borgstellingen van overheden, bedrijven of particulieren, en pandrechten op roerende zaken, zoals kantoorinventaris, voorraden, debiteuren en/of projectcontracten.

Kredietrisicomanagement

Door het basale en rechttoe rechtaan bedrijfsmodel van Triodos Bank wordt het kredietrisico aanzienlijk verkleind. De belangrijkste kenmerken van het model die louter vanuit het perspectief van kredietrisicomanagement het meest relevant zijn, zijn:

 • kredietverlening die consistent in lijn is met de missie van Triodos Bank;
 • kredietverlening primair aan sectoren waarin Triodos Bank reeds uitgebreide ervaring heeft opgedaan;
 • kredietverlening primair in landen waar Triodos Bank over een vestiging of bewezen expertise beschikt;
 • kredietverlening uitsluitend aan duidelijk gedefinieerde activa, activiteiten of projecten binnen elke organisatie;
 • onderhouden van directe relaties met kredietnemers;
 • kredietverlening primair gebaseerd op aanvaardbare kasstromen zekergesteld door onderpand;
 • belegging voornamelijk in (gegarandeerde) staatsobligaties van de thuislanden, uitsluitend in het kader van het beheren van de eigen balans;
 • beperkingen aan gezonde financiële instellingen, sterk gericht op retail banking of ontwikkelingsfondsen, alsmede publiekrechtelijke lichamen met een staatsrisicoprofiel;
 • portefeuille met een evenwicht tussen enerzijds uitzettingen in sectoren waarin Triodos Bank over gedegen kennis en een bewezen staat van dienst beschikt, en anderzijds diversificatie door kredieten te verstrekken aan een groot aantal kleine ondernemingen.

Niettegenstaande het bovenstaande loopt Triodos, als bank, door de aard van haar activiteiten kredietrisico. Kredietrisico vloeit voort uit de zakelijke betrekkingen van Triodos Bank met particulieren, ondernemingen, financiële instellingen, publiekrechtelijke lichamen en overheden. Kredietrisico ontstaat telkens wanneer bankfondsen worden verstrekt, aangegaan, belegd of anderszins worden uitgezet via feitelijke of impliciete contractuele overeenkomsten, al dan niet vermeld op de balans (zoals kredietverplichtingen of bankgaranties). In de portefeuille handelskredieten, als grootste bron van kredietrisico, komen (krediet)verliezen voort uit een onmiskenbaar verzuim als gevolg van het onvermogen of de onwil van een cliënt of tegenpartij om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot kredietverlening en verrekening.

Triodos Bank beheerst kredietrisico op verschillende niveaus: Kredietrisicomanagement binnen Triodos Bank NV is volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de kredietverstrekkende organisatie en met name op het niveau van de lokale vestigingen. Op het hoogste niveau bepaalt de Directie de kredietrisicostrategie en het beleidskader voor kredietrisico, alsmede de grenzen ervan. De Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen beoordeelt de kredietrisico’s die voortvloeien uit de kredietverlening periodiek.

Triodos Bank beschikt over kredietrisicosystemen en procedures voor het signaleren, aanvaarden, meten, monitoren en beheersen van risico’s, zoals krediet, onderpand en concentratie.

Triodos Bank beschikt over een systeem waarmee problematische kredieten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd, als er nog meer opties beschikbaar kunnen zijn om herstelmaatregelen te treffen. Zodra wordt geconstateerd dat een krediet een probleem vormt (bijvoorbeeld achterstallige betalingen van meer dan 90 dagen), worden gerichte herstelmaatregelen getroffen, gericht op herstructurering en verhaal.

Triodos Bank voldoet aan de relevante richtlijnen inzake ‘single risk’, waarbij economische verbindingen tussen entiteiten en bij zeggenschap van de ene entiteit over de andere vanuit het oogpunt van risico als een geheel worden beschouwd. Het belangrijkste doel is het beheren van dergelijke concentraties en het streven naar diversificatie tussen debiteuren en verbonden groepen, gebaseerd op erkenning dat het totale kredietrisico iets anders is dan louter de som van individuele risico’s.

Krediet- en concentratie-risicomanagement vindt te allen tijde plaats in overeenstemming met de toezichtwet- en regelgeving door de geëigende toezichthouder voor de bancaire sector.

Kredietverstrekkende organisatie

Kredietverlening is primair de verantwoordelijkheid van lokale vestigingen, die een nauwe relatie met hun klanten onderhouden. Kredietbeslissingen worden door de lokale kredietcommissies van elke vestiging genomen. Elke lokale kredietcommissie mag beslissingen nemen binnen een kader en binnen limieten die door de Directie zijn vastgesteld. Aan de hand van het advies van de Kredietcommissie van de Directie beslist de Directie over kredieten die deze limieten overschrijden.

Alle zakelijke kredieten in de portefeuille worden periodiek en op individuele basis beoordeeld. De frequentie van de beoordeling hangt af van de kredietwaardigheid van de debiteur, omvang van de uitstaande kredieten en de markt waarop de debiteur actief is.

Voor de achterstallige betalingen van debiteuren geldt dat deze worden besproken (en zo nodig van actie voorzien) in de kredietcommissie van de desbetreffende vestiging. Debiteuren waarbij getwijfeld wordt aan de continuïteit van het kernbedrijf en/of die langdurig in verzuim zijn bij het voldoen van de overeengekomen rente- en aflossingstermijnen vallen in de categorie dubieuze debiteuren en zullen intensief worden gevolgd. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen op basis van het verschil tussen het totaalbedrag van het uitstaande obligo van de debiteur bij Triodos Bank en de toekomstige verwachte kasstromen verdisconteerd tegen het originele rentepercentage van het contract. In 2012 bedroegen de nettotoevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kredietportefeuille, 0,67% (2011: 0,63%). Het totaal van de voorzieningen per ultimo jaar in relatie tot de uitstaande kredieten bedraagt 1,7% (2011: 1,3%).

Het kredietrisico wordt eens per maand gemeld aan de Kredietcommissie van de Directie, en eens per kwartaal aan de Raad van Commissarissen.

Overheden en financiële instellingen

Gelden die niet worden belegd in kredieten aan klanten worden voor liquiditeitsdoeleinden belegd in obligaties of geplaatst bij andere banken. Het is beleid van Triodos Bank om te beleggen in het land waar het geld is verdiend. De Directie mag van dit beleid afwijken, na overleg met de Asset and Liability Committee. De obligatieportefeuille van Triodos Bank bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en door de staat gegarandeerde obligaties. Triodos Bank belegt tevens in een beperkt aantal andere soorten eersteklas obligaties die worden uitgegeven door regionale autoriteiten en financiële instellingen.

Banken worden gekozen op basis van hun kredietwaardigheid en zij worden door de afdeling Research van Triodos Bank beoordeeld op hun duurzaamheidsresultaten. Uitzonderingen zijn mogelijk als het aantal geselecteerde banken in een land niet toereikend is om de liquiditeiten van Triodos Bank te plaatsen. In dat geval zullen kennisgevingstermijnen voor deposito’s niet langer zijn dan drie maanden. Alle tegenpartijlimieten voor banken worden verleend door de Directie, na advies te hebben ingewonnen bij de Kredietcommissie van de Directie. Triodos Bank maakt, ter beoordeling van het tegenpartijrisico bij obligaties en financiële instellingen, gebruik van de kredietbeoordelingen van Fitch en/of Moody’s, indien beschikbaar.

Risicogewogen waarde

Een overzicht van de kredietrisicopositie binnen Triodos Bank, op basis van risicogewogen activa, buiten-balansposten en derivaten, is te lezen in de volgende tabellen die zijn onderverdeeld aan de hand van de volgende criteria: uitzettingscategorie, sector en land.

Risicogewogen waarde per uitzettingscategorie (vermogensklasse)

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

1.001.159

201.111

1.202.270

Regionale en lokale overheden

277.989

45.713

323.702

335

Banken

836.603

–35.342

801.261

176.490

Ondernemingen

2.371.288

–169.468

2.201.820

1.895.790

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

105.163

–28.760

76.403

44.638

Gedekt door onroerend goed

1.241.654

–3.513

1.238.141

871.732

Achterstallige posten

59.828

–9.741

50.087

67.728

Overige posten

70.639

70.639

70.639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

5.964.323

3.127.352

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

5.271.217

5.271.217

2.827.869

Buiten-balansposten

667.820

667.820

282.258

Derivaten

25.286

25.286

17.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

5.964.323

3.127.352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
vermindering

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

527.857

221.763

749.620

Regionale en lokale overheden

246.879

40.171

287.050

95

Banken

786.344

–80.758

705.586

146.450

Ondernemingen

2.292.452

–144.735

2.147.717

1.796.730

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

94.696

–21.619

73.077

45.230

Gedekt door onroerend goed

1.002.045

–4.741

997.304

721.764

Achterstallige posten

54.811

–10.081

44.730

59.037

Overige posten

65.433

65.433

65.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

5.070.517

2.834.739

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

4.276.216

4.276.216

2.479.346

Buiten-balansposten

765.508

765.508

333.408

Derivaten

28.793

28.793

21.985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

5.070.517

2.834.739

 

 

 

 

 

De netto waarde van de uitzettingen is de som van:

 • Activa, exclusief immateriële activa, exclusief disagio achtergestelde schulden (opgenomen onder overlopende activa) en na aftrek van disagio van obligaties (opgenomen onder de overlopende passiva);
 • Buiten-balansposten, bestaande uit voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten;
 • Derivaten, gewaardeerd tegen het kredietequivalent, dat is gebaseerd op de extra kosten of de gederfde opbrengst van een vervangende transactie in het geval dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet.

Kredietrisicovermindering betreft ontvangen onderpand (garanties en verpanding van toevertrouwde middelen). Hierdoor verschuift het kredietrisico van de uitzettingscategorie van de directe tegenpartij naar de uitzettingsklasse van de partij die het onderpand heeft verstrekt. Dit leidt tot de volledig aangepaste uitzetting voor elke uitzettingscategorie.

De risicogewogen waarde wordt berekend door de volledig aangepaste uitzetting te vermenigvuldigen met het risicogewicht en de conversiefactor. De definitie van de uitzettingscategorieën, de risicogewichten en conversiefactoren staan in de Basel II-richtlijnen.

Risicogewichten zijn afhankelijk van de uitzettingscategorie en de kredietwaardigheid van de directe tegenpartij of van de partij die het onderpand verstrekt. De risicogewichten per uitzettingscategorie van Triodos Bank zijn in lijn met de regels van Basel II:

 • Centrale overheden en centrale banken: 0%;
 • Regionale en lokale overheden: 0% voor Nederlandse overheden, 20% voor buitenlandse overheden; het percentage hangt af van nationale wetgeving;
 • Publiekrechtelijke lichamen: 100%;
 • Banken: 0% voor uitzettingen gedekt door verpanding van uitzettingen van Triodos Bank; 20% of 50% voor uitzettingen van of gegarandeerd door andere banken, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de uitzetting;
 • Ondernemingen: 100%;
 • Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen: 75% of 100%;
 • Gedekt door onroerend goed: 35% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed, 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door zakelijk onroerend goed;
 • Achterstallige posten: 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed; 100% of 150% voor overige uitzettingen; het percentage hangt af van het bedrag van de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren;
 • Overige posten (deelnemingen, onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en overige activa zonder tegenpartij): 100%.

Conversiefactoren gelden alleen voor buiten-balansposten. De conversiefactoren van Triodos Bank zijn:

 • Voorwaardelijke schulden: 0,5 of 1,0, afhankelijk van de aard van de verstrekte garantie;
 • Onherroepelijke faciliteiten: 0,2 of 0,5, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de kredietfaciliteit.

Risicogewogen waarde per sector

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

1.353.300

23

260.551

8

19

Basismaterialen

15.855

14.508

92

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

1.364

802

59

Consumentenproducten (non-food)

6.013

3.987

66

Detailhandel

22.732

17.439

1

77

Dienstverlening

415.164

7

333.201

11

80

Gezondheidszorg en sociale zorg

481.333

8

365.334

12

76

Landbouw, veeteelt en visserij

114.975

2

107.097

4

93

Media

23.042

14.461

63

Nutsbedrijven

1.197.395

20

1.064.418

34

89

Overheid

835.018

14

0

0

Particulieren

226.003

4

93.651

3

41

Technologie

474

474

100

Toerisme en vrije tijd

100.732

2

91.993

3

91

Transport en logistiek

11.358

10.321

91

Vastgoed

582.795

10

346.807

11

60

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

501

501

100

Voedingsmiddelen en dranken

70.938

1

64.715

2

91

Overige sectoren

505.331

9

337.092

11

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

100

3.127.352

100

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

990.203

20

247.372

9

25

Basismaterialen

19.008

18.419

1

97

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

1.412

667

47

Consumentenproducten (non-food)

7.700

5.216

68

Detailhandel

25.694

1

21.559

1

84

Dienstverlening

404.536

8

317.095

11

78

Gezondheidszorg en sociale zorg

418.985

8

316.535

11

76

Landbouw, veeteelt en visserij

121.764

2

110.141

4

90

Media

6.908

5.175

75

Nutsbedrijven

1.130.142

22

997.220

35

88

Openbaar bestuur

675.531

13

0

Particulieren

184.812

4

82.930

3

45

Technologie

0

Toerisme en vrije tijd

93.667

2

81.307

3

87

Transport en logistiek

9.941

9.464

95

Vastgoed

509.241

10

294.320

11

58

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

501

501

100

Voedingsmiddelen en dranken

74.084

2

62.014

2

84

Overige sectoren

396.388

8

264.804

9

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

100

2.834.739

100

56

 

 

 

 

 

 

De sectoren zijn gedefinieerd in de Basel II-richtlijnen. De risicogewogen waarde wordt toegerekend aan de sector van de directe tegenpartij.

Risicogewogen waarde per land

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Australië

800

800

100

België

1.237.252

21

596.477

19

48

Denemarken

6.764

5.489

81

Frankrijk

199.690

3

169.159

5

85

Duitsland

226.595

4

177.382

6

78

Ierland

57.943

1

56.925

2

98

Italië

3.155

3.155

100

Luxemburg

5.448

5.377

99

Nederland

2.479.701

42

928.107

30

37

Noorwegen

142

138

98

Spanje

911.357

15

685.229

22

75

Zweden

58

54

93

Verenigd Koninkrijk

835.396

14

499.051

16

60

Verenigde Staten

4

1

38

Overige landen

18

8

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

100

3.127.352

100

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Australië

808

808

100

België

1.088.326

21

545.694

19

50

Denemarken

7.105

5.829

82

Frankrijk

129.468

3

101.794

4

79

Duitsland

234.065

5

173.746

6

74

Ierland

61.090

1

58.859

2

96

Italië

3.394

3.394

100

Luxemburg

5.871

5.798

99

Nederland

2.075.951

41

865.454

31

42

Noorwegen

132

131

99

Spanje

653.036

13

572.284

20

88

Zweden

54

50

93

Verenigd Koninkrijk

809.791

16

499.479

18

62

Verenigde Staten

1.422

1.419

100

Overige landen

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.070.517

100

2.834.739

100

56

 

 

 

 

 

 

Risicogewogen waarde wordt toegerekend aan het land van de directe tegenpartij.

Looptijd activa per uitzettingscategorie

Onderstaande tabellen geven inzicht in de resterende looptijden van de activa per uitzettingscategorie. De kolom direct opeisbaar en onbepaalde looptijd omvat opgebouwde rente en vergoedingen, voorzieningen voor dubieuze debiteuren en balansposten zonder of met een onbekende looptijd.

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

395.736

10.059

73.458

274.030

247.875

1.001.158

Regionale en lokale overheden

2.436

105.000

81.500

39.156

49.000

277.092

Banken

250.495

163.546

175.555

222.954

13.899

826.449

Ondernemingen

77.638

42.243

129.883

545.245

1.013.820

1.808.829

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

4.437

680

2.380

8.672

55.745

71.914

Gedekt door onroerend goed

41.592

13.738

35.835

217.150

846.993

1.155.308

Achterstallige posten

29.367

663

1.790

13.681

14.327

59.828

Overige posten

70.639

70.639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

872.340

335.929

500.401

1.320.888

2.241.659

5.271.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Direct
opeisbaar en
onbepaalde
looptijd

Minimaal
2 dagen en
korter dan
3 maanden

Minimaal
3 maanden
en korter
dan 1 jaar

Minimaal
1 jaar
en korter
dan 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal
activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

63.991

10.000

50.645

300.958

102.263

527.857

Regionale en lokale overheden

1.927

95.000

60.000

45.993

43.959

246.879

Banken

392.912

138.382

192.493

51.858

2.000

777.645

Ondernemingen

77.594

51.291

119.884

460.268

896.119

1.605.156

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

6.097

1.122

2.209

7.830

43.993

61.251

Gedekt door onroerend goed

24.397

6.670

33.009

172.064

701.044

937.184

Achterstallige posten

30.837

535

1.604

10.936

10.899

54.811

Overige posten

65.433

65.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

663.188

303.000

459.844

1.049.907

1.800.277

4.276.216

 

 

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen

Onderstaande tabellen geven inzicht in de dubieuze en achterstallige vorderingen per sector en land. Dubieuze vorderingen zijn kredieten die naar verwachting niet volledig zullen worden terugbetaald in overeenstemming met de oorspronkelijke leningovereenkomst. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen voor het verschil tussen toekomstige verwachte kasstromen contant gemaakt tegen het originele rentepercentage van het contract en het totaalbedrag van het uitstaand obligo van de debiteur bij Triodos Bank. Achterstallige vorderingen zijn kredieten die meer dan 90 dagen openstaan.

Dubieuze en achterstallige vorderingen per sector

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

379

235

48

Bouwnijverheid en infrastructuur

51

51

12

Consumentenproducten (non-food)

507

164

69

Detailhandel

685

353

222

79

Dienstverlening

12.888

1.847

915

1.597

Gezondheidszorg en sociale zorg

20.883

4.306

2.580

13.899

Landbouw, veeteelt en visserij

24.043

9.496

2.880

6.949

Media

70

70

29

790

Nutsbedrijven

38.097

28.261

11.988

2.462

Particulieren

7

Toerisme en vrije tijd

12.249

4.802

262

787

Transport en logistiek

56

32

–17

Vastgoed

2.057

469

415

93

Voedingsmiddelen en dranken

4.466

1.619

771

8.525

Overige sectoren

14.205

4.454

737

1.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

130.636

56.159

20.911

36.716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

225

185

–895

Bouwnijverheid en infrastructuur

87

74

52

51

Consumentenproducten (non-food)

316

93

97

Detailhandel

824

502

–28

48

Dienstverlening

12.254

1.276

144

2.436

Gezondheidszorg en sociale zorg

11.571

1.561

1.045

15.591

Landbouw, veeteelt en visserij

22.921

6.417

2.474

7.251

Media

111

82

70

Nutsbedrijven

29.764

16.171

6.973

1.566

Particulieren

105

Toerisme en vrije tijd

10.574

4.703

3.082

2.668

Transport en logistiek

51

45

Vastgoed

2.096

57

11

Voedingsmiddelen en dranken

1.912

859

442

4.225

Overige sectoren

11.348

4.558

2.404

1.467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

104.054

36.583

15.801

35.478

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen per land

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

België

26.014

16.082

3.218

293

Frankrijk

Duitsland

7.371

2.249

889

17.490

Ierland

714

370

89

1.084

Nederland

72.797

30.241

14.294

4.476

Spanje

16.578

3.819

1.520

10.115

Verenigd Koninkrijk

7.162

3.398

901

3.258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

130.636

56.159

20.911

36.716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze
vorderingen
per ultimo

Voorziening
voor
dubieuze
debiteuren
per ultimo

Waarde-
aanpassingen
gedurende
het jaar

Achterstallige
vorderingen
(excl. dubieuze
vorderingen)
per ultimo

 

 

 

 

 

België

20.888

13.424

5.798

1.066

Frankrijk

1

Duitsland

5.951

1.248

775

11.681

Ierland

800

380

–18

1.455

Nederland

59.741

16.744

7.765

2.562

Spanje

9.289

2.129

518

15.131

Verenigd Koninkrijk

7.385

2.658

963

3.582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

104.054

36.583

15.801

35.478