Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

27. Personeels- en andere beheerkosten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Personeelskosten:

 

 

• salarissen

39.536

36.482

• pensioenlasten

4.520

3.653

• sociale lasten

6.826

5.803

• uitzendkrachten

4.988

3.342

• diverse personeelskosten

4.459

4.191

• geactiveerde personeelskosten

–1.075

–810

 

 

 

 

 

 

 

59.254

52.661

 

 

 

Andere beheerkosten:

 

 

• kantoorkosten

4.316

3.893

• IT-kosten

4.282

3.689

• externe administratiekosten

3.556

3.732

• reis- en verblijfkosten

2.696

2.480

• advies- en accountantskosten

2.631

2.313

• publiciteitskosten

7.142

7.039

• huisvestingskosten

7.044

5.392

• overige kosten

2.773

3.165

 

 

 

 

 

 

 

34.440

31.703

 

 

 

 

 

 

 

93.694

84.364

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

697,7

639,6

 

 

 

Pensioenlasten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Pensioenlasten, toegezegde bijdrageregelingen

2.266

1.708

Pensioenlasten, toegezegde pensioenregelingen

2.254

1.945

 

 

 

 

 

 

 

4.520

3.653

 

 

 

De pensioenlasten van de toegezegde bijdrageregelingen en de toegezegde pensioenregelingen zijn gebaseerd op de over het boekjaar verschuldigde premies.

Pensioenregeling per land

De pensioenregeling van Triodos Bank in Nederland is een combinatie van een toegezegde pensioenregeling en een toegezegde bijdrageregeling. Voor het deel van het bruto jaarsalaris tot en met EUR 49.297 geldt een toegezegde pensioenregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het toekennen van het opgebouwde pensioen. Voor het deel van het bruto jaarsalaris boven EUR 49.297 geldt een toegezegde bijdrageregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie.

Aan de pensioenregeling in Nederland nemen ook medewerkers van gelieerde partijen deel. De totale pensioenverplichting en de hieruit voortvloeiende lasten worden opgenomen en toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening van Triodos Bank NV. Een deel van de lasten wordt doorbelast aan gelieerde partijen op basis van hun aandeel in de totale salarissen van de deelnemende medewerkers.

De pensioenregelingen van Triodos Bank in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland zijn toegezegde bijdrageregelingen, die zijn ondergebracht bij levensverzekeringsmaatschappijen in die landen. De verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie. De deelname aan de pensioenregeling is voor de medewerkers van België en Spanje verplicht. In België bedraagt de werknemersbijdrage 2% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6%. In Spanje bedraagt de pensioenpremie 1,5% van het salaris; deze wordt geheel gedragen door de werkgever.

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is deelname aan de pensioenregeling vrijwillig. In het Verenigd Koninkrijk varieert de werknemersbijdrage tussen 0% en 15% van het salaris. De werkgeversbijdrage bedraagt 3% of 10% van het salaris. Van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk neemt 80% deel aan de pensioenregeling. In Duitsland bedraagt de werknemersbijdrage 3,33% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6,67%. Van de werknemers in Duitsland neemt 95% deel aan de pensioenregeling.

Overige lasten

De overige lasten zijn inclusief een positieve correctie inzake het geschatte verlies uit de depositogarantieregeling voor een bedrag van EUR 0,6 (2011: last van EUR 0,5 miljoen).

Bezoldigingsbeleid

Het beloningssysteem van Triodos Bank is gebaseerd op het uitgangspunt dat de inkomsten worden gegenereerd door de inspanning van alle medewerkers gezamenlijk.

De vergoedingen van leden van de Directie worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de Nomination and Compensation Committee. Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het beloningssysteem van Triodos Bank.

De vergoedingen voor commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het Administratiekantoor) worden vastgesteld door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders respectievelijk de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Certificaathouders. De geboden beloning is bescheiden, waarmee voldoende competente bestuursleden kunnen worden aangetrokken en behouden.

Kernelementen van het internationaal bezoldigingsbeleid van Triodos Bank zijn:

 • Triodos Bank handhaaft haar beleid om geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Daarnaast is duurzaamheid naar haar aard het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als lange termijn.
 • Triodos Bank kan medewerkers een extra individuele ‘blijk van waardering’ toekennen van maximaal één maandsalaris. Deze bijdragen zijn voor buitengewone prestaties ter beoordeling van het management in overleg met Human Resources. Een dergelijk blijk van waardering is niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen en wordt altijd achteraf aangeboden.
 • Eens per jaar kan een collectieve blijk van waardering worden betaald voor de totale prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit zeer bescheiden bedrag is hetzelfde voor alle medewerkers en bedraagt maximaal EUR 500 per medewerker. Deze beloning kan worden uitgekeerd in contanten of in certificaten van aandelen van Triodos Bank NV.
 • De vaste salarissen dienen te worden afgestemd op het gemiddelde van de financiële markt om de juiste kwaliteit medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • De factor waarmee het maximumsalaris in de laagste schaal en het maximumsalaris voor het seniormanagement verschilt, wordt in elk land zorgvuldig in de gaten gehouden (deze verhouding in Nederland was 9,4 in 2012), om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de hoogste en laagste salarissen niet buitensporig is.
 • Ontslagvergoedingen moeten bescheiden zijn. Eventuele wetgeving of algemeen aanvaarde normen in een land dienen te worden nageleefd. Onderprestaties mogen in geen geval worden beloond met een ontslagvergoeding.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen verstrekt aan de leden van de Directie.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2012

2012

2011

2011

2011

Bedrag
Openstaand

Gemiddeld rentevoet

Aflossingen

Bedrag
Openstaand

Gemiddeld rentevoet

Aflossingen

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Aeby

125

3,6%

125

3,6%

 

 

 

 

 

 

 

Aan de overige directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank zijn geen andere leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bank kent uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.

Bezoldiging Directie

De bezoldiging van de Directie is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Salarislasten

538

677

Pensioenlasten

161

143

Sociale lasten

55

27

 

 

 

 

 

 

 

754

847

 

 

 

De sociale lasten zijn inclusief een crisisbelasting van EUR 31.000.

De salarislasten van de Directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

*

Statutair directeur

**

Michael Jongeneel is per 1 januari 2012 benoemd tot directeur van Triodos Investment Management.
Hij is op 1 april 2012 teruggetreden als lid van de Directie en benoemd tot waarnemend COO.

 

 

 

Pierre Aeby*

223

217

Peter Blom*

272

265

Michael Jongeneel**

43

195

 

 

 

 

 

 

 

538

677

 

 

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in euro’s

2012

2012

2012

2012

2011

 

Vergoeding

Vergoedingen voor commissies

Vergoeding voor reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

 

David Carrington

13.958

3.000

16.958

14.958

Marcos Eguiguren

13.958

4.000

3.500

21.458

18.958

Marius Frank

13.958

4.250

18.208

14.979

Mathieu van den Hoogenband

13.958

13.958

11.458

Jan Lamers

13.958

3.500

17.458

15.625

Margot Scheltema

13.958

5.000

18.958

16.458

Hans Voortman (voorzitter)

20.542

3.000

23.542

19.625

Carla van der Weerdt

13.958

4.000

17.958

14.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.248

20.250

10.000

148.498

126.852

 

 

 

 

 

 

De aan de Raad van Commissarissen betaalde vergoedingen zijn gewijzigd tijdens de op 25 mei 2012 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 15.000 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 22.000 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 4.000 per jaar voor een lid van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 5.000 per jaar voor de voorzitter van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 3.000 per jaar voor leden van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 4.250 per jaar voor de voorzitter van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 500 per retour reis (met een maximum van EUR 10.000 per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor leden van de Raad die naar een vergadering reizen die buiten hun woonland plaats vindt.

De heer Eguiguren en de dames Van der Weerdt en Scheltema (voorzitter) vormen de Audit en Risk Committee. De heren Frank (voorzitter) en Voortman vormen de Nomination and Compensation Committee.

Bezoldiging Bestuur Administratiekantoor

De bezoldiging van de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het ‘Administratiekantoor’) is als volgt (bedragen in euro’s):

Download XLS

Bedragen in euro’s

2012

2012

2012

2011

 

Vergoeding

Vergoeding voor reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

Marjatta van Boeschoten

5.167

3.000

8.167

6.788

Frans de Clerck

5.167

2.500

7.667

6.788

Luis Espiga

5.167

3.500

8.667

7.288

Jan Nijenhof

5.167

500

5.667

3.788

Max Rutgers van Rozenburg (voorzitter)

7.692

1.500

9.192

5.992

Josephine de Zwaan

5.167

1.000

6.167

3.788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.527

12.000

45.527

34.432

 

 

 

 

 

De aan de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank betaalde vergoedingen zijn gewijzigd tijdens de op 25 mei 2012 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 5.570 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 8.400 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 500 per retour reis (met een maximum van tien retour reizen per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor Bestuursleden die naar een vergadering reizen die buiten hun woonland plaatsvindt.