Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

18. Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de geconsolideerde balans is gelijk aan het eigen vermogen op de vennootschappelijke balans. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

Reële waarden

Onderstaande tabel geeft inzicht in de reële waarde van de financiële instrumenten per 31 december 2012. De reële waarde van rentedragende waardepapieren is de marktwaarde. Voor bankiers, kredieten, toevertrouwde middelen met een vaste rentelooptijd en de achterstelde lening is de reële waarde bepaald door middel van de netto contante waarde van verwachte rente en aflossingskasstromen met behulp van de marktrentes ultimo boekjaar. De reële waarde van de overige posten wordt gelijkgesteld aan de balanswaarde.

De reële waarde van de overige activa en passiva bevat tevens de belastinglatentie in verband met het verschil tussen balanswaarde en reële waarde. Het nog niet afgeschreven agio en disagio van de rentedragende waardepapieren is opgenomen in de balanswaarde van de rentedragende waardepapieren.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2012

2011

2011

 

Balans-
waarde

Reële
waarde

Balans-
waarde

Reële
waarde

*

De reële waarde wordt negatief beïnvloed door de belastingeffecten van alle reële-waardecorrecties die onder overig zijn verantwoord.

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

Kasmiddelen

380.497

380.497

51.631

51.631

Overheidspapier

15.000

15.000

Bankiers

561.167

561.927

670.649

670.452

Kredieten

3.285.359

3.325.547

2.837.818

2.907.188

Rentedragende waardepapieren inclusief agio/disagio

918.985

964.325

586.170

600.476

Aandelen

4

4

4

4

Deelnemingen

7.594

7.594

3.166

3.166

Overig

134.269

122.371*

125.315

110.925*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.287.875

5.362.265

4.289.753

4.358.842

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Bankiers

62.799

62.799

34.902

34.902

Toevertrouwde middelen

4.593.501

4.632.197

3.730.708

3.758.084

Overig

66.306

66.306

72.977

71.521

Eigen vermogen

565.269

565.269

451.166

451.166

Herwaardering

35.694

43.169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.287.875

5.362.265

4.289.753

4.358.842

 

 

 

 

 

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2012

2011

2011

 

Contractwaarde

Reële waarde

Contractwaarde

Reële waarde

 

 

 

 

 

Derivatives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutatermijncontracten (verkoop vreemde valuta)

223.097

228.070

195.641

208.462

Valutatermijncontracten (aankoop vreemde valuta)

224.447

228.608

196.701

208.986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447.544

456.678

392.342

417.448

 

 

 

 

 

De geschatte reële waarden die worden opgegeven door financiële instellingen zijn niet één op één vergelijkbaar vanwege de grote verscheidenheid in waarderingsmethoden en de vele schattingen. Het gebrek aan een objectieve waarderingsmethode brengt met zich mee dat geschatte reële waarden in hoge mate subjectief zijn voor wat betreft de veronderstelde looptijden en de toegepaste rentepercentages. Daarom moeten lezers voorzichtig zijn als ze de informatie in dit deel van de toelichting willen gebruiken om reële waarden van verschillende financiële instellingen met elkaar te vergelijken.