Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vennootschappelijke balans per 31 december 2012

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

31.12.2012

31.12.2011

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

 

380.497

51.631

Overheidspapier

 

15.000

Bankiers

31

559.545

668.243

Kredieten

 

3.253.359

2.800.818

Rentedragende waardepapieren

 

896.530

573.096

Aandelen

32

4

4

Deelnemingen

33

28.607

24.175

Immateriële vaste activa

34

9.508

10.449

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

35

20.478

19.074

Overige activa

 

57.435

32.694

Overlopende activa

 

82.337

68.748

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

5.288.300

4.263.932

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

 

62.799

34.902

Toevertrouwde middelen

36

4.595.562

3.708.575

Overige schulden

 

9.845

7.266

Overlopende passiva

 

49.228

46.510

Voorzieningen

37

297

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.717.731

3.797.466

 

 

 

 

Achtergestelde schulden

 

5.300

15.300

 

 

 

 

Kapitaal

38

375.881

305.688

Agioreserve

39

101.656

76.234

Herwaarderingsreserve

40

8

49

Wettelijke reserve

41

6.031

7.024

Overige reserves

42

59.067

44.847

Onverdeelde winst

 

22.626

17.324

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

565.269

451.166

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

5.288.300

4.263.932

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

 

60.860

64.542

Onherroepelijke faciliteiten

 

606.960

700.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

667.820

765.508