Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank (Groep)

Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank inclusief de beleggingsfondsen en Private Banking is met 1,3 miljard (19%) gestegen tot EUR 8,0 miljard. (Invloedrijke factor)

 

 

 

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2012 met 18% gestegen tot EUR 152 miljoen (2011: EUR 129 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management bedroeg EUR 23 miljoen (2011: EUR 23 miljoen). De provisie-inkomsten in 2012 bedroegen 31% (2011: 35%) van de totale baten. Dat is conform de verwachtingen.

Het totale beheerd vermogen – bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking – is met EUR 1,3 miljard (19%) gestegen tot EUR 8,0 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 23% tot EUR 5,3 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een geslaagde aandelenemissie. De verwachte groei bedroeg 15 tot 20%.

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank steeg met 23%. De verwachte groei was 15 tot 20%. Eind 2012 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank ruim 437.000. De groei geeft aan dat steeds meer mensen bewust willen bankieren.

De verhouding bedrijfslasten ten opzichte van totale baten was eind 2012 66% (2011: 70%). Dit is het gevolg van hogere rente- en provisiebaten uit kredietactiviteiten in combinatie met strikte kostenbeheersing.

De nettowinst over 2012 bedroeg EUR 22,6 miljoen, 31% meer dan in 2011. (Invloedrijke factor)

De winst vóór belastingen en toevoegingen aan kredietvoorzieningen steeg van EUR 38,8 miljoen naar EUR 51,5 miljoen. Dit is te danken aan de groei van zowel de balans als van de fondsen in beheer. Tevens speelde het verbeteren van de efficiëntie een rol. De nettowinst van EUR 22,6 miljoen was 31% hoger (2011: EUR 17,3 miljoen). De voorzieningen voor dubieuze debiteuren waren iets hoger, namelijk 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%).

Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 4,5% in 2012 (2011: 4,3%). De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Dit is een realistisch langetermijngemiddelde voor het type bancaire activiteiten van Triodos Bank. De verschillende vestigingen van de bank hebben in het recente verleden aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken onder stabiele economische- en financiële omstandigheden. De huidige economische omstandigheden leiden ertoe dat centrale banken de rentetarieven kunstmatig laag houden. Dat pakt ongunstig uit voor Triodos Bank. De economische crisis verklaart een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor slechte kredieten. De winst bleef in 2012, zoals verwacht, daardoor lager dan 7%.

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de kansen die de bank kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid de komende jaren sterk in de belangstelling staat. Onder de huidige marktomstandigheden verwacht Triodos Bank dit doel nog niet binnen de komende drie jaar te bereiken. Dit ondanks de voordurende aandacht die de bank geeft aan het verhogen van haar winstgevendheid.

De winst per aandeel – berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen – bedroeg EUR 3,37 (2011: EUR 3,18). Dit is een stijging van 6%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2011: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 58% (2011: 61%).

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank is met 23% gestegen, wat meer was dan de verwachte groei van tussen de 15 en 20%. Eind 2012 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank meer dan 437.000. (Invloedrijke factor)

 

Triodos Bank verhoogde haar aandelenkapitaal met EUR 96 miljoen (25%). Deze verhoging werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers en liepen gedurende heel 2012 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Het aantal certificaathouders is gestegen van 21.638 naar 26.876. Het eigen vermogen groeide met 25% (van EUR 451 miljoen tot EUR 565 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit winst (minus dividend). De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen, functioneerde opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2012 EUR 75 (eind 2011: EUR 74).

De solvabiliteitsratio (BIS-ratio) wordt met ingang van 2008 berekend volgens de Basel II-richtlijnen. Eind 2012 bedroeg de BIS-ratio 16,0% (2011: 14,4%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 12%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 15,9% (2011: 14,0%).