Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Risico en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Risicomanagement bij Triodos Bank moet ervoor zorgen dat de bank haar langetermijnstrategie kan uitvoeren en daarbij voldoende robuust is om tegenslagen op te kunnen vangen.

Risicomanagement is in de gehele organisatie verankerd. Directie en management zijn primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, maar krijgen bij de beoordeling en beheersing van risico’s steun van risicomanagers. Op groepsniveau worden de risico’s ingeschat om het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar risicobereidheid. Bij ‘risicobereidheid’ gaat het om het risiconiveau waarop de bank bereid is haar zakelijke doelstelling te bereiken (de zogenaamde ‘risk appetite’).

Ten behoeve van de risico-inschattingen voert elke businessunit een strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden potentiële risico’s vastgesteld en wordt aangegeven op welke manier die beheerst kunnen worden. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie, en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank.

De uitkomst van deze beoordelingen is benut om stressscenario’s vast te stellen die zijn gebruikt om de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank te toetsen. De uitkomsten van deze tests waren bevredigend.

Er is een volledig geïntegreerd risicomanagementverslag ontwikkeld. Dat biedt inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de risicobereidheid). Het verslag geeft helderheid over specifieke risicothema’s en biedt daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau. Het verslag wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

Het Asset and Liability Management-systeem geeft het maandelijkse Asset and Liability Committee meer inzicht in renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer.

De kredietrisicofunctie is belangrijk bij het bepalen van de risico’s van kredietenaanvragen. Verder speelt het een cruciale rol bij het managen en beheersen van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille. Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag hangt sterk samen met het profiel van de aanvrager. Daarom is het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vestigingen van de bank. De centrale kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote kredietaanvragen en speelt een belangrijke rol bij het monitoren van het kredietrisico van de volledige kredietportefeuille van Triodos Bank.

Het hoofdstuk Risicomanagement van de jaarrekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de onderneming. Het beschrijft bovendien het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank zijn regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.