Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kapitaaleisen en Bazel III-richtlijnen

Regelgeving is steeds nadrukkelijker gericht op het realiseren van een robuuste bankensector. Deze koers wordt vormgegeven door strengere solvabiliteits- en liquiditeitseisen aan banken. Dergelijke aanscherpingen vinden onder meer hun plek in de richtlijnen van het Basel Comité van Bankentoezichthouders. Triodos Bank voldoet aan de liquiditeits- en kapitaalseisen die zijn neergelegd in Basel III (uitgaande van de meest actuele informatie rond de aanscherpingen).

De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk. Dit is een belangrijk punt van aandacht geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt in de nasleep van de financiële crisis en door de Basel III-regelgeving. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van 12 tot 14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig is om een gezond en veilig risicoprofiel te garanderen. Van belang in dit verband zijn de kwaliteit van het kapitaal en de solvabiliteit. Ruim 99% van de solvabiliteit van Triodos Bank is afkomstig van vermogen. Het economisch kapitaal wordt berekend volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process. Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht.

In 2012 zijn we er in geslaagd om meer dan EUR 96 miljoen kapitaal aan te trekken. Dat overtrof de doelstelling ruimschoots. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2012 houden op 16,0%, ruim boven de voor ons geldende eisen.

De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2012 zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa in de landen waar we de liquide middelen ook hebben aangetrokken. In Nederland hebben we onze liquiditeiten vooral belegd in Nederlandse staatsobligaties, gemeenten, banken en de Europese Centrale Bank. In België hebben we onze liquiditeiten voornamelijk belegd in Belgische staatsobligaties en banken. In Spanje zijn de middelen belegd in Spaanse staatsobligaties. In de andere landen waar Triodos Bank actief is, hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd bij andere banken.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) zijn beiden ruim boven de minimumeisen van Basel III.

In control-verklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd. Het staat onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en -procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement- en compliancefunctie als onderdeel van het interne controlesysteem, wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van de corporate governance, interne controles en compliance en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne audit-activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in control-verklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen.

De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen in 2012 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute, zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.