Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Verificatieverklaring

Onafhankelijk assurance rapport

Aan de lezers van het online Jaarverslag 2013 van Triodos Bank N.V.

De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. (verder Triodos Bank) heeft ons verzocht zekerheid te verstrekken over de secties ‘Milieuverslag’ en ‘Sociaal verslag’ (verder: de Secties) in het online Jaarverslag 2013 (hierna: “het Jaarverslag”). De Raad van Bestuur van Triodos Bank is verantwoordelijk voor het opstellen van het Jaarverslag, inclusief het bepalen van de te rapporteren materiële onderwerpen. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance rapport te verstrekken op basis van de hierna beschreven opdracht.

Wat was de reikwijdte van onze opdracht?

Onze opdracht was gericht op het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid of de Secties, in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria zijn weergegeven.

We verschaffen geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en ambities van Triodos Bank.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan de werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Welke verslaggevingscriteria heeft Triodos Bank gebruikt?

Triodos Bank hanteert de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van de Global Reporting Initiative (GRI) voor het opstellen van haar Jaarverslag. Voor het opstellen van de Secties hanteert Triodos Bank de relevante onderdelen van de G3.1. De Secties moeten worden beschouwd in samenhang met deze toelichting.

Welke assurance-standaard hebben wij gebruikt?

We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Standaard 3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen” van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Op basis van deze standaard is het onder andere vereist dat de leden van het assurance team over de specifieke kennis, vaardigheden en vaktechnische bekwaamheden beschikken die nodig zijn om assurance te verstrekken bij duurzaamheidsinformatie alsmede dat die leden voldoen aan de vereisten van de Ethische Code voor Professionele Accountants van IFAC, inclusief onafhankelijkheid.

Wat hebben wij gedaan?

  • We hebben ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Het uitvoeren van een risico-analyse, waaronder een media-analyse, om relevante milieu- en sociale issues voor Triodos Bank te identificeren in de rapportageperiode;
  • Het beoordelen van de opzet en implementatie van systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking, waaronder de aggregatie van data voor de Secties;
  • Het afnemen van interviews met relevante medewerkers op groeps- en lokaal niveau die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de informatie in de Secties;
  • Op basis van deelwaarnemingen interne en externe documentatie beoordeeld om te bepalen of de informatie in de Secties adequaat is onderbouwd;
  • Een beoordeling van de data en trendverklaringen ingediend door alle locaties voor consolidatie op groepsniveau.

Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke wijzigingen in de Secties besproken en hebben wij vastgesteld dat deze wijzigingen adequaat zijn verwerkt in de definitieve versie.

Conclusie

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat de Secties ‘Milieuverslag’ en ‘Sociaal verslag’, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet zijn weergegeven in overeenstemming met de verslaggevingscriteria.

Amstelveen, 27 februari 2014

KPMG Accountants N.V.
P.A.M. de Wit RA