Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Beleid en naleving

Uitgangspunten van het milieubeleid

De grootste invloed heeft Triodos Bank door het financieren van duurzame en innovatieve projecten en ondernemers. Maar als instelling is de bank uiteraard ook verantwoordelijk voor de eigen ecologische impact.

Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank is de trias energetica. Dat betekent dat de bank haar energieverbruik zoveel mogelijk beperkt, dat daar waar mogelijk duurzame energie of duurzame bronnen worden gebruikt, en dat de klimaateffecten vanopgewekte energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert en compenseert de bank haar milieubelasting. Triodos Bank is een klimaatneutrale (CO2-neutrale) organisatie.

Naast aandacht voor de milieubelasting van de organisatie, worden ook sociale aspecten betrokken bij het beoordelen van leveranciers en de producten die worden gebruikt.

Triodos Bank doet alleen zaken met toeleveranciers en bedrijven die voldoen aan hoge sociale standaarden. Ze respecteren vanzelfsprekend niet alleen mensen- en werknemersrechten, maar zijn ook actief bij het realiseren van positieve sociale verandering in de samenleving. Bijvoorbeeld door sociale projecten te steunen of door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Verder vindt Triodos Bank het belangrijk dat de partijen waarmee zaken worden gedaan, bewust de milieueffecten van hun activiteiten minimaliseren. Ze zijn verder zoveel mogelijk lokaal ingebed in de samenleving en leveren op die manier een maatschappelijke en sociale bijdrage.

De bank doet bij voorkeur zaken met partijen die in de directe omgeving van de kantoren van Triodos Bank gevestigd zijn. Dit met het oog op het reduceren van milieubelasting door vervoer en aanvoer van goederen en diensten.

Bij het inkopen van goederen en diensten wordt altijd gezocht naar een eerlijke prijs die toeleveranciers de ruimte biedt om milieu- en sociaalbewust te opereren. Zo mag de inkoopprijs niet ten koste gaan van de belangen van werknemers van de partijen waarmee zaken worden gedaan.

Daarnaast zijn kwaliteitsaspecten van grote betekenis bij het inkoopbeleid. Triodos Bank wil kwalitatief verantwoorde goederen en diensten inkopen en zorgen voor gezonde en prettige gebouwen en werkplekken voor haar medewerkers.

Triodos Bank heeft een handleiding die als leidraad dient voor medewerkers bij het inkopen van goederen en diensten of bij het uitbesteden van taken.

In dit hoofdstuk ligt het accent op de vraag hoe Triodos Bank haar milieubeleid vormgeeft en wat de milieuprestaties van de bank waren in 2013.

Milieuoverwegingen zijn een integraal onderdeel van alle activiteiten van Triodos Bank. De bank ondersteunt duurzame ontwikkeling daar waar mogelijk op actieve wijze. Eindverantwoordelijkheid voor het milieubeleid ligt bij de Directie. De uitvoering ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker.

Beleid en naleving

Milieuoverwegingen zijn een integraal onderdeel van alle activiteiten van Triodos Bank. De bank ondersteunt duurzame ontwikkeling daar waar mogelijk op actieve wijze. Eindverantwoordelijkheid voor het milieubeleid ligt bij de Directie. De uitvoering ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker.

De kernelementen van het milieubeleid zijn:

  1. Triodos Bank richt zich bij haar (bancaire) financieringsbeleid op activiteiten die een duurzame ontwikkeling beogen
  2. Triodos Bank streeft bij haar eigen activiteiten naar het voorkomen en/of verminderen van milieubelasting door milieuoverwegingen integraal onderdeel van haar activiteiten te maken
  3. Triodos Bank leeft alle relevante wettelijke bepalingen na, inclusief alle bijbehorende regels en afspraken
  4. Triodos informeert en schoolt haar medewerkers waar nodig, voor een effectieve uitvoering van het milieubeleid
  5. Triodos Bank streeft naar een open dialoog met al haar stakeholders. In het jaarverslag worden de resultaten van haar milieubeleid gerapporteerd en doelen gesteld voor volgende jaren
  6. Triodos Bank streeft naar voortdurende verbetering en ontwikkeling van het milieumanagementsysteem
  7. Triodos Bank hanteert een periodieke beoordeling van de implementatie van haar milieubeleid.

Er zijn over 2013 geen milieu-incidenten of overtredingen van de milieuwet- en regelgeving te melden.