Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies, zoals uiteengezet in het hoofdstuk Corporate Governance: de Audit & Risk Committee en de Nomination & Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar regelmatig bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de volledige Raad van Commissarissen, waar de formele besluitvorming plaatsvindt.

De samenstelling van de commissies is als volgt:

Audit and Risk Committee

 • Margot Scheltema, Voorzitter
 • Marcus Eguiguren Huerta
 • Carla van der Weerdt

Nomination and Compensation Committee

 • Marius Frank (Voorzitter) tot 17 mei 2013
 • Mathieu van den Hoogenband (Voorzitter) vanaf 17 mei 2013
 • Hans Voortman
 • David Carrington vanaf mei 2013

Voor nadere informatie over de commissarissen zie de biografieën.

De competentiematrix, die in 2011 voor de eerste keer werd opgesteld, is eind 2013 geactualiseerd. In de matrix staan de vakgebieden waarin commissarissen aanzienlijke expertise hebben; met behulp van de matrix kan worden beoordeeld of de Raad van Commissarissen over de juiste vaardigheden beschikt om zijn taken te verrichten.

De matrix is gebaseerd op de vereisten zoals vermeld in het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen, dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Activiteiten van de Audit and Risk Committee

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2013 zes keer bijeengekomen. Elke bijeenkomst werd bijgewoond door de Chief Financial Officer, het Hoofd Interne Audit en het Hoofd Risicomanagement van Triodos Bank. Vier bijeenkomsten werden bijgewoond door de externe accountant.

Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken. De voorzitter van de ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen met de externe accountant gevoerd. De ARC hecht groot belang aan een effectieve, onafhankelijke en professionele interne auditfunctie binnen Triodos Bank en is positief ten aanzien van de aanhoudende inspanningen van het Hoofd Interne Audit om de impact van de functie te vergroten. Dit omvat onder andere een adequate rapportage van belangrijke auditbevindingen, alsmede de follow-up van auditkwesties met inbegrip van de reacties van het management.

Tijdens haar beraadslagingen heeft de Commissie kwesties beoordeeld zoals: het overkoepelende risico- en controleraamwerk van Triodos Bank, de jaarrekening en de kwartaalcijfers, de bevindingen van de interne accountant, belangrijke administratieve beslissingen, krediet- en sectorconcentratierisico, financieel beheer en risicobereidheid. De ARC heeft bijzondere aandacht besteed aan de follow-up van suggesties voor verbetering door De Nederlandsche Bank, en de behoefte aan verdere versterking van de organisatie van het risicomanagement. Hiertoe zal een Director Risk worden aangesteld. De voorzitter van de ARC is nauw betrokken bij dit wervingsproces. De ARC staat positief tegenover de aanstelling van een Director Finance. Tot slot heeft de ARC zich beziggehouden met een grondige evaluatie van het beleid dat de bank voert ten aanzien van risicobeheer en -management, met in het bijzonder aandacht voor kredietrisico’s. Dit omvat onder andere kwaliteit van gegevens, waardering van zekerheden, classificatie van risico’s, kredietbeoordelingen en afdoende documentatie over deze zaken.

Net als in voorgaande jaren zijn in 2013 een toereikend Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) en Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) uitgevoerd en is het Herstelplan geproduceerd en gepresenteerd aan De Nederlandsche Bank.

In 2013 konden de kredietverliezen, gezien de economische omstandigheden, redelijk genoemd worden. Geconstateerd werd echter dat het overheidsbeleid in Spanje op het gebied van subsidies voor zonne-energieprojecten sterk aan verandering onderhevig was. De ARC blijft deze ontwikkeling nauwgezet volgen.

De ARC is blij met de diversificatie van de kredietportefeuille, die deels werd veroorzaakt door de introductie van duurzame hypotheken. De commissie merkt op dat verdere diversificatiestappen worden overwogen, waaronder andere mogelijkheden om liquiditeitsoverschotten te beleggen.

De ARC heeft met de externe accountant gesproken over de managementletter, onder meer over de opmerkingen van de externe accountant over de interne controle. Het doet de ARC genoegen dat de interne controle van Triodos Bank toereikend is bevonden op basis van uitgebreide informatie, waaronder externe en interne audit, en compliance- en risicomanagementrapporten.

Activiteiten van de Nomination and Compensation Committee

De voltallige Nomination & Compensation Committee (NCC) is in 2013 een aantal keren bijeengekomen. De voorzitter van de Directie neemt deel aan de vergaderingen van de NCC.

Een van de belangrijkste taken van de NCC is het adviseren van de voltallige Raad van Commissarissen over het beloningsbeleid van Triodos Bank en het vaststellen van het beloningspakket van de Statutaire Directie in het bijzonder. Ook adviseert de commissie de Raad van Commissarissen over de beloning van Managing Directors, die direct onder de Statutaire Directie vallen. De leden van de NCC hebben ervaring op topmanagementniveau en een goede kennis van en ervaring met performancemanagement en beloningen. Daarnaast winnen zij in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, externe deskundigen.

De bestaande arbeidscontracten van de twee Statutaire Directeuren zijn beoordeeld en geactualiseerd, om ze in lijn te brengen met nieuwe regelgeving.

De coördinatie van de werving van een opvolger van de voorzitter van de Raad van Commissarissen stond in 2013 hoog op de agenda. Het profiel voor de functie van voorzitter werd aangepast, omdat het erg moeilijk bleek om kandidaten te vinden beschikkend over uitgebreide bankervaring, een bewezen staat van dienst op het gebied van management en een sterke betrokkenheid bij de waarden, die ten grondslag liggen aan de activiteiten van Triodos Bank. Besloten werd dat tenminste één nieuw te benoemden commissaris, en niet noodzakelijkerwijs de voorzitter, over een gedegen bankervaring moet beschikken. Als gevolg hiervan is in de loop van 2013 een start gemaakt met de werving voor een nieuwe commissaris met veel ervaring op het gebied van retail banking in een topmanagement functie bij een bank. Deze nieuwe commissaris zal Jan Lamers opvolgen, die in 2014 aftreedt.

De NCC heeft in het kader van een programma voor permanente educatie, een tweedaagse trainingssessie georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en de Directie. Dit programma voldoet aan de eis van de Code Banken voor de opzet van een dergelijk programma. In 2013 zijn tijdens de sessie de ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en regelgeving aan de orde geweest, alsmede de visie die ten grondslag liggen aan de missie van Triodos Bank en de persoonlijke en professionele relevantie daarvan voor de leden van de Raad. Voorts is de dynamiek binnen de Raad van Commissarissen van Triodos Bank aan de orde geweest. De trainingssessie vond plaats onder leiding van een extern adviseur.

In 2013 heeft de NCC de Raad van Commissarissen geadviseerd over de evaluatie van het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank. Het beleid is nu volledig in lijn met de Europese en Nederlandse regelgeving met betrekking tot het beloningsbeleid voor banken. Nadere informatie over het internationale beloningsbeleid vindt u op de jaarrekening.

Tijdens de bijeenkomsten van de NCC is verder gesproken over:

 • Het beleidsdocument ‘Relaties op het Werk’;
 • De omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de geschiktheidsmatrix van de Raad van Commissarissen;
 • Jaarlijkse evaluaties Statutaire Directeuren;
 • Werving van een Corporate Secretary;
 • Herbenoeming van twee commissarissen;
 • Opvolging bij sleutelposities op top- en seniormanagementniveau;
 • Managementontwikkeling, met inbegrip van het loopbaantraject van individuele top- en seniormanagers en ‘high potentials’.