Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kunst en cultuur – Header image (foto)

Kunst en cultuur

Impactmetingen

Dankzij de kredietverlening van Triodos Bank konden in 2013 16,3 miljoen bezoekers (2012: 5,7 miljoen) in Europa genieten van podiumkunsten, van kunst en cultuur in theaters en van musea. De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan kredietverlening aan filmmakers in Spanje. Omgerekend betekent dit het equivalent van 31,5 culturele ervaringen per klant van Triodos Bank.

Kunst en cultuur – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

Het door ons gebruikte kunst- en cultuurcijfer is gebaseerd op het aantal mensen dat in 2013 een bezoek heeft gebracht aan culturele evenementen of (film)voorstellingen die werden aangeboden door instellingen die Triodos Bank vanuit haar vestigingen financiert. Waar dit cijfer niet beschikbaar was, hebben we het gemiddeld aantal mensen dat gedurende het jaar een bezoek heeft gebracht aan een evenement of voorstelling bij een specifiek project berekend en vermenigvuldigd met het aantal door dat project georganiseerde evenementen.

Wij hebben tenminste 80% van de ‘Kunst en Cultuur’-portefeuille van elk land gemeten en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in dit cijfer geen individuele kunstenaars, musici en dergelijk opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd.

Wij erkennen dat een individueel project mogelijk niet uitsluitend door Triodos Bank is gefinancierd en dat het in zo’n geval niet geheel aan de bank is toe te schrijven dat het project in kwestie de uitvoeringen kon organiseren. Omdat de financiering door Triodos Bank van kunst- en cultuurprojecten volgens ons een centrale rol speelt bij de totale financiering ervan kunnen we deze meting in deze context niettemin legitiem gebruiken.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening kunst en cultuur

Percentage van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector

Kunst en cultuur – 6,2% van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector (cirkeldiagram)

Financiering van kunst en cultuur per subsector

Kunst en cultuur – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenhang in de samenleving als geheel. Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en verbindt mensen.

Kunst als katalysator voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en een levendige samenleving. Ze kunnen inspireren en motiveren tot verandering.

De culturele sector is dynamisch en veelzijdig. Cultureel ondernemerschap is booming. Veel instellingen zijn volledig of gedeeltelijk commercieel en richten zich op een breed en divers publiek. Triodos Bank past in de dynamiek van een sector met deze ondernemersfocus en financiert innovatieve culturele ondernemers om haar impact te helpen vergroten.

Onze prioriteiten

Op basis van haar engagement van oudsher met kunst en cultuur is Triodos Bank een van de koplopers in de sector. Ze ontwikkelt innovatieve financieringsinstrumenten zoals garantiefondsen. Hiertoe werken we samen met overheden, brancheverenigingen en adviseurs.

Grote diversiteit

We richten ons op culturele initiatieven, ongeacht hun omvang, die zich richten op verschillende activiteiten zoals – om een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken – een podium, museum en een restaurant in één bedrijf.

Naast deze kredietverlening beschikken we over een fonds (Triodos Cultuurfonds) voor Nederlandse cliënten. Het Fonds, dat in 2006 is opgericht, is een voorloper geweest op het gebied van financiering van kunst en cultuur, met als doel de sector minder afhankelijk te maken van subsidies en giften door het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Triodos Bank zal zich in de toekomst richten op versterking van haar lokale netwerken en lokaal cultureel ondernemerschap.

De voordelen van kunst voor de maatschappij

Kunst en cultuur – De voordelen van kunst voor de maatschappij (grafisch)

Onze activiteiten

‘Verbondenheid’ neemt een centrale plaats in bij onze visie op de culturele sector. Triodos Bank financiert kunstenaars en culturele instellingen die bruggen bouwen met de maatschappij. Veelal betekent dit een combinatie van hoge artistieke kwaliteit en een brede toegankelijkheid. De aansluiting met de gemeenschap vindt op verschillende manieren plaats: door het bereiken van een breed publiek, en door contacten met derden, zoals sponsoren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Daarnaast is er contact met amateurs die lokaal actief zijn en bijdragen aan sociale samenhang.

Praktijkvoorbeeld

Futbolín – Financieren van de filmindustrie

Kunst en cultuur – Praktijkvoorbeeld Futbolín (foto)

De ervaring was zeer positief en positioneerde Triodos Bank als belangrijke financiële partner voor dit soort projecten met een kredietportefeuille van EUR 20 miljoen.

De creatieve sector heeft zich ontwikkeld als zeer actieve en interessante subsector om in te investeren, zowel vanuit kwalitatief als zakelijk perspectief. Volgens een door TERA Consultants in 2010 uitgevoerd onderzoek waren er in 2008 in Europa 8,5 miljoen mensen werkzaam in de culturele sector. Dit komt neer op 4,5% van het BNP. In Spanje vertegenwoordigt de culturele sector circa 4% van het BNP en er zijn meer dan 625.000 mensen in de sector werkzaam.

Met name de filmindustrie is een van de actievere culturele sectoren. In Spanje is Triodos Bank een belangrijke financiële partner geworden voor grote en kleine filmprojecten, die kennis en ervaring verzamelt over hoe het filmbedrijf werkt.

Marktuitdagingen en -innovatie

Als gevolg van de economische crisis in Spanje zijn de overheidssubsidies aan de culturele sector in 2012 en 2013 aanzienlijk gekort, met 21,2% respectievelijk 30%. De filmsector is een van de zwaarst getroffenen, met bezuinigingen van 35% in het budget voor 2013. Er zal in 2014 met nog eens 14% in de subsidie worden gesneden. Een verhoging van de BTW tot 21% over culturele activiteiten ook in 2013 moet bij dit cijfer worden opgeteld om een juist beeld te krijgen van de negatieve impact (in cijfers) op de culturele sector. Het derde grote probleem waarmee de sector te kampen heeft is piraterij van intellectuele eigendom.

Met het oog op deze ontwikkelingen en de kracht van de expertise die we hebben ontwikkeld in deze sector, samen met onze partner Audiovisual SGR, een onderlinge waarborgmaatschappij, en tegen de achtergrond van teruglopende overheidsfinanciën verwachten we dat we de ontwikkeling van de filmindustrie in Spanje in de toekomst zullen blijven steunen.

Onze ervaring en informatie

Ignacio Benedeti is de oprichter van IB Cinema, een kleine onafhankelijke filmproducent in Galicië. Vanaf het moment dat Triodos Bank deze onderneming in 2002 een krediet heeft verstrekt voor de productie van de documentaire ‘Mercado de Futuros’ (Termijnmarkt) is er een nauwe relatie met Ignacio ontstaan.

De Spaanse directeur heeft Galicië diverse malen bezocht om bij Ignacio informatie in te winnen over de filmindustrie en wat wij als bank moesten weten als we meer projecten in de sector willen financieren. Benedeti wilde zijn ervaring graag delen, en beschreef de uitdagingen, huidige situatie en unieke karaktertrekken van de filmwereld in Spanje. Audiovisual SGR, een onderlinge waarborgmaatschappij die zich richt op kleine en middelgrote film- en podiumkunstondernemingen, is uit deze gesprekken naar voren gekomen als een interessante organisatie.

We hebben in januari 2012 contact opgenomen met Audiovisual SGR en een overeenkomst met hen ondertekend voor gegarandeerd kredieten aan culturele activiteiten (SGR kan maximaal EUR 1,2 miljoen garanderen). Het betreft een overeenkomst waarvan alle partijen profiteren: Triodos Bank, omdat we actief kunnen zijn in een zeer interessante sector met een laag risico; Audiovisual SGR, omdat ze kredietoplossingen kunnen bieden aan ondernemingen die om financiële hulp vragen; en de film- en podiumkunstondernemingen, die financiële ondersteuning voor hun projecten vinden bij een waardegedreven bank die op één lijn met hen ligt.

Een maand later hebben we het Culturele clusterteam van onze afdeling Zakelijk Bankieren versterkt met een persoon met uitgebreide ervaring en brede contacten in de audiovisuele sector.

De ervaring van deze twee jaar was zeer positief en plaatste Triodos Bank als belangrijke financiële partner voor dit soort projecten met een kredietportefeuille van EUR 20 miljoen. In het laatste kwartaal 2013 heeft Triodos Bank een overeenkomst ondertekend met een andere openbare instelling in Catalonië, ICEC (Catalaans Instituut voor Culturele Ondernemingen) voor het bieden van een gegarandeerd krediet aan filmprojecten binnen de regio.

Triodos Bank heeft ervaring opgedaan in de sector, zodat zij nu kredieten kan verstrekken aan complexere projecten, samen met de SGR.

We blijven nieuwe financiële oplossingen voor de sector ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van onze bestaande en nieuwe klanten te voldoen. We luisteren naar hun wensen en proberen oplossingen te vinden die tot tevredenheid zijn van beide partijen. Maar als bank nemen we geen kaartverkooprisico.

Als uitdaging moeten we onszelf profileren als bank van de sector door zichtbaarder te worden en meer en betere service te verlenen vanuit het oogpunt van risico, kwaliteit en kwantiteit. We moeten ons aanbod uitbreiden, en niet alleen kredieten verstrekken aan filmproducenten, maar ook aan andere ondernemingen in de sector zoals filmtheaters, -distributeurs, en anderen. We hebben ook enkele dilemma’s gesignaleerd inzake het kwalitatieve aspect van de voorstellen, die beslissingen rechtvaardigen om in bepaalde projecten niet te investeren. Naarmate we meer ervaring opdoen in de sector, zullen we onze eigen visie op de sector beter kunnen verfijnen.

Over ‘Futbolín’

‘Futbolín’ (Tafelvoetbal) is een Spaans-Argentijnse 3D-animatiefilm. Op het moment van publiceren van dit verslag had de film EUR 2,8 miljoen bijeengebracht en een publiek bereikt van rond 480.000 mensen in Spanje (bron: Plural + Jempsa SL filmproducent). De film heeft een Goya Award gewonnen, de belangrijkste prijs voor Spaanse bioscopen in de categorie animatie.

De film, geregisseerd door José Campanella, Oscar-winnaar en een bekende Argentijnse filmregisseur, is voor het eerst vertoond in Argentinië, waar de film een kaskraker was en meer dan 7,5 miljoen mensen trok.

Het voorstel om het project te financieren was afkomstig van Audiovisual SGR. Triodos Bank tekende voor de financiering van circa 10% van het budget van EUR 11 miljoen.

De deal was complex en kostte veel tijd en moeite, omdat het het tweede grote filmproject was dat door ons was gefinancierd. Wij zijn echter van mening dat dit een investering in de toekomst is en we maken gebruik van deze ervaring om andere cliënten in deze groeiende sector ervan te laten profiteren.

Cultuur

Meer in dit hoofdstuk