Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onderwijs – Header image (foto)

Onderwijs

Impactmetingen

In 2013 maakten 187.500 mensen gebruik van educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2012: 65.800). Dit is voornamelijk te danken aan de groei van deze sector in Spanje. Voor iedere 3 klanten van Triodos Bank genoot 1 klant onderwijs via een instelling die door ons werd gefinancierd.

Onderwijs – Impactmetingen (grafisch)

Methoden

Wij definiëren onderwijsinstellingen als ‘instellingen voor het verstrekken van onderwijs’, zoals scholen, opleidingscentra, enz. Kinderdagverblijven worden alleen meegerekend als het merendeel van hun activiteiten educatief van aard is.

Het aantal personen dat onderwijs genoot is gebaseerd op feitelijke cijfers voor het aantal mensen dat cursussen of scholen enz. heeft bezocht van een instelling die door ons wordt gefinancierd. Of, als die gegevens niet beschikbaar zijn, het gemiddeld aantal personen dat gedurende het jaar een cursus heeft gevolgd, vermenigvuldigd met het aantal cursussen dat zij hebben georganiseerd.

We hebben tenminste 80% van de onderwijsportefeuille gemeten en de cijfers geëxtrapoleerd.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2013 waren er in totaal 517.000 klanten.

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening onderwijs

Percentage van onze kredieten aan de onderwijssector

Onderwijs – 3,2% van onze kredieten aan de onderwijssector (cirkeldiagram)

Kredieten aan de onderwijssector per subsector

Onderwijs – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op onderwijs

We zijn van mening dat onderwijs grote voordelen met zich meebrengt voor personen voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling en welzijn – en voor de maatschappij voor wat betreft economische ontwikkeling en sociale samenhang.

Gevarieerd onderwijs. Buitengewone voordelen

Triodos Bank gelooft in verbetering van levenskwaliteit in het hele sociale spectrum. Daarom pleit de bank ervoor dat het onderwijssysteem voldoende variëteit kent en in de behoeften van een ieder voorziet, ongeacht iemands capaciteiten.

Sommige onderwijsinstellingen die progressieve onderwijsconcepten hanteren, of die werken met personen met speciale behoeften, hebben naast financiering door de overheid ook andere financiële ondersteuning nodig. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het behoud en koesteren van deze diversiteit binnen het onderwijssysteem – om een positieve impact voor personen, hun gezinnen en de maatschappij te realiseren.

Onze prioriteiten

De vroege kindertijd is een bijzondere belangrijke fase in iemands persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarom financieren we veel (kleuter)scholen die een filosofie aanhangen die voornamelijk is gericht op stimulering van de creativiteit van kinderen.

Ook financieren we onderwijsinstellingen voor mensen met speciale behoeften en projecten voor volwassenen- en gemeenschapsonderwijs.

Onze activiteiten

Triodos Bank verleent kredieten aan onderwijsinstellingen die een aanvulling willen zijn op nationale onderwijssystemen door progressieve benaderingen in het werken met personen met speciale behoeften toe te passen.

Praktijkvoorbeeld

Parzivâl-Schule

Onderwijs – Praktijkvoorbeeld Parzivâl-Schule

Triodos Bank beoogt gevarieerd, tolerant en passend onderwijsdat de behoeften en capaciteiten van individuen ondersteunt, ongeacht of het gaat om kinderen of (jong)volwassenen.

Bij de financiering van particuliere scholen in Duitsland lag de focus tot dusver op Waldorf (Steiner)-scholen. Waldorf-scholen waren al een voorstander van integratie voordat dit wettelijk verplicht werd. Niettemin is er ook een beperkt aantal Waldorf-scholen in Duitsland die gericht zijn op kinderen met leerproblemen. Ze voorzien in de behoeften van kinderen en hun ouders die vinden dat noch conventionele Waldorf-scholen noch staatsscholen voor kinderen met leerproblemen de juiste oplossing voor hen zijn.

Uitdagende financiering

De financiering van particuliere scholen in Duitsland is vanuit juridisch oogpunt complex, omdat onderwijs onder het federale staatsrecht valt. Dit betekent dat elke bondsstaat zijn eigen regelgeving voor particuliere scholen heeft, en als zodanig ook voor bijbehorende subsidies.

De financiering van Waldorf-scholen vormt met name een uitdaging omdat de scholen behoren tot non-profit ouderverenigingen of coöperaties met complexe bestuursstructuren die bij hun werkzaamheden grotendeels gebruik maken van vrijwilligers.

Triodos Bank tracht deze complexe situaties te beheersen door middel van haar expertise, toetsing bij de kredietfiattering, persoonlijke bezoeken en contacten alsmede door het gebruiken van en bouwen aan de relaties met de overkoepelende organisaties van de verschillende soorten particuliere scholen.

Uniek concept

Triodos Bank heeft de aankoop gefinancierd van een stuk grond voor het nieuwe schoolgebouwencomplex van de Parzivâl-Schule, waaronder het Michael-Haus, een curatief educatief dagverblijf. Het terrein heeft een oppervlakte van 2.900 m2 en ligt in het centrum van München. De Parzivâl-Schule is een door de overheid goedgekeurde particuliere school die speciaal onderwijs aanbiedt. Sinds haar oprichting in 1996 opereert de school volgens de beginselen van het Waldorf Onderwijs.

Het concept van de Parzivâl-Schule is uniek in Beieren. De school ligt tussen reguliere scholen en scholen voor kinderen met speciale behoeften en is verantwoordelijk voor circa 120 mensen.

De behoeften en leerproblemen van de leerlingen van de Parzivâl-Schule zijn zeer divers. Enkele leerlingen zijn te vroeg geboren, anderen hebben bijvoorbeeld een stoornis als ADHD. De school is van mening dat sport, ritme en muziek belangrijk zijn bij de ondersteuning van het leerproces van de kinderen. Zo oefenen leerkrachten tafels van vermenigvuldiging met hun leerlingen met behulp van ritme: door het gebruik van muziekinstrumenten of door ritmisch te klappen of rennen.

Financiering in woelige tijden

Triodos Bank heeft de aankoop van het terrein voor het nieuwe schoolgebouwencomplex, met inbegrip van haar kantine met biologisch keurmerk, het nieuwe hoofdgebouw van de school en het curatief educatief dagverblijf gefinancierd.

Voordat de school verhuisde naar het nieuwe gebouw was zij tijdelijk gehuisvest in voormalige barakken in een noordelijke wijk van München gedurende een periode van zeven jaar terwijl het oude schoolgebouw werd gesloopt. Slechts één jaar na aanvang van de bouw in 2011 ging de school – ondanks de woelige tijden – net op tijd open voor het begin van het nieuwe schooljaar.

“Bouw moet inhoud hebben en deze inhoud werd eraan gegeven door de deelnemers”

aldus Daintith in haar toespraak, waarin ze de regering van Opper-Beieren en Triodos Bank bedankte voor hun financiële steun.

Er werd munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond aangetroffen, waardoor de bouw twee maanden vertraging opliep. Tegelijkertijd werd de organisatie getroffen door een tijdelijke bezuinigingsmaatregel bij de overheidssubsidies. Desondanks bleef Triodos Bank de school voorzien van de fondsen die ze nodig had.

Op 28 juni 2013 sprak Nicky Daintith, voorzitter van de ouderraad, haar vreugde en dank uit bij de officiële opening van het nieuwe gebouw.

Vooruitkijken

De Parzivâl-Schule is nu bezig met het schema voor de tweede bouwfase, volgens planning op te leveren in mei 2016, die ook zal worden gefinancierd door Triodos Bank.

Triodos Bank in Duitsland heeft twee Waldorf-scholen gefinancierd die zich richten op kinderen met leerproblemen. Hiermee profileert de bank zich meer in deze sector waardoor zij mogelijkheden biedt om verdere impact te realiseren in de sector in München en Opper-Beieren.

Cultuur

Meer in dit hoofdstuk