Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Mondiale context – Header image (foto)

De GABV-scorecard

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) heeft de scorecard ontwikkeld om stakeholders een integraal overzicht te geven van de duurzaamheidsprestaties van individuele instellingen en ze uiteindelijk in staat te stellen om de duurzaamheidsprestaties van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Het project bevindt zich in een pilotfase. Het vergelijken van banken in het hele GABV-netwerk en daarbuiten is dus nog niet mogelijk. De GABV-leden zijn voornemens de scorecard op te nemen in hun jaarverslagen over 2014, wanneer vergelijkingen zullen worden gemaakt.

Bekijk de duurzaamheidsprestaties van Triodos Bank in de GABV-scorecard via onderstaande tabs:

Overzicht

De scorecard maakt onderscheid tussen basisvereisten, objectieve factoren en kwalitatieve elementen. Deze hoofdstukken bevatten nadere gegevens over de missie en transparantie van een bank, bouwen hierop voort met zorgvuldig geselecteerde gegevens die aangeven in welke mate een bank duurzaamheid als kernactiviteit heeft en lichten toe hoe een duurzaamheidsagenda zich vertaalt naar de dagelijkse werkzaamheden van een bank en haar medewerkers.

Basisvereisten

Toon de Basisvereisten

Objectieve factoren

Toon de Objectieve factoren

Kwalitatieve elementen

Toon de Kwalitatieve elementen

Basisvereisten

Gereguleerde financiële instelling

Triodos Bank is een gereguleerde financiële instelling met vestigingen in Nederland, waar haar hoofdkantoor zich bevindt, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank N.V. valt onder het regelgevingskader van De Nederlandsche Bank N.V. Alle entiteiten van Triodos Bank, inclusief al haar vestigingen, staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Triodos Bank valt onder het depositogarantiestelsel dat bescherming biedt voor spaartegoeden en deposito’s tot EUR 100.000.

Triodos Bank biedt een compleet pakket bancaire diensten in de meeste landen waarin zij opereert en neemt tegoeden aan en verstrekt kredieten in al die landen.

Kamer van Koophandel: Utrecht 300624150000. Bankvergunning sinds 1980 op grond van Art. 2:13, lid 1, Wft “Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten”.

Missie

Triodos Bank streeft ernaar:

 • Bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • Mensen, instellingen en bedrijven in staat te stellen bewust om te gaan met geld en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • Klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

Triodos Bank is de enige pan-Europese waardegedreven bank.

Meer informatie over de missie van Triodos Bank vindt u op de website.

Transparantie in verslaglegging

Triodos Bank publiceert op verschillende manieren gegevens van al haar kredieten in elk land waarin zij opereert, onder andere via ‘Mijn Geld Gaat Goed’, een online tool op al haar websites, via een mobiele app in Nederland (de eerste app ter wereld waarmee klanten van een bank kunnen zien welke ondernemingen met hun spaargeld worden gefinancierd), en door middel van diverse on- en offline berichtgeving.

In het jaarverslag van Triodos Bank zijn verhalen en gegevens opgenomen, naast interviews met de managing directors van de bank, waarin de impact van het werk van de bank in de sectoren waarin zij actief is, wordt uiteengezet. Het jaarverslag 2013 bevat een uitgebreid hoofdstuk over Impact.

Triodos Bank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de GRI-verslaggevingsrichtlijnen, heeft de laatste vijf jaar op A+ niveau in haar jaarverslag gerapporteerd, en heeft haar medewerking verleend aan de ontwikkeling van en is een actieve stakeholder in de ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’, onderdeel van de VN Principes voor Verantwoord Investeren (UNPRI). Ook heeft de bank zitting in onder andere de Investors Council van het Global Impact Investing Network.

De fondsen van Triodos Investment Management publiceren jaarverslagen en organiseren Algemene Vergaderingen voor hun investeerders, waarbij zij in contact kunnen treden met medewerkers van de organisatie.

Klanten worden direct in contact gebracht met de ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd door middel van speciale evenementen en bezoeken in alle landen, en ook tijdens de Algemene Vergadering van de bank.

Objectieve factoren

Veerkracht van de bank via inkomsten – 3-jarig gemiddeld rendement op vermogen 0,41%

Marktvergelijking – 3-jarig gemiddeld rendement op vermogen 0,29%

Triodos Bank heeft kantoren in vijf landen. We hebben echter ten behoeve van de marktvergelijking andere Nederlandse banken meegenomen en cijfers over 2012 gebruikt. De gemiddelde verhoudingscijfers zijn gewogen naar de omvang van de balans (waardoor een groter gewicht werd gegeven aan grotere banken). We hebben uitsluitend de gegevens van de activa per ultimo 2013 gebruikt (en niet een dag-, maand- of kwartaalgemiddelde van de activa omdat deze cijfers niet beschikbaar zijn).

Veerkracht van de bank via kapitaal – eigen vermogen/balanstotaal 7,0%

Veerkracht van de bank via kwaliteit van de activa – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 2,8%

Marktvergelijking – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 2,26%

Veerkracht van de bank via liquiditeiten van klanten – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 87,6%

Activa die worden ingezet voor de reële economie/balanstotaal 55,0%

Opbrengsten uit de reële economie/balanstotaal 75,0%

Cliënten met direct risico ten opzichte van totaal aantal cliënten 100,0%

Totaal aantal cliënten bedraagt 517.000.

Activa die worden ingezet voor drievoudige bottom-line/balanstotaal 55,0%

Kwalitatieve elementen

Het bestuur van de betreffende bank toont een sterke betrokkenheid bij Duurzaam Bankieren en beschikt over een gevarieerde expertise om aan alle aspecten van Duurzaam Bankieren recht te kunnen doen

Aansturing op hoog niveau

Een drievoudige bottom-line (Mensen, Planeet en Welvaart)-benadering als kern van de identiteit van de organisatie bepaalt alles wat ze doet, inclusief haar benadering van governance.

De bank kiest ervoor om niet naar de beurs te gaan. Het aandelenkapitaal van de bank is toevertrouwd aan het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (SAAT) dat volledig bevoegd is om alles te doen ter bescherming van de missie, continuïteit en financiële belangen van investeerders aan wie de bank certificaten van aandelen uitgeeft.

Implementatie van processen

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de SAAT worden benoemd op basis van de mate waarin ze professionele expertise en een verbondenheid met de waarden die aan de bank ten grondslag liggen met elkaar combineren. Indien een prioriteit moet worden toegekend aan een van deze twee elementen, bijvoorbeeld in het geval er een Voorzitter van de Raad van Commissarissen moet worden benoemd, staan waarden op de eerste plaats.

Alle Raden van Triodos Bank streven naar brede diversiteit in samenstelling en een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht.

De Raad van Commissarissen streeft naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door alleen mannen of vrouwen.

Aantoonbare resultaten

Met ingang van mei 2013 telde de Raad van Commissarissen vijf mannelijke en twee vrouwelijke leden (circa 70/30%) met een brede expertise en met vertegenwoordigers uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België een goede internationale afspiegeling.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft vijf leden: twee uit Nederland en één uit het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. Het Bestuur bestaat uit drie vrouwen en twee mannen (60/40%) met een brede expertise.

Het Bestuur neemt deel aan een permanent-educatieprogramma. In 2013 bestond dat onder andere uit aandacht voor de kernwaarden van Triodos Bank en de persoonlijke en professionele relevantie ervan.

10 van de 16 agendapunten die door de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur zijn besproken en die in het jaarverslag 2013 nader worden toegelicht, hadden rechtstreeks betrekking op duurzaamheid. Overigens heeft elke post uiteindelijk betrekking op de waardegedreven aanpak van Triodos Bank.

De verslagen van de CEO laten een echte betrokkenheid zien bij leiderschap en verantwoordingsplicht op het gebied van duurzaam bankieren

Aansturing op hoog niveau

Alle medewerkers van Triodos Bank, in het bijzonder personen met leidinggevende functies, worden aangetrokken vanwege hun affiniteit met de duurzame waarden die ten grondslag liggen aan het werk van de bank, en om hun professionele expertise.

Hun prestaties worden gemeten naar de mate waarin de missie van de bank wordt gerealiseerd.

De organisatie is de overtuiging toegedaan dat een gevarieerd management leidt tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties.

Implementatie van processen

Bij de werving van en het toezicht op de prestaties van senior medewerkers wordt rekening gehouden met het duurzaamheidsaspect.

Aantoonbare resultaten

De CEO en directieleden spreken regelmatig als experts over waardegedreven bankieren op evenementen en via uitgebreide media-artikelen in hun land. In 2013 betekende dit:

 • publieke erkenning door de President van de Wereldbank voor de CEO en GABV tijdens de jaarvergadering 2013 van de Wereldbank;
 • toetreding van de CEO tot de Social Investment Taskforce van de G8;
 • deelname op hoog niveau aan besprekingen, zoals de Parliamentary Commission into Banking Standards in het Verenigd Koninkrijk (juli);
 • De Groene Zaak, een lobby-organisatie voor duurzame ondernemingen, en een reactie op een consultatie over het groenboek over langetermijnfinanciering van de EU;
 • medeoprichting door Triodos Bank van de Global Alliance for Banking on Values, waarvan de CEO van de bank voorzitter is;
 • medeoprichting door Triodos Bank in 2010 van het Sustainable Finance Lab, een initiatief van wetenschappers uit verschillende disciplines dat als doel heeft het bouwen aan een duurzamer en veerkrachtiger banksector en dat in 2013 verantwoordelijk was voor verschillende presentaties en evenementen.

De prestaties op het gebied van duurzaam bankieren worden gevolgd en gemeld, zowel intern als extern

Aansturing op hoog niveau

Het volgen en melden van financiële en niet-financiële prestaties is een essentieel onderdeel van de bank.

De strategie van Triodos Bank is het realiseren van haar missie als aanbieder van duurzame producten en diensten, door zinvolle relaties te ontwikkelen waarbij haar waarden vertaald worden naar een geloofwaardig pakket diensten; door als referentiepunt voor duurzaam bankieren; door haar cultuur verder te verankeren in de waarden van de organisatie; door tegelijkertijd haar investeerders een billijke vergoeding te bieden gegeven de huidige economische omstandigheden.

Deze doelstellingen zijn expliciet uiteengezet in een doorlopend driejaren strategisch plan op afdelings-, ondernemings- en nationaal niveau.

Implementatie van processen

Alle door Triodos Bank verstrekte kredieten worden gepubliceerd in alle landen waarin de bank opereert.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waarin Triodos Bank actief is op haar websites.

Over de niet-financiële impact wordt verslag uitgebracht aan de hand van verhalen. Er worden cijfers gebruikt ter onderbouwing van deze kwalitatieve informatie.

Bewijs van impact wordt geïntegreerd met conventionelere bankcijfers, zoals kapitaalratio’s waaruit de veerkracht van de bank en haar betrokkenheid bij de financiering van duurzame ondernemingen in de reële economie blijken.

Alle niet-financiële impactcijfers worden teruggekoppeld aan mensen, waaruit de missie van Triodos Bank blijkt.

Aantoonbare resultaten

Triodos Bank financiert uitsluitend duurzame ondernemingen. De kredieten zijn in 2013 met 8% gestegen

 • Cultuur: 16,3 miljoen bezoekers konden genieten van podiumkunsten, kunst en cultuur in theaters en van musea in heel Europa (2012: 5,7 miljoen).
 • Ouderenzorg: 14.720 mensen (2012: 9.840) hebben gebruik gemaakt van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 215 (2012: 150) zorginstellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd.
 • Biologische landbouw: de biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd produceerden in 2013 het equivalent van ruim 19 miljoen gezonde maaltijden. Dat is voldoende om 17.670 (2012: 16.800) mensen gedurende een jaar te voorzien van gezond voedsel.
 • Eind 2013 financierden Triodos Groep en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 376 projecten in Europa (2012: 346). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.280 MW (2012: 2.038 MW). Dit is voldoende om 1.480.000 Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2012: 1.300.000).
 • In 2013 maakten 187.500 mensen gebruik van scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2012: 65.800).
 • De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2013 leningen aan 110 (2012: 99) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen waren gevestigd in 44 verschillende landen (2012: 45). Gezamenlijk bereikten ze in 2013 in totaal 7,9 miljoen spaarders (2012: 6.4 miljoen), en 8,4 miljoen kredietnemers (2012: 6,9 miljoen).
 • Nadere cijfers over de niet-financiële impact van Triodos Investment Management vindt u hier.
 • Het aantal klanten steeg met 18% tot 517.000

Er zijn verschillende initiatieven om duurzaam bankieren in de hele organisatie te verankeren

Aansturing op hoog niveau

Triodos Bank financiert uitsluitend ondernemingen die ten goede komen aan mensen, het milieu en cultuur. Deze focus blijkt uit alle strategische en beleidsinspanningen, ongeacht de specifieke discipline binnen de bank.

Duurzaamheidscriteria worden benadrukt in gepubliceerde documenten over positieve en negatieve screeningcriteria, op basis waarvan financierings- en investeringsbesluiten worden genomen. In de praktijk liggen duurzaamheidscriteria ten grondslag aan de ontwikkeling van alle nieuwe producten als expliciet onderdeel van het innovatieproces.

Schenkingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Daarom is Triodos Foundation actief in alle landen waarin Triodos Bank opereert.

Implementatie van processen

Er worden in de hele organisatie op afdelings-, ondernemings- en nationaal niveau driejaren-ondernemingsplannen vastgesteld waarin deze doelstellingen worden geïntegreerd.

Er worden nieuwe producten ontwikkeld waarin duurzaamheid is geïntegreerd – van nieuwe fondsen tot apps die spaarders en kredietnemers met elkaar in contact brengen.

Triodos Bank hanteert duidelijk positieve criteria voor kredietverlening.

Ook publiceert de bank haar visie op kredietverstrekking, inclusief zowel positieve als negatieve duurzaamheidscriteria voor financieringsbesluiten.

Een en ander wordt onderbouwd door bedrijfsprincipes waarin wordt beschreven wat de missie, visie en waarden van de bank zijn en wat deze in de praktijk betekenen.

In sommige landen kunnen spaarders een deel van hun rente schenken aan een goed doel.

Aantoonbare resultaten

Ook in 2013 heeft Triodos Bank uitsluitend kredieten verstrekt aan duurzame sectoren: Milieu (49%, 2012: 49%), Sociaal (29%, 2012: 28%) en Cultuur (15%, 2012: 12%) . Bovendien zijn in de categorie ‘Overige’ opgenomen: (7%) kredieten aan NGO’s, lokale overheden, adviseurs, architecten, onderzoeksgroepen, en aan anderen die alle bijdragen aan een duurzamer toekomst.

In 2013 ontvingen 401 organisaties (2012: 404) zo in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,4 miljoen (2012: EUR 0,5 miljoen) .

Triodos investment Management komt met een nieuw model voor impactinvesteringen: langetermijn private equity dat de missie en waarden van duurzame bedrijven onderschrijft en niet exit-gedreven is. Dergelijk langetermijnkapitaal is van groot belang voor de verdere expansie van de snel groeiende sector van biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw Organic Growth Fund (geïntroduceerd in januari 2014) voor het verstrekken van langetermijnkapitaal aan de Europese voorlopers in de sector die nu in hun groei worden belemmerd.

De organisatiestructuur maakt integratie van duurzaam bankieren in de dagelijkse activiteiten mogelijk

Aansturing op hoog niveau

De organisatiestructuur van Triodos Bank wordt ontwikkeld op basis van haar missie en wordt volledig gedicteerd door duurzaamheidsoverwegingen.

Triodos Bank is klimaatneutraal.

Implementatie van processen

De governancestructuur van Triodos Bank is ontworpen om haar missie te beschermen (zie boven).

Vestigingen hebben nationale en sectorale expertise waardoor ze relaties kunnen aangaan met en kredieten kunnen verstrekken aan duurzame ondernemingen ten behoeve van de langetermijnbelangen van ondernemers en de duurzame sectoren waarin zij opereren.

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos bank, heeft 19 fondsen in beheer en bedient uitsluitend duurzame sectoren, waaronder kunst en cultuur, inclusieve financiering, duurzame handel, biologische voeding en landbouw, energie en klimaat, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Private Banking biedt advies aan vermogende particulieren, ‘family offices’ en organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor de duurzame impact van hun financiën.

De bank beschikt over gedetailleerde processen om ervoor te zorgen dat Triodos Bank met haar middelen haar missie kan realiseren. Met een actief en gecontroleerd Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. Door beleidsregels op het gebied van inkoop, infrastructuur van gebouwen en producten en diensten worden de prestaties gecontroleerd en verbeterd.

Aantoonbare resultaten

Gepubliceerde cijfers over de impact op het milieu omvatten onder andere cijfers over energieverbruik, reisgedrag van medewerkers, woon-werkverkeer, papierverbruik, en CO2-emissies per fte en per gebouw. Triodos Bank is volledig CO2 neutraal. Verdere informatie vindt u op de Milieujaarverslag.

 • Elektriciteitsverbruik – 9,5% daling per fte, 8% daling per m2 (in 2013)
 • Drukwerk – 30% daling per klant
 • Vluchten – 8% stijging per fte en 3% stijging per klant. In 2013 is een pilotproject van start gegaan waarbij gebruik wordt gemaakt van videoconferencing, waarbij een verbinding tot stand wordt gebracht tussen alle kantoren om het luchtverkeer van medewerkers te verminderen. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zo’n videoconferentiesysteem. Dit zou in 2014 moeten blijken uit de cijfers.

Duurzaam Bankieren is verankerd in prikkels, beloningen en prestatiestructuur

Aansturing op hoog niveau

De verbondenheid tussen medewerkers en de waarden van Triodos Bank wordt verbeterd door middel van wekelijkse bijeenkomsten op alle vestigingen, en door een gedegen inwerkproces gericht op de missie en praktijk van de bank.

Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus, bijvoorbeeld via de Triodos Academy, waaronder een Values Seminar, een managementontwikkelingsprogramma en een visionair leiderschapsprogramma.

Implementatie van processen

Triodos Bank hanteert een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen om een gezond en eenvoudig systeem te creëren.

Triodos Bank kiest ervoor geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Duurzaamheid is per definitie het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn.

De verbondenheid tussen medewerkers en de waarden van Triodos Bank wordt versterkt door middel van wekelijkse bijeenkomsten op alle vestigingen, en een gedegen inwerkproces gericht op de missie en praktijk van de bank. Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus.

Een actieve ondernemingsraad in Nederland, België, Spanje en een medewerkersforum in het Verenigd Koninkrijk bieden een extra stem voor medewerkers op alle niveaus.

Aantoonbare resultaten
 • De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris in Nederland in 2013 was 9,4 (2012: 9,4)
 • Het aantal medewerkers steeg in 2013 met 15,5%, van 788 tot 911
 • Het aantal vrouwen op managementposities bleef stabiel op 40% (2012: 42%)
 • Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 2,5% (2012: 3%). De doelstelling is 3%
 • Er namen 82 medewerkers deel aan de verschillende programma’s van de Triodos Academy
 • De jaarlijkse Co-worker Conference werd gehouden in Berlijn (120 deelnemers)
 • Medewerkers namen in 2013 deel aan values seminars, een managementontwikkelingsprogramma en een innovatief visionair leiderschapsprogramma
 • In 2013 ontvingen alle medewerkers, ongeacht hun functie, een uitkering van 300 euro voor hun inzet als positief alternatief voor een bonusstructuur