Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kredietrisico

Kredietrisico heeft betrekking op het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen jegens Triodos Bank en de mogelijke verliezen als gevolg daarvan. Kredietrisico betreft zowel betalingsachterstanden als negatieve veranderingen door de verminderde kredietwaardigheid van een tegenpartij. Onder het kredietrisico valt tevens het concentratierisico binnen de krediet- en beleggingsportefeuille, dat wil zeggen het risico dat Triodos Bank loopt dat bij grote (verbonden) individuele uitzettingen en aanzienlijke uitzettingen aan groepen tegenpartijen waarbij de waarschijnlijkheid van niet-nakoming wordt ingegeven door onderliggende factoren, zoals sector, economie, geografische ligging en instrumenttype, niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Kredietrisico heeft betrekking op alle financiële activa zoals kredieten, tegoeden bij financiële instellingen en obligaties.

Kredieten

Kredieten worden verstrekt aan ondernemingen en projecten die bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. Doordat het hier een beperkt aantal sectoren betreft, wordt de portefeuille gekenmerkt door hogere sectorconcentraties. Concentratie op de bestaande sectoren is verantwoord daar Triodos Bank in deze sectoren een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd en actief investeert in het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie.

Triodos Bank voert landenanalyses uit in alle landen waar zij vestigingen heeft. Deze analyses bieden inzicht in de algemene ontwikkeling in een land en zijn met name gericht op ontwikkelingen in de sectoren waar de lokale vestiging over een grote kredietportefeuille beschikt.

Triodos Bank voert ook lokale en groepssectorstudies uit naar de grotere sectorconcentraties. Uit deze analyses blijkt dat de correlatie tussen de landen laag is. Dit betekent dat de spreiding van de kredietportefeuille tussen de verschillende landen een risicobeperkende factor is. De uitkomst van de uitgevoerde sectorstresstests wekt vertrouwen in het concentratierisicoprofiel van Triodos Bank.

Het kredietrisico wordt eveneens verminderd door de hoge kwaliteit van zekerheden (onderpand) voor uitstaande leningen. Voornaamste zekerheden zijn hypothecaire inschrijvingen op zakelijk of particulier onroerend goed, borgstellingen van overheden, bedrijven of particulieren, en pandrechten op roerende zaken, zoals kantoorinventaris, voorraden, debiteuren en/of projectcontracten.

In 2013 is bijzondere aandacht besteed aan de risico’s van de kredietportefeuille voor zonne-energieprojecten in Spanje nadat de Spaanse regering had aangekondigd dat er met terugwerkende kracht flink gesneden zou worden in de subsidies aan deze sector. Op basis van een uitgebreide analyse en stresstest van deze kredietportefeuille zijn we tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe regelgeving geen gevolgen zal hebben voor de waardering van de portefeuille. Op de datum van het opstellen van dit jaarverslag is de consultatieperiode van deze nieuwe wet nog niet verstreken. De wet is dus nog niet in werking getreden.

Kredietrisicomanagement

Door het basale en rechttoe rechtaan bedrijfsmodel van Triodos Bank wordt het kredietrisico aanzienlijk verkleind. De belangrijkste kenmerken van het model die louter vanuit het perspectief van kredietrisicomanagement het meest relevant zijn, zijn:

 • kredietverlening die consistent in lijn is met de missie van Triodos Bank;
 • kredietverlening primair aan sectoren waarin Triodos Bank reeds uitgebreide ervaring heeft opgedaan;
 • kredietverlening primair in landen waar Triodos Bank over een vestiging of bewezen expertise beschikt;
 • financiering van uitsluitend duidelijk gedefinieerde activa, activiteiten of projecten binnen elke organisatie;
 • onderhouden van directe relaties met kredietnemers;
 • kredietverlening gebaseerd op een solide bedrijfsmodel en bijbehorende kasstromen zekergesteld door onderpand;
 • belegging voornamelijk in (gegarandeerde) staatsobligaties van de thuislanden, uitsluitend in het kader van het beheren van de eigen balans;
 • beperkingen aan gezonde financiële instellingen, sterk gericht op retail banking of ontwikkelingsfondsen, alsmede publiekrechtelijke lichamen met een staatsrisicoprofiel;
 • portefeuille met een evenwicht tussen enerzijds uitzettingen in sectoren waarin Triodos Bank over gedegen kennis en een bewezen staat van dienst beschikt, en anderzijds diversificatie door kredieten te verstrekken aan een groot aantal kleine ondernemingen.

Niettegenstaande het bovenstaande loopt Triodos, als bank, door de aard van haar activiteiten kredietrisico. Kredietrisico vloeit voort uit de zakelijke betrekkingen van Triodos Bank met particulieren, ondernemingen, financiële instellingen, publiekrechtelijke lichamen en overheden. Kredietrisico ontstaat telkens wanneer bankfondsen worden verstrekt, aangegaan, belegd of anderszins worden uitgezet via feitelijke of impliciete contractuele overeenkomsten, al dan niet vermeld op de balans (zoals kredietverplichtingen of bankgaranties). In de portefeuille handelskredieten, als grootste bron van kredietrisico, komen (krediet)verliezen voort uit een onmiskenbaar verzuim als gevolg van het onvermogen of de onwil van een cliënt of tegenpartij om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot kredietverlening en verrekening.

Triodos Bank beheerst kredietrisico op verschillende niveaus: Kredietrisicomanagement binnen Triodos Bank NV is volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de kredietverstrekkende organisatie en met name op het niveau van de lokale vestigingen. Op het hoogste niveau bepaalt de Directie de kredietrisicostrategie en het beleidskader voor kredietrisico, alsmede de grenzen ervan. Groeps- en lokale sectorale beperkingen, landenlimieten en concentratiegrenswaarden worden regelmatig bijgesteld ter ondersteuning van de diversificatie van de kredietportefeuille.

De Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen beoordeelt de kredietrisico’s die voortvloeien uit de kredietverlening periodiek.

Triodos Bank beschikt over kredietrisicosystemen en procedures voor het signaleren, aanvaarden, meten, monitoren en beheersen van risico’s, zoals krediet, onderpand en concentratie.

Triodos Bank beschikt over een waarschuwingssysteem waarmee problemen met kredieten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd, op een moment dat er nog meer mogelijkheden voor herstelmaatregelen zijn. Zodra wordt vastgesteld dat er bij een krediet sprake is van niet-nakoming van de betalingsverplichting (bijvoorbeeld achterstallige betalingen van meer dan 90 dagen), worden gerichte herstelmaatregelen getroffen, gericht op volledige terugbetaling.

Triodos Bank voldoet aan de relevante richtlijnen inzake ‘single risk’, het risico dat wordt verondersteld aanwezig te zijn bij economische banden tussen entiteiten en wanneer een entiteit zeggenschap uitoefent over een andere. Het belangrijkste doel is het beheren van dergelijke concentraties en het streven naar diversificatie tussen debiteuren en verbonden groepen, gebaseerd op erkenning dat het totale kredietrisico iets anders is dan louter de som van individuele risico’s.

Krediet- en concentratie-risicomanagement vindt te allen tijde plaats in overeenstemming met de toezichtwet- en regelgeving door de geëigende toezichthouder voor de bancaire sector.

Kredietverstrekkende organisatie

Kredietverlening is primair de verantwoordelijkheid van lokale vestigingen, die een nauwe relatie met hun klanten onderhouden. Kredietbeslissingen worden door de lokale kredietcommissies van elke vestiging genomen. Elke lokale kredietcommissie mag beslissingen nemen binnen een kader en binnen limieten die door de Directie zijn vastgesteld. Aan de hand van het advies van de Kredietcommissie van de Directie beslist de Directie over kredieten die deze limieten overschrijden.

Alle zakelijke kredieten in de portefeuille worden periodiek en op individuele basis beoordeeld. De frequentie van de beoordeling hangt af van de kredietwaardigheid van de debiteur, omvang van de uitstaande kredieten en de markt waarop de debiteur actief is.

Voor de achterstallige betalingen van debiteuren geldt dat deze worden besproken (en zo nodig van actie voorzien) in de kredietcommissie van de vestiging. Debiteuren waarbij getwijfeld wordt aan de continuïteit van het kernbedrijf en/of die langdurig in verzuim zijn bij het voldoen van de overeengekomen rente- en aflossingstermijnen vallen in de categorie dubieuze debiteuren en zullen intensief worden gevolgd.

Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen op basis van het verschil tussen het totaalbedrag van het uitstaande obligo van de debiteur bij Triodos Bank en de toekomstige verwachte kasstromen verdisconteerd tegen het originele rentepercentage van het contract. In 2013 bedroegen de nettotoevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren, uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kredietportefeuille, 0,49% (2012: 0,67%). Het totaal van de voorzieningen per ultimo jaar in relatie tot de uitstaande kredieten bedraagt 1,7% (2012: 1,7%).

Het kredietrisico van de kredietportefeuille wordt eens per maand gemeld aan de Kredietcommissie van de Directie, en eens per kwartaal aan de Raad van Commissarissen.

Overheden en financiële instellingen

Liquiditeiten die niet worden belegd in kredieten aan klanten worden belegd in obligaties of geplaatst bij andere banken. Het is beleid van Triodos Bank om te beleggen in het land waaraan het geld is toevertrouwd. De Directie mag van dit beleid afwijken, na overleg met de Asset and Liability Committee. De obligatieportefeuille van Triodos Bank bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en door de staat gegarandeerde obligaties. Triodos Bank belegt tevens in een beperkt aantal andere soorten eersteklas obligaties die worden uitgegeven door regionale autoriteiten en financiële instellingen.

Banken worden gekozen op basis van hun kredietwaardigheid en beoordeeld op hun duurzaamheidsresultaten. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer het aantal geselecteerde banken in een land niet toereikend is om de liquiditeiten van Triodos Bank te plaatsen, aan de hand van een bepaalde maximale concentratie per individuele bank. In dat geval zullen opzegtermijnen voor deposito’s niet langer zijn dan drie maanden. Alle tegenpartijlimieten voor banken worden verleend door de Directie, na advies te hebben ingewonnen bij de Kredietcommissie van de Directie. Triodos Bank maakt, ter beoordeling van het tegenpartijrisico bij obligaties en financiële instellingen, gebruik van de kredietbeoordelingen van Fitch en/of Moody’s, indien beschikbaar.

Risicogewogen waarde

Een overzicht van de kredietrisicopositie binnen Triodos Bank, op basis van risicogewogen activa, buiten-balansposten en derivaten, is te lezen in de volgende tabellen die zijn onderverdeeld aan de hand van de volgende criteria: uitzettingscategorie, sector en land.

Risicogewogen waarde per uitzettingscategorie (vermogensklasse)

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
verschuiving

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

1.768.334

326.870

2.095.204

Regionale en lokale overheden

162.218

138.206

300.424

373

Publiekrechtelijke lichamen

59.210

59.210

11.342

Multilaterale ontwikkelingsbanken

44.995

44.995

Banken

929.590

–118.233

811.357

159.095

Ondernemingen

2.480.108

–277.402

2.202.706

1.924.772

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

160.383

–21.680

138.703

73.811

Gedekt door onroerend goed

1.378.810

–39.071

1.339.739

908.186

Achterstallige posten

62.233

–8.690

53.543

70.027

Overige posten

79.175

79.175

79.175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.125.056

7.125.056

3.226.781

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

6.427.361

6.427.361

2.947.225

Buiten-balansposten

671.441

671.441

266.956

Derivaten

26.254

26.254

12.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.125.056

7.125.056

3.226.781

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

Kredietrisico-
verschuiving

Volledig aangepaste uitzetting

Risico-
gewogen
waarde

 

 

 

 

 

Uitzettingscategorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

1.001.159

201.111

1.202.270

Regionale en lokale overheden

277.989

45.713

323.702

335

Banken

836.603

–35.342

801.261

176.490

Ondernemingen

2.371.288

–169.468

2.201.820

1.895.790

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

105.163

–28.760

76.403

44.638

Gedekt door onroerend goed

1.241.654

–3.513

1.238.141

871.732

Achterstallige posten

59.828

–9.741

50.087

67.728

Overige posten

70.639

70.639

70.639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

5.964.323

3.127.352

 

 

 

 

 

Waarvan:

 

 

 

 

Activa

5.271.217

5.271.217

2.827.869

Buiten-balansposten

667.820

667.820

282.258

Derivaten

25.286

25.286

17.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

5.964.323

3.127.352

 

 

 

 

 

De netto waarde van de uitzettingen is de som van:

 • Activa, exclusief immateriële activa, exclusief disagio achtergestelde schulden (opgenomen onder overlopende activa) en na aftrek van disagio van obligaties (opgenomen onder de overlopende passiva);
 • Buiten-balansposten, bestaande uit voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten;
 • Derivaten, gewaardeerd tegen het kredietequivalent, dat is gebaseerd op de extra kosten of de gederfde opbrengst van een vervangende transactie in het geval dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet.

Kredietrisicoverschuiving betreft ontvangen onderpand (garanties en verpanding van toevertrouwde middelen). Hierdoor verschuift het kredietrisico van de uitzettingscategorie van de directe tegenpartij naar de uitzettingsklasse van de partij die het onderpand heeft verstrekt. Dit leidt tot de volledig aangepaste uitzetting voor elke uitzettingscategorie.

De risicogewogen waarde wordt berekend door de volledig aangepaste uitzetting te vermenigvuldigen met het risicogewicht en de conversiefactor. De definitie van de uitzettingscategorieën, de risicogewichten en conversiefactoren staan in de Basel II-richtlijnen.

Risicogewichten zijn afhankelijk van de uitzettingscategorie en de kredietwaardigheid van de directe tegenpartij of de partij die het onderpand verstrekt. De risicogewichten per uitzettingscategorie bij

Triodos Bank zijn in lijn met de regels van Basel II:

 • Centrale overheden en centrale banken: 0%;
 • Regionale en lokale overheden: 0% voor Nederlandse overheden, 20% voor buitenlandse overheden; het percentage hangt af van nationale wetgeving;
 • Publiekrechtelijke lichamen: 20% Nederlandse entiteiten, buitenlandse entiteiten 100%;
 • Banken: 0% voor uitzettingen gedekt door verpanding van uitzettingen van Triodos Bank; 20% of 50% voor uitzettingen van of gegarandeerd door andere banken, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de uitzetting;
 • Multilaterale ontwikkelingsbanken: 0% voor beursgenoteerde banken, andere hetzelfde als ‘exposure class’ banken;
 • Ondernemingen: 100%;
 • Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen: 75% of 100%;
 • Gedekt door onroerend goed: 35% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed, 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door zakelijk onroerend goed;
 • Achterstallige posten: 50% of 100% voor uitzettingen gedekt door particulier onroerend goed; 100% of 150% voor overige uitzettingen; het percentage hangt af van het bedrag van de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren;
 • Overige posten (deelnemingen, onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en overige activa zonder tegenpartij): 100%.

Conversiefactoren gelden alleen voor buiten-balansposten. De conversiefactoren van Triodos Bank zijn:

 • Voorwaardelijke schulden: 0,5 of 1,0, afhankelijk van de aard van de verstrekte garantie;
 • Onherroepelijke faciliteiten: 0,2 of 0,5, afhankelijk van de oorspronkelijke looptijd van de kredietfaciliteit.

Risicogewogen waarde per sector

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

1.966.272

28

205.358

6

10

Basismaterialen

15.064

15.303

1

102

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

1.368

826

60

Consumentenproducten (non-food)

5.961

3.921

66

Detailhandel

19.183

14.808

1

77

Dienstverlening

440.439

6

360.316

11

82

Gezondheidszorg en sociale zorg

540.153

7

389.825

12

72

Landbouw, veeteelt en visserij

119.535

2

107.830

3

90

Media

43.844

1

29.125

1

66

Nutsbedrijven

1.253.077

17

1.090.764

34

87

Openbaar bestuur

913.908

13

Particulieren

330.156

5

117.142

4

35

Technologie

444

404

91

Toerisme en vrije tijd

111.481

2

103.787

3

93

Transport en logistiek

8.333

7.306

88

Vastgoed

707.667

10

421.503

13

60

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

502

501

100

Voedingsmiddelen en dranken

64.787

1

55.991

2

86

Overige sectoren

582.882

8

302.071

9

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.125.056

100

3.226.781

100

45

 

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Banken en financiële intermediairs

1.353.300

23

260.551

8

19

Basismaterialen

15.855

14.508

92

Bouwnijverheid en infrastructurele werken

1.364

802

59

Consumentenproducten (non-food)

6.013

3.987

66

Detailhandel

22.732

17.439

1

77

Dienstverlening

415.164

7

333.201

11

80

Gezondheidszorg en sociale zorg

481.333

8

365.334

12

76

Landbouw, veeteelt en visserij

114.975

2

107.097

4

93

Media

23.042

14.461

63

Nutsbedrijven

1.197.395

20

1.064.418

34

89

Openbaar bestuur

835.018

14

Particulieren

226.003

4

93.651

3

41

Technologie

474

474

100

Toerisme en vrije tijd

100.732

2

91.993

3

91

Transport en logistiek

11.358

10.321

91

Vastgoed

582.795

10

346.807

11

60

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen

501

501

100

Voedingsmiddelen en dranken

70.938

1

64.715

2

91

Overige sectoren

505.331

9

337.092

11

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

100

3.127.352

100

52

 

 

 

 

 

 

De sectoren zijn gedefinieerd in de Basel II-richtlijnen. De risicogewogen waarde wordt toegerekend aan de sector van de directe tegenpartij.

Risicogewogen waarde per land

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Australië

660

660

100

België

1.290.105

18

547.982

17

42

Denemarken

5.333

4.305

81

Frankrijk

240.825

3

202.317

6

84

Duitsland

300.334

4

151.375

5

50

Ierland

53.681

1

52.142

2

97

Italië

2.909

2.908

100

Luxemburg

49.337

1

4.341

9

Nederland

3.048.747

43

1.026.916

32

34

Noorwegen

125

122

97

Spanje

1.169.267

16

711.615

22

61

Zweden

58

55

94

Verenigd Koninkrijk

963.658

14

522.034

16

54

Verenigde Staten

4

1

38

Overige landen

13

8

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

7.125.056

100

3.226.781

100

45

 

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Netto waarde uitzetting

%

Risicogewogen waarde

%

Gemiddeld risicogewicht %

 

 

 

 

 

 

Australië

800

800

100

België

1.237.252

21

596.477

19

48

Denemarken

6.764

5.489

81

Frankrijk

199.690

3

169.159

5

85

Duitsland

226.595

4

177.382

6

78

Ierland

57.943

1

56.925

2

98

Italië

3.155

3.155

100

Luxemburg

5.448

5.377

99

Nederland

2.479.701

42

928.107

30

37

Noorwegen

142

138

98

Spanje

911.357

15

685.229

22

75

Zweden

58

54

93

Verenigd Koninkrijk

835.396

14

499.051

16

60

Verenigde Staten

4

1

38

Overige landen

18

8

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.964.323

100

3.127.352

100

52

 

 

 

 

 

 

Risicogewogen waarde wordt toegerekend aan het land van de directe tegenpartij.

Looptijd activa per uitzettingscategorie

Onderstaande tabellen geven inzicht in de resterende looptijden van de activa per uitzettingscategorie. De kolom direct opeisbaar en onbepaalde looptijd omvat opgebouwde rente en vergoedingen, voorzieningen voor dubieuze debiteuren en balansposten zonder of met een onbekende looptijd.

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Direct opeisbaar en onbepaalde looptijd

Minimaal 2 dagen en korter dan 3 maanden

Minimaal 3 maanden en korter dan 1 jaar

Minimaal 1 jaar en korter dan 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

914.226

60.155

90.843

357.722

345.388

1.768.334

Regionale en lokale overheden

2.670

13.000

1.000

31.121

114.365

162.156

Publiekrechtelijke lichamen

460

750

53.000

54.210

Multilaterale ontwikkelingsbanken

81

44.914

44.995

Banken

304.425

230.654

50.000

220.930

107.334

913.343

Ondernemingen

92.154

60.873

163.702

653.178

995.275

1.965.182

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

4.126

769

3.480

10.170

62.929

81.474

Gedekt door onroerend goed

45.007

15.665

40.536

264.788

930.263

1.296.259

Achterstallige posten

32.121

652

1.602

9.920

17.938

62.233

Overige posten

79.175

79.175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.474.445

381.768

351.163

1.548.579

2.671.406

6.427.361

 

 

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Direct opeisbaar en onbepaalde looptijd

Minimaal 2 dagen en korter dan 3 maanden

Minimaal 3 maanden en korter dan 1 jaar

Minimaal 1 jaar en korter dan 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal activa

 

 

 

 

 

 

 

Centrale overheden en centrale banken

395.736

10.059

73.458

274.030

247.875

1.001.158

Regionale en lokale overheden

2.436

105.000

81.500

39.156

49.000

277.092

Banken

250.495

163.546

175.555

222.954

13.899

826.449

Ondernemingen

77.638

42.243

129.883

545.245

1.013.820

1.808.829

Particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen

4.437

680

2.380

8.672

55.745

71.914

Gedekt door onroerend goed

41.592

13.738

35.835

217.150

846.993

1.155.308

Achterstallige posten

29.367

663

1.790

13.681

14.327

59.828

Overige posten

70.639

70.639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

872.340

335.929

500.401

1.320.888

2.241.659

5.271.217

 

 

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen

Onderstaande tabellen geven inzicht in de dubieuze en achterstallige vorderingen per sector en land. Dubieuze vorderingen zijn kredieten die naar verwachting niet volledig zullen worden terugbetaald in overeenstemming met de oorspronkelijke leningsovereenkomst. Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren getroffen op basis van het verschil tussen toekomstige verwachte kasstromen contant gemaakt tegen het originele rentepercentage van het contract en het totaalbedrag van het uitstaand obligo van de debiteur bij Triodos Bank. Achterstallige vorderingen zijn kredieten die meer dan 90 dagen openstaan.

Mutaties dubieuze vorderingen

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

130.636

104.054

Opgenomen als dubieuze vordering gedurende het jaar

41.190

42.387

Berekende rente over dubieuze kredieten

3.035

2.104

Vrijval dubieuze kredieten / overboeking naar niet dubieus

–7.382

–11.779

Afgeboekte dubieuze kredieten

–6.185

–2.178

Aflossingen

–8.568

–4.151

Resultaat uit koersverschillen

–34

199

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 December

152.692

130.636

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen per sector

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen per ultimo

Voorziening voor dubieuze debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen (excl. dubieuze vorderingen) per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

12.718

945

710

2.900

Bouwnijverheid en infrastructuur

51

50

Consumentenproducten (non-food)

151

66

–4

Detailhandel

642

387

34

14

Dienstverlening

17.056

3.151

1.221

2.491

Gezondheidszorg en sociale zorg

27.536

8.237

4.002

4.114

Landbouw, veeteelt en visserij

19.004

4.504

1.126

4.392

Media

1.658

828

755

1.370

Nutsbedrijven

29.912

25.334

1.859

2.486

Particulieren

566

Toerisme en vrije tijd

20.262

8.485

3.328

652

Transport en logistiek

Vastgoed

261

132

–324

105

Voedingsmiddelen en dranken

8.793

4.562

2.769

4.443

Overige sectoren

14.648

5.368

1.585

1.140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

152.692

62.049

17.061

24.673

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen per ultimo

Voorziening voor dubieuze debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen (excl. dubieuze vorderingen) per ultimo

 

 

 

 

 

Basismaterialen

379

235

48

Bouwnijverheid en infrastructuur

51

51

12

Consumentenproducten (non-food)

507

164

69

Detailhandel

685

353

222

79

Dienstverlening

12.888

1.847

915

1.597

Gezondheidszorg en sociale zorg

20.883

4.306

2.580

13.899

Landbouw, veeteelt en visserij

24.043

9.496

2.880

6.949

Media

70

70

29

790

Nutsbedrijven

38.097

28.261

11.988

2.462

Particulieren

7

Toerisme en vrije tijd

12.249

4.802

262

787

Transport en logistiek

56

32

–17

Vastgoed

2.057

469

415

93

Voedingsmiddelen en dranken

4.466

1.619

771

8.525

Overige sectoren

14.205

4.454

737

1.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

130.636

56.159

20.911

36.716

 

 

 

 

 

Dubieuze en achterstallige vorderingen per land

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen per ultimo

Voorziening voor dubieuze debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen (excl. dubieuze vorderingen) per ultimo

 

 

 

 

 

België

12.470

6.754

–630

839

Frankrijk

Duitsland

14.656

6.793

4.376

2.971

Ierland

714

370

6

992

Nederland

82.413

36.516

8.305

2.464

Spanje

30.296

6.420

2.687

13.926

Verenigd Koninkrijk

12.143

5.196

2.317

3.481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

152.692

62.049

17.061

24.673

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Dubieuze vorderingen per ultimo

Voorziening voor dubieuze debiteuren per ultimo

Waarde-aanpassingen gedurende het jaar

Achterstallige vorderingen (excl. dubieuze vorderingen) per ultimo

 

 

 

 

 

België

26.014

16.082

3.218

293

Frankrijk

Duitsland

7.371

2.249

889

17.490

Ierland

714

370

89

1.084

Nederland

72.797

30.241

14.294

4.476

Spanje

16.578

3.819

1.520

10.115

Verenigd Koninkrijk

7.162

3.398

901

3.258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

130.636

56.159

20.911

36.716