Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

28. Personeels- en andere beheerkosten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Personeelskosten:

 

 

• salarissen

45.625

39.536

• pensioenlasten

4.850

4.520

• sociale lasten

7.863

6.826

• uitzendkrachten

4.040

4.988

• diverse personeelskosten

5.016

4.459

• geactiveerde personeelskosten

–514

–1.075

 

 

 

 

 

 

 

66.880

59.254

 

 

 

Andere beheerkosten:

 

 

• kantoorkosten

4.274

4.316

• IT-kosten

5.439

4.282

• externe administratiekosten

4.166

3.556

• reis- en verblijfkosten

3.034

2.696

• advies- en accountantskosten

3.527

2.631

• publiciteitskosten

7.061

7.142

• huisvestingskosten

7.084

7.044

• overige kosten

2.712

2.773

 

 

 

 

 

 

 

37.297

34.440

 

 

 

 

 

 

 

104.177

93.694

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis

789,8

697,7

 

 

 

Pensioenlasten

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Pensioenlasten, toegezegde bijdrageregelingen

2.540

2.266

Pensioenlasten, toegezegde pensioenregelingen

2.310

2.254

 

 

 

 

 

 

 

4.850

4.520

 

 

 

De pensioenlasten van de toegezegde bijdrageregelingen en de toegezegd pensioenregelingen zijn gebaseerd op de over het boekjaar verschuldigde premies.

Pensioenregeling per land

De pensioenregeling van Triodos Bank in Nederland is een combinatie van een toegezegd pensioenregeling en een toegezegde bijdrageregeling. Voor het deel van het bruto jaarsalaris tot en met EUR 50.065 geldt een toegezegd pensioenregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het toekennen van het opgebouwde pensioen. Voor het deel van het bruto jaarsalaris boven EUR 50.065 geldt een toegezegde bijdrageregeling; de verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie.

Aan de pensioenregeling in Nederland nemen ook medewerkers van gelieerde partijen deel. De totale pensioenverplichting en de hieruit voortvloeiende lasten worden opgenomen en toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening van Triodos Bank NV. Een deel van de lasten wordt doorbelast aan de respectieve gelieerde partijen op basis van hun aandeel in de totale salarissen van de deelnemende medewerkers.

De pensioenregelingen van Triodos Bank in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland zijn toegezegde bijdrageregelingen, die zijn ondergebracht bij levensverzekeringsmaatschappijen in die landen. De verplichting aan de deelnemende medewerkers bestaat uit het voldoen van de verschuldigde premie. De deelname aan de pensioenregeling is voor de medewerkers van België en Spanje verplicht. In België bedraagt de werknemersbijdrage 2% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6%. In Spanje bedraagt de pensioenpremie 1,5% van het salaris; deze wordt geheel gedragen door de werkgever.

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is deelname aan de pensioenregeling vrijwillig. In het Verenigd Koninkrijk varieert de werknemersbijdrage tussen 0% en 15% van het salaris. De werkgeversbijdrage bedraagt 3% of 10% van het salaris. Van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk neemt 85% deel aan de pensioenregeling. In Duitsland bedraagt de werknemersbijdrage 3,33% van het salaris en de werkgeversbijdrage 6,67%. Van de werknemers in Duitsland neemt 95% deel aan de pensioenregeling.

Overige lasten

De overige lasten zijn inclusief een positieve correctie inzake het geschatte verlies uit de depositogarantieregeling op basis van gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken van EUR 0,8 miljoen (2012: EUR 0,6 miljoen).

Bezoldigingsbeleid

Het beloningssysteem van Triodos Bank is gebaseerd op het uitgangspunt dat de inkomsten worden gegenereerd door de inspanning van alle medewerkers gezamenlijk.

De vergoedingen van leden van de Directie worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de Nomination and Compensation Committee. Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het beloningssysteem van Triodos Bank.

De vergoedingen voor commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het Administratiekantoor) worden vastgesteld door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders respectievelijk de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Certificaathouders. De geboden beloning is bescheiden, waarmee voldoende competente bestuursleden kunnen worden aangetrokken en behouden.

Kernelementen van het internationale bezoldigingsbeleid van Triodos Bank zijn:

 • Triodos Bank handhaaft haar beleid om geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Daarnaast is duurzaamheid naar haar aard het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn.
 • Triodos Bank kan medewerkers een extra individuele ‘blijk van waardering’ toekennen van maximaal één maandsalaris. Deze bijdragen zijn voor buitengewone prestaties ter beoordeling van het management in overleg met Human Resources. Een dergelijke blijk van waardering is niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen en wordt altijd achteraf aangeboden.
 • Eens per jaar kan een collectieve blijk van waardering worden betaald voor de totale prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit zeer bescheiden bedrag is hetzelfde voor alle medewerkers en bedraagt maximaal EUR 500 per medewerker. Deze beloning kan worden uitgekeerd in contanten of in certificaten van aandelen van Triodos Bank NV. In 2013 is aan medewerkers een collectieve blijk van waardering uitgekeerd van EUR 300 per persoon. Dit bedrag is gelijk voor alle medewerkers, ongeacht of ze fulltime of parttime werken, en wordt uitgekeerd naar rato van het jaar.
 • De vaste salarissen dienen te worden afgestemd op het gemiddelde van de financiële markt om de juiste kwaliteit medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • De factor waarmee het maximumsalaris in de laagste schaal en het maximumsalaris voor het senior management verschilt, wordt in elk land zorgvuldig in de gaten gehouden (de ratio in Nederland was in 2013 9,41, net als in 2012), om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de hoogste en laagste salarissen niet buitensporig is.
 • Ontslagvergoedingen moeten bescheiden zijn. Eventuele wetgeving of algemeen aanvaarde normen in een land dienen te worden nageleefd. Onderprestaties mogen in geen geval worden beloond met een ontslagvergoeding.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen verstrekt aan de leden van de Directie.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2013

2013

2012

2012

2012

Bedrag Openstaand

Gemiddeld rentevoet

Aflossingen

Bedrag Openstaand

Gemiddeld rentevoet

Aflossingen

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Aeby

125

3,6%

125

3,6%

 

 

 

 

 

 

 

Aan de overige directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank zijn geen andere leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bank kent uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor directieleden, commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.

Bezoldiging Directie

De bezoldiging van de Directie is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

1

In 2013 hebben alle medewerkers van Triodos Bank, inclusief de leden van de Directie, aan het einde van het jaar een collectieve blijk van waardering ontvangen van EUR 300 per persoon.

 

 

 

Vaste salarislasten

657

537

Variabele salarislasten1

1

Pensioenlasten

169

161

Privégebruik bedrijfsauto

41

35

Sociale lasten

28

24

Crisisbelasting

27

31

 

 

 

 

 

 

 

923

788

 

 

 

De salarislasten van de Directie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

*

Statutair directeur

**

Michael Jongeneel is per 1 januari 2012 benoemd tot directeur van Triodos Investment Management.
Hij is op 1 april 2012 teruggetreden als lid van de Directie en benoemd tot waarnemend Chief Operating Officer (COO) tot 1 maart 2013. Jellie Banga is per 1 maart 2013 benoemd tot COO.

 

 

 

Pierre Aeby*

231

223

Peter Blom*

272

272

Jellie Banga**

154

Michael Jongeneel**

42

 

 

 

 

 

 

 

657

537

 

 

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in euro’s

2013

2013

2013

2013

2012

 

Vergoeding

Vergoedingen voor commissies

Vergoeding voor reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

 

David Carrington

16.458

1.750

3.500

21.708

16.958

Marcos Eguiguren Huerta

16.458

4.000

3.000

23.458

21.458

Marius Frank (tot 17 mei 2013)

6.250

1.771

500

8.521

18.208

Mathieu van den Hoogenband

16.458

2.479

1.000

19.937

13.958

Jan Lamers

16.458

3.500

19.958

17.458

Margot Scheltema

16.458

5.000

500

21.958

18.958

Hans Voortman (Voorzitter)

23.750

3.000

2.000

28.750

23.542

Carla van der Weerdt

16.458

4.000

500

20.958

17.958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.748

22.000

14.500

165.248

148.498

 

 

 

 

 

 

De aan de Raad van Commissarissen betaalde vergoedingen zijn aangepast tijdens de op 17 mei 2013 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 17.500 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 25.000 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 4.000 per jaar voor een lid van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 5.000 per jaar voor de voorzitter van de Audit and Risk Committee;
 • EUR 3.000 per jaar voor leden van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 4.250 per jaar voor de voorzitter van de Nomination and Compensation Committee;
 • EUR 500 per retour reis (met een maximum van EUR 10.000 per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor commissarissen die een vergadering in het buitenland bijwonen.

De heer Eguiguren Huerta en de dames Van der Weerdt en Scheltema (voorzitter) vormen de Audit en Risk Committee. De heren Frank (voorzitter tot mei 2013), Van den Hoogenband (voorzitter vanaf mei 2013), Carrington (sinds mei 2013) en Voortman vormen de Nomination and Compensation Committee.

Bezoldiging Bestuur Administratiekantoor

De bezoldiging van de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (het ‘Administratiekantoor’) is als volgt:

Download XLS

Bedragen in euro’s

2013

2013

2013

2012

 

Vergoeding

Vergoeding reistijd

Totaal

Totaal

 

 

 

 

 

Marjatta van Boeschoten

6.479

3.000

9.479

8.167

Sandra Castaneda Elena (m.i.v. 17 mei 2013)

4.083

500

4.583

Frans de Clerck

6.479

3.500

9.979

7.667

Luis Espiga (tot 17 mei 2013)

2.396

1.500

3.896

8.667

Jan Nijenhof

6.479

2.000

8.479

5.667

Max Rutgers van Rozenburg (voorzitter tot 17 mei 2013)

3.500

1.500

5.000

9.192

Josephine de Zwaan (voorzitter m.i.v. 17 mei 2013)

8.229

3.000

11.229

6.167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.645

15.000

52.645

45.527

 

 

 

 

 

De aan de leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank betaalde vergoedingen zijn aangepast tijdens de op 17 mei 2013 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De volgende vergoedingen gelden:

 • EUR 7.000 per jaar voor een gewoon lid;
 • EUR 10.000 per jaar voor de voorzitter;
 • EUR 500 per retour reis (met een maximum van tien retour reizen per jaar) als vergoeding voor bestede reistijd voor Bestuursleden die naar een vergadering reizen die buiten hun woonland plaatsvindt.

Accountantskosten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de honoraria van de accountantsorganisatie KPMG ter zake van dienstverlening met betrekking tot het boekjaar.

In de kolom Overig KPMG netwerk staan de honoraria gespecificeerd die door KPMG-onderdelen met uitzondering van KPMG Accountants NV in rekening zijn gebracht. Naar aanleiding van de wijziging in de gespecificeerde honoraria zijn de vergelijkende cijfers over 2012 aangepast.

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

KPMG
Accountants NV

Overig
KPMG netwerk

Totaal
KPMG netwerk

*

Dit heeft betrekking op contractuele overeenkomsten die in 2012 zijn gemaakt en ondertekend.

 

 

 

 

Controle van de jaarrekening

343

146

489

Overige controlegerelateerde opdrachten

55

136

191

Adviesdiensten op fiscaal terrein

70

70

Andere niet-controlediensten

15*

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

398

367

765

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

KPMG
Accountants NV

Overig
KPMG netwerk

Totaal
KPMG netwerk

 

 

 

 

Controle van de jaarrekening

300

147

447

Overige controlegerelateerde opdrachten

53

108

161

Adviesdiensten op fiscaal terrein

55

55

Andere niet-controlediensten

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

353

325

678